Δυνατότητα συμβολής των προμηθευτών βιοκαυσίμων στη μείωση των εκπομπών με τη χρήση στις αερομεταφορές

10ΓΑ. Οι προμηθευτές βιοκαυσίμων που προορίζονται για χρήση στις αερομεταφορές, επιλέγουν να συμβάλουν στην υποχρέωση μείωσης των εκπομπών που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 10Β, εφόσον τα εν λόγω βιοκαύσιμα πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 10Δ.