Διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες και εθελοντικά εθνικά ή διεθνή συστήματα

10Ι.-(1) Οι οικονομικοί φορείς, δύνανται, εκτός από το εθνικό σύστημα που θεσπίζεται, δυνάμει του άρθρου 10Θ, να αποδεικνύουν στην αρμόδια αρχή, την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και βιορευστά, με τους ακόλουθους  τρόπους:

(α) υποβάλλοντας αποδείξεις ή δεδομένα τα οποία έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, η οποία περιλαμβάνει διατάξεις για κριτήρια αειφορίας που αντιστοιχούν προς τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στα εδάφια (2) έως (5) του άρθρου 10Δ, και η οποία έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή για το συγκεκριμένο σκοπό· και

(β) υποβάλλοντας αποδείξεις ή δεδομένα τα οποία έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο  εθελοντικού εθνικού ή διεθνούς συστήματος που καθορίζει πρότυπα για την παραγωγή προϊόντων βιομάζας και το οποίο περιέχει ακριβή δεδομένα όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τους σκοπούς του εδαφίου (2) του άρθρου 10Δ ή αποδεικνύει ότι οι παρτίδες βιοκαυσίμων και βιορευστών πληρούν τα κριτήρια αειφορίας των εδαφίων (3) έως (5) του άρθρου 10Δ, και το εν λόγω σύστημα έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή για το συγκεκριμένο σκοπό:

Νοείται ότι, οι οικονομικοί φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους για την απόδειξη της τήρησης διαφορετικών κριτηρίων.

(2) Όταν ο οικονομικός φορέας υποβάλλει αποδείξεις ή δεδομένα τα οποία έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο συμφωνίας ή εθελοντικού συστήματος αναγνωρισμένων από την Επιτροπή για το συγκεκριμένο σκοπό, στο βαθμό που καλύπτονται από την αναγνώριση, η αρμόδια αρχή δεν πρέπει να απαιτεί από τον προμηθευτή να υποβάλει περαιτέρω αποδείξεις της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας που καθορίζονται στα εδάφια (2) έως (5)  του άρθρου 10Δ ή τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του  άρθρου (10Θ).