Αρμοδιότητες Υπουργού

5. Ο Υπουργός έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Να μεριμνά για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Νόμου,

(β) να εκδίδει Διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με βάση το άρθρο 16 για τα πιο κάτω:

(i) τις προδιαγραφές, περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών προδιαγραφών, των πετρελαιοειδών και καυσίμων∙

(ii) το περιεχόμενο της δέουσας πληροφόρησης που παρέχουν οι προμηθευτές προς τους καταναλωτές, στα σημεία πώλησης, για τα διάφορα μίγματα βενζίνης με βιοκαύσιμα, τα μίγματα ντίζελ με βιοκαύσιμα και τα μίγματα παραγώγων πετρελαιοειδών με βιοκαύσιμα, στα οποία τα ποσοστά βιοκαυσίμων υπερβαίνουν το 10 % κατ΄ όγκον∙

(iii) την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται από πλοία ανεξαρτήτως σημαίας, μεταξύ άλλων, στα λιμάνια, στη χωρική θάλασσα και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Δημοκρατίας, στις περιοχές ελέγχου των εκπομπών SΟx και στις ζώνες ελέγχου ρύπανσης της Δημοκρατίας ή από κυπριακά πλοία στις αντίστοιχες θαλάσσιες ζώνες και περιοχές κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία.

(γ) να τηρεί ενημερωμένο αρχείο με τις αποθήκες που βρίσκονται σε χερσαίες εγκαταστάσεις,

(δ) να τηρεί ενημερωμένο αρχείο μεθόδων, αναφορικά με τις μεθόδους που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο ή σε Κανονισμούς και Διατάγματα, που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 15 ή 16, αντίστοιχα,

(ε) να τηρεί ενημερωμένο αρχείο προδιαγραφών, αναφορικά με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο, ή σε Κανονισμούς και Διατάγματα, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 15 ή 16, αντίστοιχα,

(στ) να ορίζει Εντεταλμένους Επιθεωρητές που θα διενεργούν επιτόπιους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε αποθήκες,

(ζ) να ορίζει τα εργαστήρια, στα οποία διενεργούνται οι εργαστηριακοί ελέγχοι,

(η) να συμβουλεύεται τον Υπουργό Συγκοινωνιών και ΄Εργων για τον καθορισμό προδιαγραφών για το υγραέριο και για πετρελαιοειδή και καύσιμα, που προορίζονται για χρήση σε μηχανοκίνητα οχήματα,

(θ) να συνεργάζεται με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την εφαρμογή άδειας εκπομπής αερίων αποβλήτων ή προσωρινής άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου του 2002,

(ι) να συνεργάζεται με οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(ια) να υποβάλλει ετήσια ενημερωτική έκθεση στην Επιτροπή, αναφορικά με την τήρηση των εκάστοτε καθοριζομένων προδιαγραφών πετρελαιοειδών και καυσίμων, που ρυθμίζονται με πράξεις των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

(ιβ) Να υποβάλλει στη Επιτροπή, έκθεση, σχετικά με-

(i) την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των προδιαγραφών της βενζίνης και του ντίζελ, με βάση τις αναλυτικές μεθόδους που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του άρθρου 5 που χρησιμοποιήθηκαν στη Δημοκρατία κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος, μέχρι την 31η Αυγούστου κάθε έτους, η οποία περιλαμβάνει επιπλέον τα ακόλουθα:

(iA) τον συνολικό όγκο των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ που διατέθηκαν στην αγορά στην επικράτεια της Δημοκρατίας,

(iΒ)  τον όγκο των καυσίμων αμόλυβδης βενζίνης και ντίζελ με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg, και

(iΓ) τη διαθεσιμότητα ετησίως, σε κατάλληλη γεωγραφική ισοκατανομή των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg, τα οποία διατίθενται στην αγορά στην επικράτεια της Δημοκρατίας,

(ii) τη συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 10Β και 10Γ, παρέχοντας τα στοιχεία που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 10ΓΓ, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους,

(iii) την περιεκτικότητα σε θείο του βαρέως μαζούτ, του πετρελαίου εσωτερικής καύσης, του ντίζελ πλοίων, του πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων και των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιήθηκαν στη Δημοκρατία κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/33/ΕΚ, μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, και

(iv) την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 7δ, παράγραφος 2 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ και τις τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την καλλιέργεια γεωργικών πρώτων υλών σύμφωνα με την παράγραφος 3 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ·

(ιγ) να τηρεί σε συνεργασία με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, μητρώο τοπικών προμηθευτών καυσίμων πλοίων, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου,

(ιδ) να συνεργάζεται με τον Υπουργό  Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς επίσης και με άλλους Υπουργούς για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 15 και 16, αντίστοιχα,

(ιε) να ορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τους προμηθευτές που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και υποβολή έκθεσης για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από τα παρεχόμενα καύσιμα και ενέργεια∙

(ιστ) να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τους ενδιάμεσους στόχους για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το καύσιμο ή την παρεχόμενη ενέργεια σε σύγκριση με το βασικό πρότυπο καυσίμου, τους οποίους οι προμηθευτές έχουν υποχρέωση να επιτύχουν, καθώς και τους επιπρόσθετους ενδεικτικούς στόχους∙

(ιζ) να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του βασικού προτύπου καυσίμου, βάσει των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από τα ορυκτά καύσιμα το 2010∙

(ιη) να καθορίζει, με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας,:

(i) τη μεθοδολογία υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής από βιοκαύσιμα, και

(ii) τις προσωρινές μέσες τιμές των εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης από βιοκαύσιμα·

(ιθ) να καθορίζει, με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας,:

(i) τη   μέθοδο  υπολογισμού από  τους  προμηθευτές  της έντασης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής των καυσίμων και της ενέργειας, περιλαμβανομένης της απλουστευμένης μεθόδου που εφαρμόζουν οι προμηθευτές που είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και

(ii) τη  μέθοδο  και  τους  ορισμούς που ακολουθούνται από τους προμηθευτές για την υποβολή εκθέσεων∙

(κ) να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το ποσοστό ανάμιξης σε ενεργειακό περιεχόμενο των συμβατικών καυσίμων των μεταφορών με βιοκαύσιμα που έχουν υποχρέωση οι προμηθευτές καυσίμων των μεταφορών να επιτύχουν, τη μεθοδολογία υπολογισμού του εν λόγω ποσοστού, καθώς και τα στοιχεία που οι εν λόγω προμηθευτές παρέχουν στην αρμόδια αρχή με το μηνιαίο δελτίο πωλήσεων των συμβατικών καυσίμων και βιοκαυσίμων∙

(κα) να καθορίζει, με Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα στοιχεία καθώς και τον μορφότυπο που πρέπει να χρησιμοποιούν οι προμηθευτές για την υποβολή των πληροφοριών που απαιτούνται σε ετήσια βάση, για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις των άρθρων 10Β και 10Γ, μέρος των πληροφοριών που υποβάλλουν οι προμηθευτές στην αρμόδια αρχή, είναι στοιχεία για τις οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων, τον όγκο των βιοκασίμων που προέρχονται από πρώτες ύλες που είναι σιτηρά και άλλα αμυλούχα φυτά, σακχαρούχα φυτά και ελαιούχα φυτά, και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωή των καυσίμων ανά μονάδα ενέργειας, περιλαμβανομένων των προσωρινών μέσων τιμών των εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης από τα βιοκαύσιμα, οι οποίες καθορίζονται σε Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ιη)∙

(κβ) να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατάλογο με τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο ελεγκτής προκειμένου να του χορηγείται έγκριση από την αρμόδια αρχή για να ελέγχει και να εκδίδει δήλωση επαλήθευσης της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας∙

(κγ) να μεριμνά για τη διαθεσιμότητα των καυσίμων πλοίων που πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές  και να πληροφορεί την Επιτροπή για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω καυσίμων πλοίων στα λιμάνια και τους σταθμούς της Δημοκρατίας·

(κδ) να ενημερώνει την Επιτροπή, όταν διαπιστώνεται ότι πλοίο που προσεγγίζει λιμάνι της Δημοκρατίας δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές για τα καύσιμα των πλοίων λόγω μη διαθεσιμότητας τέτοιων καυσίμων·

(κε)  να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16, τις ισοδύναμες τιμές των εκπομπών για τις μεθόδους μείωσης των εκπομπών που εφαρμόζονται σε πλοία και τα κριτήρια για τη χρήση μεθόδων μείωσης των εκπομπών από πλοία·

(κστ) να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16, τις λεπτομέρειες τήρησης του μητρώου τοπικών προμηθευτών καυσίμων πλοίων, καθώς και τις υποχρεώσεις των τοπικών προμηθευτών καυσίμων πλοίων·

(κζ) να μεριμνά σε συνεργασία με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων για την εγκατάσταση, όπου είναι εφικτό, συστημάτων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα λιμάνια της Δημοκρατίας·

(κη)  να αποφασίζει κατά πόσο θα κοινοποιεί το εθνικό σύστημα που θεσπίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10Θ στην Επιτροπή για εκτίμηση της συμμόρφωσης με τους όρους που καθορίζει το άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.