Έκδοση πιστοποιητικού αειφορίας

10Κ. Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να εκδίδουν για κάθε παρτίδα βιοκαυσίμου και βιορευστού που διέθεσαν στην αγορά πιστοποιητικό αειφορίας το οποίο να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) ονομασία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα∙

(β) διακριτό αριθμό∙

(γ) ονομασία του συστήματος πιστοποίησης, τις απαιτήσεις του οποίου το βιοκαύσιμο ή βιορευστό  πληροί∙

(δ) πρώτη ύλη παραγωγής∙

(ε) χώρα προέλευσης πρώτης ύλης∙

(στ) δηλώνεται εάν είναι απόβλητο ή κατάλοιπο∙

(ζ) ποσότητα και είδος βιοκαυσίμου ή βιορευστού∙

(η) ενεργειακό περιεχόμενο∙

(θ) δήλωση ότι τηρούνται τα κριτήρια αειφορίας του άρθρου10Δ∙

(ι) ποσοστό μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου∙

(ια) δήλωση ότι τηρείται το ισοζύγιο μάζας∙

(ιβ) ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.