Ευθύνη αξιωματούχων υπαλλήλων και λοιπών νομικών προσώπων

12.-(1) ΄Οταν αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου διαπράττεται από νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου και αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, συνενοχή, έγκριση ή ανοχή ή έχει διευκολυνθεί από την επιδειχθείσα αμέλεια συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου που φαίνεται ότι ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα, τόσο το νομικό πρόσωπο όσο και το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι ένοχα του προαναφερθέντος αδικήματος.

(2) ΄Οταν οι υποθέσεις εταιρείας διευθύνονται από μέλος της, το εδάφιο (1) εφαρμόζεται σε σχέση με τις πράξεις ή παραλείψεις του μέλους αυτού, που σχετίζονται με τις διευθυντικές του ενέργειες, κατά τον ίδιο τρόπο ως εάν ήταν διευθύνων σύμβουλος της εν λόγω εταιρείας.