Διαδικασίες για μη συμμορφούμενα πλοία λόγω μη διαθεσιμότητας στην αγορά κατάλληλων καυσίμων

10ΑΑ-(1) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι πλοίο δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές για τα καύσιμα των πλοίων που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού, τότε ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να απαιτήσει από τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου ή τον πλοίαρχό του τις ακόλουθες πληροφορίες:

(i) Να παρουσιάσει κατάλογο ενεργειών που αναλήφθηκαν στην προσπάθεια για επίτευξη συμμόρφωσης, και  

(ii) να παρέχει στοιχεία ότι προσπάθησε να αγοράσει καύσιμα πλοίου που συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, ακολουθώντας το σχέδιο πλου του και, αν δεν υπήρχαν διαθέσιμα καύσιμα εκεί όπου είχε σχεδιασθεί, ότι έγιναν προσπάθειες να εντοπιστούν εναλλακτικές πηγές γι’ αυτά τα καύσιμα και ότι, παρά τις βέλτιστες προσπάθειες να ληφθούν καύσιμα πλοίων που συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, δεν υπήρχαν διαθέσιμα για αγορά τέτοια καύσιμα πλοίων:

Νοείται ότι, δεν απαιτείται από το πλοίο να παρεκκλίνει από το σχεδιασμένο πλου του ή να καθυστερεί αδικαιολόγητα το ταξίδι του για να επιτύχει τη συμμόρφωση.

(2) Αν ένα πλοίο παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο Αρχιεπιθεωρητής λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται ώστε να προσδιορισθούν οι κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα, συμπεριλαμβανομένης της μη λήψης μέτρων ελέγχου.

(3) Πλοίο που αδυνατεί να αγοράσει καύσιμα που συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, προτού εισέλθει σε λιμάνι της Δημοκρατίας, οφείλει να ενημερώσει, την Αρχή Λιμένων Κύπρου και τις αρμόδιες αρχές του κράτους της σημαίας του. Η Αρχή Λιμένων Κύπρου ενημερώνει άμεσα το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και τον Αρχιεπιθεωρητή.

(4) Κυπριακό πλοίο που αδυνατεί να αγοράσει καύσιμα που συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, προτού εισέλθει σε λιμάνι της αλλοδαπής, οφείλει να ενημερώσει το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, καθώς και τις αρμόδιες αρχές του λιμένα  προορισμού του.

(5) Σε περίπτωση που, πλοίο προσεγγίσει λιμάνι της Δημοκρατίας και έχει χορηγήσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την έλλειψη διαθεσιμότητας καυσίμων πλοίων που συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο Αρχιεπιθεωρητής συντάσσει σχετική έκθεση και την υποβάλλει στον Υπουργό, ο οποίος τη γνωστοποιεί στην Επιτροπή.