Αρχιεπιθεωρητής, Εντεταλμένοι Επιθεωρητές και Επιθεωρητές Πλοίων

6.-(1) (α) Ο Υπουργός δύναται, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να διορίζει Εντεταλμένους Επιθεωρητές από το προσωπικό του Υπουργείου, για σκοπούς επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής του παρόντος Νόμου όπως καιΚανονισμών και Διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 15 και 16.

(β)  Οι εξουσίες που χορηγούνται από τον παρόντα Νόμο, αναφορικά με τον έλεγχο της ποιότητας των καυσίμων πλοίων που προορίζονται για καύση επί των πλοίων χορηγούνται σε -

(i) οποιοδήποτε επιθεωρητή, ο οποίος διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει  της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του  περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμου, και

(ii)  οποιοδήποτε επόπτη πλοίων, ο οποίος διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του  περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμου.

(2) Ο Υπουργός δύναται να ορίσει ένα από τα πρόσωπα, το οποίο διορίστηκε ως Εντεταλμένος Επιθεωρητής, με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1), ως Αρχιεπιθεωρητή.

(3) Ο Αρχιεπιθεωρητής ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Εντεταλμένοι Επιθεωρητές εκτελούν τα καθήκοντα και ασκούν τις εξουσίες που τους παρέχονται, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7.

(4) Ο Υπουργός δύναται να διορίσει αναπληρωτή Αρχιεπιθεωρητή, ο οποίος θα αντικαθιστά τον Αρχιεπιθεωρητή σε περίπτωση απουσίας, ασθένειας ή ανικανότητας αυτού.

(5) Καμία ευθύνη δεν καταλογίζεται σε οποιονδήποτε Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή Πλοίων για οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση αυτού, που έγινε ή λήφθηκε καλόπιστα μέσα στα πλαίσια άσκησης από αυτόν των προβλεπομένων από τον παρόντα Νόμο ή από Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 15, εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων του.