Υποχρέωση ελεγκτών για υποβολή ετήσιας έκθεσης.

10Λ. Οι εγκεκριμένοι από την αρμόδια αρχή ανεξάρτητοι ελεγκτές πρέπει να υποβάλλουν, το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των ελεγκτικών τους καθηκόντων κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος η οποία να περιλαμβάνει πληροφορίες για τον αριθμό των ελέγχων που έχουν διενεργήσει σε οικονομικούς φορείς, τις δηλώσεις επαλήθευσης που έχουν εκδώσει, τον αριθμό των οικονομικών φορέων που εντόπισαν ως μη συμμορφούμενους και τα διορθωτικά μέτρα που λήφθηκαν.