Ειδοποίηση απαγόρευσης, ειδοποίηση επαναλειτουργίας και ειδοποίηση παράτασης της σφράγισης

9.(1) Ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται, σε περίπτωση  που διαπιστώνεται ή αποδεικνύεται ότι πετρελαιοειδές ήκαύσιμο, μετά τη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου, δεν συνάδει με τις εκάστοτε καθοριζόμενες προδιαγραφές να ζητήσει επανάληψη του εργαστηριακού ελέγχου.

(2) Σε περίπτωση που μέσω του εργαστηριακού ελέγχου αποδεικνύεται ότι πετρελαιοειδές ή καύσιμο δεν συνάδει με τις εκάστοτε καθοριζόμενες προδιαγραφές, ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να:

(α) εκδώσει εις διπλούν ειδοποίηση απαγόρευσης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, το πρωτότυπο της οποίας επιδίδεται από  Εντεταλμένο Επιθεωρητή στον υπεύθυνο της αποθήκης και το αντίγραφο τηρείται στο Υπουργείο˙ και

(β) ζητήσει από Εντεταλμένο Επιθεωρητή να προβεί στη σφράγιση αποθήκης κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (3).

(3) Εντεταλμένος Επιθεωρητής κατά τη διαδικασία σφράγισης προβαίνει, ανάλογα με την περίπτωση, στις ακόλουθες ενέργειες:

(α) Καλεί τον υπεύθυνο της αποθήκης να απομονώσει την αποθήκη από τα υπόλοιπα συστήματα, είτε με αποσύνδεσή της, είτε κλείνοντας τις βάνες παροχής καυσίμου, τις οποίες και σφραγίζει˙

(β) σφραγίζει όλα τα σημεία της αποθήκης που κρίνει αναγκαίο έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η αποθήκη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί˙

(γ) επικολλά σε διάφορα εμφανή σημεία της αποθήκης κόκκινη ταινία πάνω στην οποία αναγράφεται με μαύρα κεφαλαία γράμματα ότι το πετρελαιοειδές  είναι εκτός προδιαγραφών και δεν επιτρέπεται η χρήση αυτού˙

(δ) στην περίπτωση που η αποθήκη είναι συνδεδεμένη με αντλία πρατηρίου, ζητά από τον υπεύθυνο αποθήκης όπως οι βάνες τροφοδοσίας από την αποθήκη στην αντλία κλείσουν˙

(ε) σφραγίζει τις βάνες τροφοδοσίας και την κάνουλα της αντλίας και επικολλά σε διάφορα εμφανή σημεία της αντλίας κόκκινη ταινία πάνω στην οποία αναγράφεται συνεχώς με μαύρα κεφαλαία γράμματα ότι το πετρελαιοειδές είναι εκτός προδιαγραφών και  δεν επιτρέπεται  η χρήση αυτού˙

(στ) καλεί τον υπεύθυνο της αποθήκης να παρουσιάσει γραπτό σχέδιο ενεργειών, στο οποίο καθορίζεται με λεπτομέρεια ο τρόπος διαχείρισης του πετρελαιοειδούς ή καυσίμου˙

(ζ) ενημερώνει τον υπεύθυνο αποθήκης, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής του σχεδίου ενεργειών,  κατά πόσο το σχέδιο είναι ικανοποιητικό ή όχι.

(4)(α) Σε περίπτωση που το σχέδιο δεν ικανοποιεί τον Αρχιεπιθεωρητή, ο Αρχιεπιθεωρητής διαβουλεύεται με τον υπεύθυνο της αποθήκης για τυχόν τροποποιήσεις ή βελτιώσεις του σχεδίου ενεργειών.

β) Ο υπεύθυνος της αποθήκης υποβάλλει στον Αρχιεπιθεωρητή αναθεωρημένο σχέδιο ενεργειών.

(γ) Ο Αρχιεπιθεωρητής, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής του αναθεωρημένου σχεδίου, ενημερώνει τον υπεύθυνο  της αποθήκης για την απόφασή του σχετικά με το σχέδιο.

(δ) Σε περίπτωση που ο Αρχιεπιθεωρητής δεν ικανοποιείται από το αναθεωρημένο σχέδιο, επαναλαμβάνεται η πιο πάνω διαδικασία.

(5) Ο Αρχιεπιθεωρητής ο ίδιος προσωπικά ή μέσω Εντεταλμένου Επιθεωρητή επιβλέπει την εκτέλεση των ενεργειών του εγκεκριμένου σχεδίου προκειμένου νααποφασίσει για την έκδοση ειδοποίησης επαναλειτουργίας, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.

(6) Ο Αρχιεπιθεωρητής εφόσον ικανοποιηθεί ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες του εγκεκριμένου σχεδίου εκδίδει εις διπλούν ειδοποίηση επαναλειτουργίας, το πρωτότυπο της οποίας επιδίδεται από Εντεταλμένο Επιθεωρητή στον υπεύθυνο της αποθήκης και αντίγραφο τηρείται στο Υπουργείο.

(7) Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος  αποθήκης δεν προβεί στην εκτέλεση των ενεργειών του εγκεκριμένου σχεδίου, ο Αρχιεπιθεωρητής εκδίδει ειδοποίηση παράτασης της σφράγισης σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, το πρωτότυπο της οποίας επιδίδεται από Εντεταλμένο Επιθεωρητή στον υπεύθυνο αποθήκης και αντίγραφο τηρείται στο Υπουργείο.

(8) Εντεταλμένος Επιθεωρητής, μετά την επίδοση των ειδοποιήσεων που αναφέρονται στα εδάφια (2), (5) και (7), συμπληρώνει ένορκη δήλωση, σύμφωνα με το Παράρτημα IV.

(9) Στην περίπτωση που το εκτός των καθοριζομένων προδιαγραφών πετρελαιοειδές ή καύσιμο λήφθηκε από αποθήκη,  ο Αρχιεπιθεωρητής  επιπρόσθετα των ανωτέρω:

(α) δύναται να ενημερώσει την προμηθεύτρια εταιρεία αναφορικά με  την ανεύρεση σε αποθήκη πετρελαιοειδούς ή καυσίμου που δεν συνάδει με τις καθοριζόμενες προδιαγραφές˙

(β) στην περίπτωση που προμηθεύτρια εταιρεία έχει σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας πρατηρίου ή αποθήκης με πετρελαιοειδή και καύσιμα, καλεί την προμηθεύτρια εταιρεία να συμμετέχει στην απομάκρυνση του πετρελαιοειδούς από την αποθήκη, στον καθαρισμό της αποθήκης, στη διάθεσή του εκτός προδιαγραφών πετρελαιοειδούς ή καυσίμου ως πετρελαιοειδούς ή καυσίμου άλλης κατηγορίας ή ως αποβλήτου σύμφωνα με τον περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων Νόμο ή στη λήψη οποιουδήποτε άλλου μέτρου εγγυάται τη συμμόρφωση  με  τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(10)(α) Σε περίπτωση που το πετρελαιοειδές ή καύσιμο δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί ως πετρελαιοειδές ή καύσιμο άλλης κατηγορίας, διατίθεται ως απόβλητο σύμφωνα με τον περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων Νόμο.

(β) Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (α), ο Αρχιεπιθεωρητής προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες,  συμπεριλαμβανομένης της διαβούλευσης με την αρμόδια δυνάμει του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου αρχή, ώστε να διασφαλίζεται ότι το εν λόγω πετρελαιοειδές ή καύσιμο διατίθεται ως απόβλητο.