Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και βιορευστά με εφαρμογή σύστήματος ισοζυγίου μάζας

10Η. Όταν τα βιοκαύσιμα λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 10Β και τα βιοκαύσιμα και βιορευστά λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του άρθρου 10Ε, η αρμόδια αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να αποδεικνύουν ότι τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στα εδάφια (2) έως (5) του άρθρου 10Δ, πληρούνται με το να χρησιμοποιούν ένα σύστημα ισοζυγίου μάζας το οποίο -

(α) επιτρέπει παρτίδες πρώτων υλών ή βιοκαυσίμων με διαφορετικά χαρακτηριστικά αειφορίας να αναμειγνύονται·

(β) απαιτεί οι πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά αειφορίας και τα μεγέθη των παρτίδων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) να αποδίδονται στο μείγμα· και

(γ) προβλέπει ότι το σύνολο όλων των παρτίδων που αποσύρονται από το μείγμα περιγράφεται ως έχον τα ίδια χαρακτηριστικά αειφορίας, στις ίδιες ποσότητες, με το σύνολο όλων των παρτίδων που προστίθενται στο μείγμα.