Υποβολή έκθεσης στην Επιτροπή

10ΓΓ.-(1) Ο Υπουργός υποβάλλει στην Επιτροπή, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 10Β και 10Γ η οποία περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα καύσιμα και την ενέργεια που διατέθηκαν στη αγορά, εντός της Δημοκρατίας.

(2) Η έκθεση περιλαμβάνει για κάθε καύσιμο και ενέργεια τα ακόλουθα στοιχεία, συνολικά:

(α)  Είδος καυσίμου ή ενέργειας,

(β)  όγκος ή ποσότητα καυσίμου ή ηλεκτρισμός,

(γ)  ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,

(δ)  UERs,

(ε)  προέλευση,

(στ)  τόπος αγοράς:

Νοείται ότι, όταν στα ορυκτά καύσιμα αναμιγνύονται διαφορετικά βιοκαύσιμα, παρέχονται στοιχεία για κάθε βιοκαύσιμο.

(3) Τα στοιχεία που καθορίζονται στις διατάξεις του εδαφίου (2), αναφέρονται χωριστά για τα καύσιμα ή την ενέργεια που διατίθεται στην αγορά από προμηθευτές εντός της Δημοκρατίας.