Αδικήματα

11. Πρόσωπο το οποίο αυτοπροσώπως ή δια υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του -

(α) Προβαίνει στην εμπορία και/ή χρήση πετρελαιοειδών και καυσίμων, των οποίων οι προδιαγραφές δεν συνάδουν με τις προδιαγραφές που καθορίζονται με Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 16:

Νοείται ότι, η χρήση πετρελαιοειδών και καυσίμων, τα οποία καταναλωτής προμηθεύεται από πρατήριο λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών και καυσίμων, χωρίς να προβεί σε αλλοίωση της ποιότητάς τους δεν αποτελεί αδίκημα.

(β) παρακωλύει ή παρεμποδίζει Εντεταλμένο Επιθεωρητή, ο οποίος ενεργεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7, στην άσκηση των καθηκόντων του,

(γ) παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαίτηση που επιβάλλεται σε αυτό από οποιοδήποτε Εντεταλμένο Επιθεωρητή, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7,

(δ) χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει στον πιο πάνω Εντεταλμένο Επιθεωρητή οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία που εύλογα ζητά ο Εντεταλμένος Επιθεωρητής για το σκοπό ενάσκησης των εξουσιών του, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7,

(ε) προβαίνει εσκεμμένα ή αμελώς σε αναληθή ή παραπλανητική δήλωση προς Εντεταλμένο Επιθεωρητή,

(στ) παρεμποδίζει άλλο πρόσωπο να απαντήσει σε ερώτηση, η οποία υποβάλλεται σ’ αυτό από Εντεταλμένο Επιθεωρητή, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (ι), του άρθρου 7,

(ζ) παραλείπει να συμμορφωθεί με ειδοποίηση απαγόρευσης ή ειδοποίηση παράτασης της σφράγισης, που αναφέρεται στο άρθρο 9,

(η) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις οποιωνδήποτε Κανονισμών ή Διαταγμάτων, τα οποία εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 15 ή 16, αντίστοιχα.

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 5 χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 50.000,00 λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.