Αδικήματα

11. Πρόσωπο το οποίο αυτοπροσώπως ή δια υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του -

(α) Προβαίνει στην εμπορία και/ή χρήση πετρελαιοειδών και καυσίμων, των οποίων οι προδιαγραφές δεν συνάδουν με τις προδιαγραφές που καθορίζονται με Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16:

Νοείται ότι, η χρήση πετρελαιοειδών και καυσίμων, τα οποία καταναλωτής προμηθεύεται από πρατήριο λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών και καυσίμων, χωρίς να προβεί σε αλλοίωση της ποιότητάς τους δεν αποτελεί αδίκημα.

(β) παρακωλύει ή παρεμποδίζει Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή Πλοίων, ο οποίος ενεργεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7, στην άσκηση των καθηκόντων του,

(γ) παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαίτηση που επιβάλλεται σε αυτό από οποιοδήποτε Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή Πλοίων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7,

(δ) χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει στον πιο πάνω Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή Πλοίων οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία που εύλογα ζητά ο Εντεταλμένος Επιθεωρητής ή Επιθεωρητής Πλοίων για το σκοπό ενάσκησης των εξουσιών του, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7,

(ε) προβαίνει εσκεμμένα ή αμελώς σε αναληθή ή παραπλανητική δήλωση προς Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή Πλοίων,

(στ) παρεμποδίζει άλλο πρόσωπο να απαντήσει σε ερώτηση, η οποία υποβάλλεται σ’ αυτό από Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή Πλοίων, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (ι), του άρθρου 7,

(ζ) παραλείπει να συμμορφωθεί με ειδοποίηση απαγόρευσης ή ειδοποίηση παράτασης της σφράγισης, που αναφέρεται στο άρθρο 9,

(η) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις οποιωνδήποτε Κανονισμών ή Διαταγμάτων, τα οποία εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 15 ή 16, αντίστοιχα.

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 5 χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 50.000,00 λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.