Εξουσίες της αρμόδιας αρχής

5Α. Η αρμόδια αρχή έχει τις ακόλουθες εξουσίες:

(i) εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες αναφορικά με τις απαιτήσεις του εθνικού συστήματος τήρησης των κριτηρίων αειφορίας που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10Θ·

(ii) ελέγχει κατά πόσο οι φορείς πιστοποίησης και οι επαληθευτές κατέχουν τα προσόντα που ο Υπουργός καθορίζει με Διάταγμα του που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (κβ) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 και του άρθρου 16·

(iii) εγκρίνει, τους ελεγκτές οι οποίοι κατέχουν τα προσόντα που ο Υπουργός καθορίζει με Διάταγμα του που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (ιβ) του εδαφίου (2) του άρθρου 5 και του άρθρου 16 και τους εγγράφει στο μητρώο εγκεκριμένων ελεγκτών που τηρεί·

(iv) παραλαμβάνει την ετήσια έκθεση που καθορίζεται στο άρθρο 10Λ και οι ελεγκτές πρέπει να υποβάλλουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους σχετικά με την εκτέλεση των ελεγκτικών τους καθηκόντων κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος·

(v) παραλαμβάνει τα πιστοποιητικά αειφορίας που εκδίδουν οι οικονομικοί φορείς για τα βιοκαύσιμα και βιορευστά που διέθεσαν στην αγορά·

(vi) ελέγχει κατά πόσο τα πιστοποιητικά αειφορίας περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που καθορίζονται  στο άρθρο 10Κ·

(vii) ελέγχει την τήρηση του ισοζυγίου μάζας που καθορίζεται στο άρθρο 10Η·

(viii) διενεργεί τυχαίους ελέγχους και επιθεωρήσεις για να διαπιστώνει κατά πόσο οι εγκεκριμένοι ελεγκτές εκτελούν αποτελεσματικά και με βάση τις απαιτήσεις του εθνικού συστήματος τα ελεγκτικά τους καθήκοντα και η δήλωση επαλήθευσης της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας είναι αληθής·

(ix) διενεργεί τυχαίους ελέγχους και επιθεωρήσεις για να διαπιστώσει κατά πόσο οι οικονομικοί φορείς εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του εθνικού συστήματος και τα πιστοποιητικά αειφορίας που εκδίδουν είναι αληθή·

(x) τηρεί ενημερωμένο μητρώο με τους προμηθευτές και οικονομικούς φορείς που έχουν υποχρέωση τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που διαθέτουν ή καταναλώνουν να πληρούν τα κριτήρια αειφορίας·

(xi) ενημερώνει την Επιτροπή Διαχείρισης του  Ταμείου  κατά πόσο οι οικονομικοί φορείς που έχουν επιλεγεί να δικαιούνται χρηματοδοτικής στήριξης με βάση τα εκάστοτε σχέδια για παραγωγή ή/και χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών, έχουν συμμορφωθεί με τα κριτήρια αειφορίας και μπορεί να τους καταβληθεί η επιδότηση, διαβιβάζοντας τα σχετικά μητρώα·

(xii) ενημερώνει το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής κατά πόσο οι οικονομικοί φορείς παραγωγής ηλεκτρισμού από βιορευστά με τους οποίους έχει συνάψει συμβόλαιο για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά, πληρούν τα κριτήρια αειφορίας, διαβιβάζοντας αντίγραφα των σχετικών  πιστοποιητικών αειφορίας·

(xiii) διαβιβάζει στο Τμήμα Τελωνείων ενημερωμένο μητρώο με τους προμηθευτές και οικονομικούς φορείς που έχουν υποχρέωση τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που διαθέτουν ή καταναλώνουν να πληρούν τα κριτήρια αειφορίας για σκοπούς παροχής φορολογικής απαλλαγής ή καταβολής μειωμένου φορολογικού συντελεστή, σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρων Κατανάλωσης νομοθεσία∙

(xiv) ενημερώνει, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από βιορευστά, την Επιτροπή Διαχείρισης  του  Ταμείου  και το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής προκειμένου να διακοπεί η οικονομική στήριξη και η υποχρέωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας·

(xv) ενημερώνει την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, όταν της ζητηθεί, κατά πόσο παρτίδα βιοκαυσίμων ή βιορευστών που παράχθηκαν εντός Δημοκρατίας πληρούν τα κριτήρια αειφορίας.