Επέκταση των σκοπών εφαρμογής των κριτηρίων αειφορίας

10Ε. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10Δ(1), τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στα εδάφια (2) έως (6) του άρθρου 10Δ, πρέπει να πληρούνται από τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά, προκειμένου αυτά να λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που καθορίζονται στο άρθρο 17(1) της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ:

Νοείται ότι τα βιοκαύσιμα και βιορευστά που παράγονται από απόβλητα και κατάλοιπα, πλην των καταλοίπων της γεωργίας, της υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας και της δασοκομίας χρειάζεται να πληρούν μόνο τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 10Δ, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 17(1) της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.