Αρμοδιότητες Υπουργού

5. Ο Υπουργός έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Να μεριμνά για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Νόμου,

(β) να εκδίδει Διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με βάση το άρθρο 16 για τα πιο κάτω:

(i) τις προδιαγραφές, περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών προδιαγραφών, των πετρελαιοειδών και καυσίμων∙

(ii) το περιεχόμενο της δέουσας πληροφόρησης που παρέχουν οι προμηθευτές προς τους καταναλωτές, στα σημεία πώλησης, για τα διάφορα μίγματα βενζίνης με βιοκαύσιμα, τα μίγματα ντίζελ με βιοκαύσιμα και τα μίγματα παραγώγων πετρελαιοειδών με βιοκαύσιμα, στα οποία τα ποσοστά βιοκαυσίμων υπερβαίνουν το 10 % κατ΄ όγκον∙

(iii) την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται από πλοία ανεξαρτήτως σημαίας, μεταξύ άλλων, στα λιμάνια, στη χωρική θάλασσα και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Δημοκρατίας, στις περιοχές ελέγχου των εκπομπών SΟx και στις ζώνες ελέγχου ρύπανσης της Δημοκρατίας ή από κυπριακά πλοία στις αντίστοιχες θαλάσσιες ζώνες και περιοχές κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία.

(γ) να τηρεί ενημερωμένο αρχείο με τις αποθήκες που βρίσκονται σε χερσαίες εγκαταστάσεις,

(δ) να τηρεί ενημερωμένο αρχείο μεθόδων, αναφορικά με τις μεθόδους που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο ή σε Κανονισμούς και Διατάγματα, που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 15 ή 16, αντίστοιχα,

(ε) να τηρεί ενημερωμένο αρχείο προδιαγραφών, αναφορικά με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο, ή σε Κανονισμούς και Διατάγματα, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 15 ή 16, αντίστοιχα,

(στ) να ορίζει Εντεταλμένους Επιθεωρητές που θα διενεργούν επιτόπιους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε αποθήκες,

(ζ) να ορίζει τα εργαστήρια, στα οποία διενεργούνται οι εργαστηριακοί ελέγχοι,

(η) να συμβουλεύεται τον Υπουργό Συγκοινωνιών και ΄Εργων για τον καθορισμό προδιαγραφών για το υγραέριο και για πετρελαιοειδή και καύσιμα, που προορίζονται για χρήση σε μηχανοκίνητα οχήματα,

(θ) να συνεργάζεται με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την εφαρμογή άδειας εκπομπής αερίων αποβλήτων ή προσωρινής άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμου του 2002,

(ι) να συνεργάζεται με οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(ια) να υποβάλλει ετήσια ενημερωτική έκθεση στην Επιτροπή, αναφορικά με την τήρηση των εκάστοτε καθοριζομένων προδιαγραφών πετρελαιοειδών και καυσίμων, που ρυθμίζονται με πράξεις των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

(ιβ) να υποβάλλει στη Επιτροπή, έως την 30ηΙουνίου κάθε έτους, έκθεση, σχετικά με-

(i) την ποιότητα της βενζίνης και του ντίζελ που χρησιμοποιήθηκαν στη Δημοκρατία κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος, στα πλαίσια του συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας των καυσίμων, σύμφωνα με την Οδηγία 2003/17/ΕΚ,

(ii) την περιεκτικότητα σε θείο του βαρέως μαζούτ, του πετρελαίου εσωτερικής καύσης, του ντίζελ πλοίων, του πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων και των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιήθηκαν στη Δημοκρατία κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/33/ΕΚ,

(ιγ) να τηρεί σε συνεργασία με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, μητρώο τοπικών προμηθευτών καυσίμων πλοίων, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου,

(ιδ) να συνεργάζεται με τον Υπουργό  Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς επίσης και με άλλους Υπουργούς για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 15 και 16, αντίστοιχα,

(ιε) να ορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τους προμηθευτές που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και υποβολή έκθεσης για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από τα παρεχόμενα καύσιμα και ενέργεια∙

(ιστ) να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τους ενδιάμεσους στόχους για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το καύσιμο ή την παρεχόμενη ενέργεια σε σύγκριση με το βασικό πρότυπο καυσίμου, τους οποίους οι προμηθευτές έχουν υποχρέωση να επιτύχουν, καθώς και τους επιπρόσθετους ενδεικτικούς στόχους∙

(ιζ) να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του βασικού προτύπου καυσίμου, βάσει των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από τα ορυκτά καύσιμα το 2010∙

(ιη) να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τη μεθοδολογία υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής από βιοκαύσιμα∙

(ιθ) να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τη μεθοδολογία υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής από-

(i) άλλα καύσιμα πλην των βιοκαυσίμων∙

(ii) ενέργεια∙ και

(iii) ηλεκτρικά οδικά οχήματα∙

(κ) να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το ποσοστό ανάμιξης σε ενεργειακό περιεχόμενο των συμβατικών καυσίμων των μεταφορών με βιοκαύσιμα που έχουν υποχρέωση οι προμηθευτές καυσίμων των μεταφορών να επιτύχουν, τη μεθοδολογία υπολογισμού του εν λόγω ποσοστού, καθώς και τα στοιχεία που οι εν λόγω προμηθευτές παρέχουν στην αρμόδια αρχή με το μηνιαίο δελτίο πωλήσεων των συμβατικών καυσίμων και βιοκαυσίμων∙

(κα) να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατάλογο υγρών καυσίμων τα οποία παράγονται από βιομάζα και τα οποία χαρακτηρίζονται βιορευστά∙

(κβ) να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατάλογο με τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο ελεγκτής προκειμένου να του χορηγείται έγκριση από την αρμόδια αρχή για να ελέγχει και να εκδίδει δήλωση επαλήθευσης της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας∙

(κγ) να μεριμνά για τη διαθεσιμότητα των καυσίμων πλοίων που πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές  και να πληροφορεί την Επιτροπή για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω καυσίμων πλοίων στα λιμάνια και τους σταθμούς της Δημοκρατίας·

(κδ) να ενημερώνει την Επιτροπή, όταν διαπιστώνεται ότι πλοίο που προσεγγίζει λιμάνι της Δημοκρατίας δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές για τα καύσιμα των πλοίων λόγω μη διαθεσιμότητας τέτοιων καυσίμων·

(κε)  να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16, τις ισοδύναμες τιμές των εκπομπών για τις μεθόδους μείωσης των εκπομπών που εφαρμόζονται σε πλοία και τα κριτήρια για τη χρήση μεθόδων μείωσης των εκπομπών από πλοία·

(κστ) να καθορίζει, με Διάταγμα, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 16, τις λεπτομέρειες τήρησης του μητρώου τοπικών προμηθευτών καυσίμων πλοίων, καθώς και τις υποχρεώσεις των τοπικών προμηθευτών καυσίμων πλοίων·

(κζ) να μεριμνά σε συνεργασία με τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων για την εγκατάσταση, όπου είναι εφικτό, συστημάτων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα λιμάνια της Δημοκρατίας.