Αρχιεπιθεωρητής και Εντεταλμένοι Επιθεωρητές

6.-(1) Ο Υπουργός δύναται, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να διορίσει Εντεταλμένους Επιθεωρητές από το προσωπικό του Υπουργείου, για σκοπούς επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής του παρόντος Νόμου όπως και, Κανονισμών και Διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 15 ή 16, αντίστοιχα.

(2) Ο Υπουργός δύναται να ορίσει ένα από τα πρόσωπα, το οποίο διορίστηκε ως Εντεταλμένος Επιθεωρητής, με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1), ως Αρχιεπιθεωρητή.

(3) Ο Αρχιεπιθεωρητής ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Εντεταλμένοι Επιθεωρητές εκτελούν τα καθήκοντα και ασκούν τις εξουσίες που τους παρέχονται, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7.

(4) Ο Υπουργός δύναται να διορίσει αναπληρωτή Αρχιεπιθεωρητή, ο οποίος θα αντικαθιστά τον Αρχιεπιθεωρητή σε περίπτωση απουσίας, ασθένειας ή ανικανότητας αυτού.

(5) Καμία ευθύνη δεν καταλογίζεται σε οποιονδήποτε Εντεταλμένο Επιθεωρητή για οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση αυτού, που έγινε ή λήφθηκε καλόπιστα μέσα στα πλαίσια άσκησης από αυτόν των προβλεπομένων από τον παρόντα Νόμο ή από Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 15, εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων του.