Ιεραρχική προσφυγή εναντίον της απαγόρευσης απόπλου και επιβολής διοικητικού προστίμου

11Β.-(1) Ο  έχων την εκμετάλλευση του πλοίου ή ο πλοίαρχος έχει δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής:

(α) ενώπιον του Υπουργού Συγκοινωνιών και ΄Εργων κατά απόφασης απαγόρευσης απόπλου,

(β) ενώπιον του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κατά απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου,

μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης

(2) Η κατά το προηγούμενο εδάφιο ιεραρχική προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.

(3) Ο δυνάμει του εδαφίου (1) αρμόδιος Υπουργός εξετάζει αμέσως κάθε προσφυγή που ασκείται δυνάμει του εν λόγω εδαφίου και αν σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση ήθελε θεωρήσει αυτό αναγκαίο ή σκόπιμο, ακούει ή με άλλο τρόπο δίνει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους, στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή.  Ο Υπουργός αποφασίζει για κάθε προσφυγή το ταχύτερο και κοινοποιεί αμέσως  την απόφασή του στον προσφεύγοντα:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να αναθέσει σε λειτουργό του Υπουργείου του να εξετάσει ορισμένα θέματα που προβάλλονται στην προσφυγή και να υποβάλει σε αυτόν το πόρισμα της εξέτασης αυτής, προτού ο Υπουργός εκδώσει την απόφασή του για την προσφυγή.

(4) Το ποσό του διοικητικού προστίμου ή η τραπεζική εγγύηση καταπίπτει και περιέρχεται οριστικά στη Δημοκρατία, αν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών, είτε από την κοινοποίηση της απόφασης για την επιβολή του διοικητικού προστίμου είτε, σε περίπτωση που ασκείται ιεραρχική προσφυγή δυνάμει του εδαφίου (1), από την κοινοποίηση της επί της ιεραρχικής προσφυγής απορριπτικής απόφασης του Υπουργού.