Υποχρέωση αρμόδιας αρχής για τα κριτήρια αειφορίας

10Ζ. Η αρμόδια αρχή, για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 10Δ και στο άρθρο 10Ε, δεν πρέπει να αρνείται να λαμβάνει υπόψη βιοκαύσιμα και βιορευστά που πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στα εδάφια (2) έως (6) του άρθρου 10Δ, επικαλούμενη άλλους λόγους αειφορίας.