Απαγόρευση απόπλου πλοίου

10Α.-(1) Επιθεωρητής Πλοίων δύναται να απαγορεύει τον απόπλου πλοίου σε περίπτωση που ο εργαστηριακός έλεγχος του δείγματος πετρελαιοειδούς που λήφθηκε από τη δεξαμενή πετρελαιοειδών και καυσίμων του πλοίουή/και του δείγματος που λήφθηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής του Παραρτήματος  VI της  MARPOL, καταδείξει ότι η περιεκτικότητα του καυσίμου σε θείο που χρησιμοποιείται για καύση από το πλοίο υπερβαίνει την εκάστοτε καθοριζόμενη από Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16.

(2) Ο Επιθεωρητής Πλοίων συντάσσει σχετική έκθεση, με την οποία βεβαιώνει την παράβαση και καλεί τον πλοίαρχο σε απολογία.

(3) Ο Επιθεωρητής Πλοίων δύναται να απαγορεύσει τον απόπλου του πλοίου μέχρις ότου βεβαιωθεί ότι η περιεκτικότητα των καυσίμων σε θείο συνάδει με την εκάστοτε καθοριζόμενη και εφόσον καταβληθεί οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο ήθελε επιβληθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11Α.

(4) Τα έξοδα επιθεώρησης του πλοίου για βεβαίωση της συμμόρφωσης βαρύνουν το πλοίο και καταβάλλονται προ της άρσης της απαγόρευσης απόπλου.

(5) Κατά την άσκηση των εξουσιών που προβλέπονται από το παρόν άρθρο, πρέπει να καταβάλλεται κάθεδυνατή προσπάθεια ώστε να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη καθυστέρηση του πλοίου.

(6) Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης του πλοίου, ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου δικαιούται αποζημίωση για τις τυχόν απώλειες ή τη ζημιά που έχει υποστεί:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που προβάλλεται ο ισχυρισμός της αδικαιολόγητης απαγόρευσης απόπλου ή καθυστέρησης, το βάρος της απόδειξης φέρει ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου.