Πεδίο εφαρμογής

3. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στα πετρελαιοειδή και καύσιμα, τα οποία αποτελούν ή είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορίας και χρήσης στην επικράτεια της Δημοκρατίας.