Σκοπός

4. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι ο καθορισμός και ο έλεγχος των προδιαγραφών των πετρελαιοειδών και καυσίμων.