Δυνατότητα συμβολής των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση στα οδικά οχήματα στη μείωση των εκπομπών

10Γ. Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση σε οδικά οχήματα μπορούν να επιλέγουν να συμβάλλουν στην υποχρέωση μείωσης των εκπομπών που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 10Β, εάν μπορούν να αποδείξουν ότι μπορούν να μετρούν και παρακολουθούν επαρκώς την παρεχόμενη ηλεκτρική ενέργεια για χρήση σε αυτά τα οχήματα.