Ειδοποίηση απαγόρευσης, ειδοποίηση επαναλειτουργίας και ειδοποίηση παράτασης της σφράγισης

9.-(1) Ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται, σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ή αποδεικνύεται ότι πετρελαιοειδές και καύσιμο δεν συνάδει με τις εκάστοτε καθοριζόμενες προδιαγραφές του-

(α) Να εκδώσει και να επιδώσει ειδοποίηση απαγόρευσης σε πρόσωπο υπεύθυνο για την διαχείριση, λειτουργία συντήρηση ή φύλαξη αποθήκης και να σφραγίσει την αποθήκη,

(β) να καλέσει το πρόσωπο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση ή φύλαξη της αποθήκης, να παρουσιάσει γραπτώς στον Αρχιεπιθεωρητή σχέδιο ενεργειών για συμμόρφωση με τον παρόντα Νόμο, Κανονισμούς και Διατάγματα, που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 15 ή 16, αντίστοιχα,

(γ) να επιβλέψει την εκτέλεση του ανωτέρου σχεδίου ενεργειών και να αποφασίσει για την επίδοση ειδοποίησης επαναλειτουργίας ή την επίδοση ειδοποίησης παράτασης της σφράγισης στον υπεύθυνο διαχείρισης, λειτουργίας, συντήρησης ή φύλαξης της αποθήκης,

σύμφωνα με Κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 15.