Υποχρεώσεις των προμηθευτών

10Β.-(1) Κάθε έτος και το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου του επόμενου έτους, οι προμηθευτές που όρισε ο Υπουργός με Διάταγμά του που εκδόθηκε σύμφωνα με την παράγραφο (ιε) του άρθρου 5 και το εδάφιο (7) του άρθρου 16, υποβάλλουν έκθεση στην αρμόδια αρχή σχετικά με την ένταση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των καυσίμων και της ενέργειας που προμηθεύουν εντός της Δημοκρατίας παρέχοντας τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) το συνολικό όγκο κάθε τύπου καυσίμου ή ενέργειας που προμηθεύουν, αναφέροντας τον τόπο αγοράς και την προέλευσή του· και

(β) τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο κύκλο ζωής ανά μονάδα ενέργειας:

Νοείται ότι η αρμόδια αρχή προβαίνει σε επαλήθευση των εκθέσεων.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), οι προμηθευτές μειώνουν όσον το δυνατόν πιο σταδιακά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το καύσιμο και την παρεχόμενη ενέργεια μέχρι 10 % έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, σε σύγκριση με το βασικό πρότυπο καυσίμου, όπως αυτό καθορίζεται σε Διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό με σύμφωνα με την παράγραφο (ιζ) του άρθρου 5 και το εδάφιο (9) του άρθρου 16.

(3) Η σταδιακή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (2) γίνεται σύμφωνα με τους ενδιάμεσους στόχους που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (ιστ) του άρθρου 5 και του εδαφίου (8) του άρθρου 16 καθόσον δε αφορά τους προμηθευτές η μείωση καθορίζεται στο 6% μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που μια ομάδα προμηθευτών επιλέξει να εκπληρώσει τις πιο πάνω υποχρεώσεις μείωσης από κοινού, θεωρούνται ως ένας προμηθευτής.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), ο Υπουργός δύναται να καθορίσει με Διάταγμά του που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (ιστ) του άρθρου 5 και του εδαφίου (8) του άρθρου 16 τους επιπρόσθετους ενδεικτικούς στόχους για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προκειμένου να επιτευχθεί μείωση μέχρι 10 % έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

(5) Οι  εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής από βιοκαύσιμα υπολογίζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (ιη) του άρθρου 5 και του εδαφίου (9) του άρθρου 16.

(6) Οι  εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής από άλλα καύσιμα πλην των βιοκαυσίμων, από ενέργεια και από τα ηλεκτρικά οδικά οχήματα υπολογίζονται σύμφωνα με τις μεθοδολογίες που καθορίζονται με Διατάγμα του Υπουργού που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (ιθ) του άρθρου 5 και του εδαφίου (9) του άρθρου 16.

(7) Οι προμηθευτές αναμιγνύουν βιοκαύσιμα στα συμβατικά καύσιμα των μεταφορών ώστε να πετύχουν∙

(α) τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από τα καύσιμα που προμηθεύουν που αναφέρεται στο εδάφιο (3)· και

(β) το ποσοστό ανάμιξης σε ενεργειακό περιεχόμενο των συμβατικών καυσίμων των μεταφορών με βιοκαύσιμα το οποίο καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (κ) του άρθρου 5 και του εδαφίου (10) του άρθρου 16, προκειμένου να συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών να αντιπροσωπεύει το 2020 ποσοστό τουλάχιστον 10% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές στη Δημοκρατία, ο οποίος καθορίζεται στο άρθρο 3, παράγραφος 4 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.

(8) Οι προμηθευτές που αναφέρονται στο εδάφιο (7) έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή, κάθε μήνα, δελτίο πωλήσεων συμβατικών καυσίμων και βιοκαυσίμων.

(9) Η αρμόδια αρχή τηρεί μητρώο στο οποίο καταχωρούνται οι προμηθευτές, καθώς και οι παραγωγοί, εισαγωγείς και πωλητές βιοκαυσίμων.