Εργαστηριακός έλεγχος ποιότητας πετρελαιοειδών και καυσίμων

8.-(1) Ο Αρχιεπιθεωρητής μεριμνά για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων σε δείγματα πετρελαιοειδών και καυσίμων, όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς ή Διατάγματα, που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 15 ή 16, αντίστοιχα.

(2) Για τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων στα δείγματα πετρελαιοειδών και καυσίμων, ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να αναθέτει, έναντι αμοιβής, σε οποιοδήποτε οριζόμενο από τον Υπουργό, με βάση το εδάφιο (3), εργαστήριο, στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό, τη διενέργεια οποιουδήποτε εργαστηριακού ελέγχου.

(3) Ο Υπουργός, με γνωστοποίηση, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει τα εργαστήρια, στα οποία είναι δυνατό να διενεργούνται οι ανωτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι.