Εξουσίες εισόδου και επιθεώρησης

7.(1) Εντεταλμένος Επιθεωρητής δύναται, κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα, επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, να ασκήσει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, σε οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου λειτουργεί αποθήκη για έλεγχο της ποιότητας του περιεχομένου της για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ή Κανονισμών και Διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 15 ή 16, αντίστοιχα:

Νοείται ότι, η είσοδος σε κατοικία γίνεται μόνο ύστερα από την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του ενοίκου της ή με δικαστικό ένταλμα,

(β) να ασκεί το ανωτέρω δικαίωμα εισόδου και ελέγχου, συνοδευόμενος από εξουσιοδοτημένο από τον Αρχιεπιθεωρητή πρόσωπο ή, σε περίπτωση που έχει εύλογη αιτία να αναμένει σοβαρή παρεμπόδιση στην εκτέλεση των καθηκόντων του, από αστυνομικό,

(γ) να έχει μαζί του οποιοδήποτε εξοπλισμό και υλικό, που κρίνει αναγκαίο, για την άσκηση των εξουσιών και καθηκόντων του,

(δ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε εξέταση ή διερεύνηση, όπως ο ίδιος κρίνει αναγκαίο υπό τις περιστάσεις,

(ε) να διατάξει όπως η αποθήκη από την οποία έχει ληφθεί δείγμα ή οτιδήποτε μέσα σε αυτή, ή οποιοδήποτε μέρος εγκατάστασης όπου λειτουργεί αποθήκη, παραμείνει άθικτο για όσο χρονικό διάστημα είναι εύλογα αναγκαίο για τη διενέργεια οποιασδήποτε εξέτασης ή διερεύνησης, με βάση την παράγραφο (δ),

(στ) να προβεί σε οποιεσδήποτε αναγκαίες καταμετρήσεις, λήψεις φωτογραφιών και καταγραφές για τους σκοπούς εξέτασης ή διερεύνησης, με βάση την παράγραφο (δ),

(ζ) να προβαίνει στη λήψη δειγμάτων πετρελαιοειδών και καυσίμων, σύμφωνα με τις μεθόδους δειγματοληψίας που καθορίζονται στο αρχείο μεθόδων ή με Κανονισμούς ή με Διατάγματα που δυνατό να εκδοθούν και να διενεργεί δειγματοληπτικές δοκιμές αναφορικά με ουσία που βρίσκεται σε οποιαδήποτε αποθήκη, συμπεριλαμβανομένων ντεποζίτων αποθήκευσης πετρελαιοειδών και καυσίμων που αποτελούν μέρος οποιουδήποτε συστήματος, ή μηχανοκινήτων οχημάτων,

(η) να αποσυναρμολογήσει ή να υποβάλει σε οποιαδήποτε διαδικασία ή έλεγχο (χωρίς να προκαλέσει ζημιά ή άλλη οικονομική επιβάρυνση ή να καταστρέψει, εκτός αν αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο) οποιοδήποτε αντικείμενο ή ουσία που βρίσκεται σε οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου λειτουργεί αποθήκη, στην οποία έχει εισέλθει, με βάση την παράγραφο (α),

(θ) να κατάσχει και να κατακρατήσει οποιοδήποτε αντικείμενο ή ουσία που βρίσκεται σε οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου λειτουργεί αποθήκη για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο, για οποιοδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς:

(i) να το εξετάσει ή να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο (η),

(ii) να διασφαλίσει ότι δεν θα παραποιηθεί ή αλλοιωθεί πριν την συμπλήρωση της εξέτασής του,

(iii) να διασφαλίσει ότι είναι διαθέσιμο ως τεκμήριο σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία που διενεργείται.

(ι) να απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο να απαντήσει σε ερωτήσεις, εφόσον θεωρεί ότι το πρόσωπο αυτό κατέχει πληροφορίες σχετικές με την εξέταση οποιουδήποτε θέματος που διερευνά, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(ια) να απαιτήσει όπως του επιτραπεί η πρόσβαση σε οποιοδήποτε αρχείο, το οποίο είναι αναγκαίο για τη διενέργεια εξέτασης ή διερεύνησης, με βάση την παράγραφο (δ),

(ιβ) να πάρει αντίγραφα των αρχείων που αναφέρονται στην παράγραφο (ια) ή οποιασδήποτε καταχώρησης γενομένης σε αυτά,

(ιγ) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο υπεύθυνο για τη διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση ή φύλαξη αποθήκης να του παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς του, για την άσκηση των καθηκόντων του,

(ιδ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε διερεύνηση προκειμένου να διαπιστώνει κατά πόσο παρτίδα πρώτων υλών, βιοκαυσίμων ή βιορευστών πληρεί τα κριτήρια αειφορίας∙

(ιε) να προβαίνει σε οποιαδήποτε διερεύνηση προκειμένου να διαπιστώνει κατά πόσο οι οικονομικοί φορείς χρησιμοποιούν ένα σύστημα ισοζυγίου μάζας για να αποδεικνύουν ότι τα κριτήρια αειφορίας πληρούνται.

(2) Επιπρόσθετα των εξουσιών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), Εντεταλμένοι Επιθεωρητές και Επιθεωρητές Πλοίων δύνανται, στα πλαίσια διενέργειας επιθεωρήσεων και ελέγχων που αφορούν πετρελαιοειδή και καύσιμα που προορίζονται για καύση επί των πλοίων, οποιαδήποτε ώρα, επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό ή ταυτότητα της ιδιότητάς τους, να ασκούν, οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) να επιβιβάζονται στα πλοία για έλεγχο της ποιότητας του περιεχομένου των δεξαμενών πετρελαιοειδών και καυσίμων πλοίων για τους σκοπούς εφαρμογής του Νόμου, των Κανονισμών και των Διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 15 και 16,

(β) να ασκούν το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) δικαίωμα επιβίβασης και ελέγχου σε πλοίο συνοδευόμενοι από αστυνομικό, σε περίπτωση που έχουν εύλογη αιτία να αναμένουν σοβαρή παρεμπόδιση στην εκτέλεση των καθηκόντων τους,

(γ)  να υποδεικνύουν τη δεξαμενή ή τις δεξαμενές πετρελαιοειδών και καυσίμων πλοίων που προορίζονται για καύση επί των πλοίων από τις οποίες θα ληφθούν δείγματα για ανάλυση, μεταξύ άλλων, της περιεκτικότητας σε θείο, όταν είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά σκόπιμο, καθώς και να λαμβάνουν σφραγισμένα δείγματα από τις δεξαμενές καυσίμων πλοίων,

(δ) να απαιτούν τη λήψη δειγμάτων καυσίμων πλοίων κατά την παράδοσή τους στα πλοία,

(ε) να απαιτούν να ελέγχουν τα ημερολόγια των πλοίων και τα δελτία παράδοσης της αποθήκης καυσίμων (bunker delivery notes), καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικό με τις προδιαγραφές των πετρελαιοειδών και καυσίμων που προορίζονται για καύση επί των πλοίων,

(στ) να λαμβάνουν έναντι σχετικής απόδειξης παραλαβής δείγματα πετρελαιοειδών που λήφθησαν  στο πλαίσιο της εφαρμογής του Παραρτήματος VI της MARPOL.