Ιεραρχική προσφυγή

10.-(1) Κατά της απόφασης για σφράγιση ή για παράταση της σφράγισης, επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, εντός 30 ημερών από την επίδοση της εκάστοτε προβλεπόμενης ειδοποίησης στον υπεύθυνο διαχείρισης, λειτουργίας, συντήρησης ή φύλαξης της αποθήκης.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει αμέσως κάθε προσφυγή που ασκείται, με βάση το εδάφιο (1), και αν σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση ήθελε θεωρήσει αυτό αναγκαίο ή σκόπιμο, ακούει ή με άλλο τρόπο δίνει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους, στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή. Ο Υπουργός αποφασίζει για κάθε προσφυγή το ταχύτερο και κοινοποιεί αμέσως την απόφαση του στον προσφεύγοντα:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να αναθέσει σε λειτουργό του Υπουργείου του, μετά από διαβούλευση με τον Αρχιεπιθεωρητή, να εξετάσει ορισμένα θέματα που προβάλλονται στην προσφυγή και να υποβάλει σε αυτόν το πόρισμα της εξέτασης αυτής, προτού ο Υπουργός εκδώσει την απόφασή του για την προσφυγή.