Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο –

«Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ»

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –

«αναθέτουσες αρχές» σημαίνει το κράτος, τις περιφερειακές ή τις τοπικές αρχές, τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή τις ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου·

«απαίτηση ή απαιτήσεις σήματος» σημαίνει τις απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να πληροί ένα συγκεκριμένο έργο, προϊόν, υπηρεσία ή διαδικασία, προκειμένου να λάβει το σχετικό σήμα·

«Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» σημαίνει το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας·

«γραπτώς» ή «εγγράφως» σημαίνει κάθε σύνολο λέξεων ή αριθμών, το οποίο μπορεί να διαβάζεται, να αναπαράγεται και στη συνέχεια να γνωστοποιείται, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα·

«δημόσιες συμβάσεις» σημαίνει τις συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μίας ή περισσότερων αναθετουσών αρχών και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών·

«δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» σημαίνει τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση–αγορά, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια δημόσια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης·

«δημόσιες συμβάσεις έργων» σημαίνει τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο:

(α) Την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ·

(β) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση έργου·

(γ) την υλοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, έργου ανταποκρινόμενου στις απαιτήσεις που ορίζονται από αναθέτουσα αρχή, η οποία ασκεί καθοριστική επιρροή στο είδος ή τη μελέτη του έργου·

«δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» σημαίνει τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, άλλων από αυτές που αναφέρονται στον ορισμό της δημόσιας σύμβασης έργου·

«διαγωνισμοί μελετών» σημαίνει τις διαδικασίες που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να αποκτά, κυρίως στους τομείς της χωροταξίας, της πολεοδομίας, της αρχιτεκτονικής και των έργων πολιτικού μηχανικού ή της επεξεργασίας δεδομένων, μια μελέτη ή ένα σχέδιο που επιλέγεται από κριτική επιτροπή έπειτα από διαγωνισμό, με ή χωρίς την απονομή βραβείων·

«διαδικασία σύναψης σύμβασης ή σύμβαση» σημαίνει την απόκτηση, μέσω δημόσιας σύμβασης, από μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές, έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών από οικονομικούς φορείς που επιλέγονται από τις εν λόγω αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως του κατά πόσον τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες προορίζονται για την εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος˙

«έγγραφο της διαδικασίας σύναψης σύμβασης» σημαίνει κάθε έγγραφο, το οποίο παρουσιάζει ή στο οποίο παραπέμπει η αναθέτουσα αρχή, με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης, της προκαταρκτικής προκήρυξης σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων·

«επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών» σημαίνει το σύστημα «e-Certis» της Επιτροπής, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 61·

«επικουρικές δραστηριότητες αγορών» σημαίνει τις δραστηριότητες, οι οποίες συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, ιδίως με τις ακόλουθες μορφές:

(α) Τεχνική υποδομή που παρέχει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις ή να συνάπτουν συμφωνίες πλαίσιο για έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες·

(β) συμβουλές σχετικά με τη διεξαγωγή ή το σχεδιασμό διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων·

(γ) προετοιμασία και διαχείριση διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων εξ ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής·

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«έργο» σημαίνει το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού, το οποίο επαρκεί καθαυτό για την επιτέλεση οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας·

«Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ή ΕΕΕΣ» σημαίνει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 59·

«ηλεκτρονικό μέσο» σημαίνει τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και την αποθήκευση δεδομένων, τα οποία διαβιβάζονται, διακινούνται ή λαμβάνονται με τη χρήση ενσύρματου, ασύρματου, οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου·

«καινοτομία» σημαίνει την υλοποίηση νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος, υπηρεσίας ή διαδικασίας, που περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται στις διαδικασίες παραγωγής, οικοδομής ή κατασκευής, νέας μεθόδου εμπορίας ή νέας μεθόδου οργάνωσης στις επιχειρηματικές πρακτικές, την οργάνωση του χώρου εργασίας ή τις εξωτερικές σχέσεις, μεταξύ άλλων, με σκοπό τη συμβολή στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων ή την υποστήριξη της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

«κεντρικές δραστηριότητες αγορών» σημαίνει τις δραστηριότητες που διεξάγονται σε μόνιμη βάση με μία από τις ακόλουθες μορφές:

(α) Απόκτηση προμηθειών ή/και υπηρεσιών που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές˙

(β) ανάθεση δημόσιων συμβάσεων ή σύναψη συμφωνιών πλαίσιο για έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές·

«κεντρικές κυβερνητικές αρχές» σημαίνει τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, Μέρος Α·

«κεντρική αρχή αγορών» σημαίνει την αναθέτουσα αρχή, η οποία παρέχει κεντρικές δραστηριότητες αγορών και, ενδεχομένως, επικουρικές δραστηριότητες αγορών·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«κύκλος ζωής» σημαίνει όλα τα διαδοχικά ή/και διασυνδεδεμένα στάδια, συμπεριλαμβανομένων της έρευνας και της ανάπτυξης που θα πραγματοποιηθούν, της παραγωγής, της εμπορίας και των όρων της, της μεταφοράς, της χρήσης και της συντήρησης, καθ’ όλη τη διάρκεια ύπαρξης ενός προϊόντος ή ενός έργου ή της παροχής μιας υπηρεσίας, από την απόκτηση των πρώτων υλών ή την παραγωγή των πόρων μέχρι την απόρριψη, την εκκαθάριση και το τέλος της υπηρεσίας ή χρήσης·

«μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές» σημαίνει όλες τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες δεν είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές, των οποίων ενδεικτικός κατάλογος παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, Μέρος Β·

«οικονομικό έτος» σημαίνει την περίοδο για την οποία καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από την αναθέτουσα αρχή, ανεξαρτήτως εάν αυτή αφορά περίοδο δώδεκα μηνών ή όχι·

«Οδηγία 2014/24/ΕΕ» σημαίνει την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως αυτή εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται·

«οικονομικός φορέας» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιο φορέα ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει την εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά·

«οργανισμοί δημοσίου δικαίου» σημαίνει τους οργανισμούς, οι οποίοι έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

(α) Έχουν συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος, που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα·

(β) έχουν νομική προσωπικότητα· και

(γ) χρηματοδοτούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, από τις κρατικές, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή η διαχείριση των οποίων υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τις αρχές ή οργανισμούς αυτούς ή έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό συμβούλιο, του οποίου περισσότερο από το ήμισυ των μελών διορίζεται από τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου·

«πάροχος υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων» σημαίνει το δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που προσφέρει επικουρικές δραστηριότητες αγορών στην αγορά·

«προσφέρων» σημαίνει τον οικονομικό φορέα, ο οποίος έχει υποβάλει προσφορά·

«ΣΔΣ» σημαίνει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

«σήμα» σημαίνει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή βεβαίωση που επιβεβαιώνει ότι ένα συγκεκριμένο έργο, προϊόν, υπηρεσία ή διαδικασία πληροί ορισμένες απαιτήσεις·

«ΣΛΕΕ» σημαίνει τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

«συμφωνία-πλαίσιο» σημαίνει τη συμφωνία, μεταξύ μίας ή περισσότερων αναθετουσών αρχών και ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που θα διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες ποσότητες˙

«Συνθήκες» σημαίνει τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος·

«υποψήφιος» σημαίνει τον οικονομικό φορέα που έχει ζητήσει να του αποσταλεί ή έχει λάβει πρόσκληση συμμετοχής σε κλειστή διαδικασία, σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο ή σε σύμπραξη καινοτομίας.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, "περιφερειακές αρχές" σημαίνει τις ενδεικτικώς απαριθμούμενες στο NUTS 1 και 2, όπως αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS), ενώ οι "τοπικές αρχές" περιλαμβάνουν όλες τις αρχές των διοικητικών μονάδων που εμπίπτουν στο NUTS 3 και μικρότερες διοικητικές μονάδες, ως αναφέρονται στον Κανονισμό αυτό.

(3) Στον παρόντα Νόμο, αναφορά σε πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και/ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη, όπως αυτή εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Σκοπός του παρόντος Νόμου

3.-(1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η θέσπιση κανόνων για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που πραγματοποιούνται από αναθέτουσες αρχές για δημόσιες συμβάσεις και για διαγωνισμούς μελετών, των οποίων η αξία εκτιμάται ότι δεν υπολείπεται των κατώτατων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 9, καθώς και η θέσπιση κανόνων, οι οποίοι καθορίζονται στο Μέρος V, για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που πραγματοποιούνται από αναθέτουσες αρχές και των οποίων η αξία εκτιμάται ότι υπολείπεται των κατωτάτων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 9.

(2) Η εφαρμογή του παρόντος Νόμου υπόκειται στο Άρθρο 346 της ΣΛΕΕ.

(3) Ο παρών Νόμος δεν θίγει -

(α) Το δικαίωμα της Δημοκρατίας να ορίζει, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, ποιες υπηρεσίες θεωρεί γενικού οικονομικού συμφέροντος, πώς πρέπει να οργανώνονται και να χρηματοδοτούνται οι εν λόγω υπηρεσίες, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, και σε ποιες ειδικές υποχρεώσεις θα πρέπει να υπόκεινται˙

(β) την απόφαση των δημόσιων αρχών για το κατά πόσο, τον τρόπο και σε ποιο βαθμό επιθυμούν να ασκούν δημόσιες λειτουργίες οι ίδιες, σύμφωνα με το Άρθρο 14 της ΣΛΕΕ και το Πρωτόκολλο αριθμό 26, σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, το οποίο προσαρτάται στις Συνθήκες˙

(4) Ο παρών Νόμος δεν θίγει τον τρόπο με τον οποίο η Δημοκρατία οργανώνει τα συστήματά της στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.

(5) Συμφωνίες, αποφάσεις ή άλλες νομικές πράξεις που οργανώνουν τη μεταβίβαση εξουσιών και αρμοδιοτήτων για την εκτέλεση σκοπών δημοσίου συμφέροντος μεταξύ αναθετουσών αρχών ή ενώσεων αναθετουσών αρχών και δεν προβλέπουν αμοιβή για την εκτέλεση των συμβάσεων, θεωρούνται ζήτημα εσωτερικής οργάνωσης της Δημοκρατίας και δεν επηρεάζονται από τον παρόντα Νόμο.

Αρχές εφαρμοζόμενες στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

4.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφανή και αναλογικό τρόπο.

(2) Ο σχεδιασμός των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων δεν επιτρέπεται να γίνεται με σκοπό τον αποκλεισμό τους από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή τον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός θεωρείται ότι περιορίζεται τεχνητά όταν οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή μεταχείριση ορισμένων οικονομικών φορέων.

(3)(α) Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζουν ότι, κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις ισχύουσες υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί δυνάμει του ενωσιακού δικαίου, της νομοθεσίας που ισχύει στη Δημοκρατία, των συλλογικών συμβάσεων ή διεθνών διατάξεων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ.

(β) Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής της παραγράφου (α), η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων σε συνεργασία με τις, κατά περίπτωση, αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, δύναται να εκδίδουν από κοινού σχετική εγκύκλιο.

Εχεμύθεια

5.-(1) Εκτός αν προβλέπεται άλλως στον παρόντα Νόμο ή στη σχετική νομοθεσία στην οποία υπόκειται η αναθέτουσα αρχή, ιδίως δε στη νομοθεσία αναφορικά με την πρόσβαση στην ενημέρωση, και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων σχετικά με τη δημοσιοποίηση των συναπτόμενων συμβάσεων και την ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 49 και 54, η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές δύναται να επιβάλλουν απαιτήσεις στους οικονομικούς φορείς, οι οποίες αποβλέπουν στην προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων.

Συγκρούσεις συμφερόντων

6.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και την επανόρθωση συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων:

Νοείται ότι, η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων καλύπτει, τουλάχιστον, οποιαδήποτε κατάσταση κατά την οποία μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, ενεργούντος εξ ονόματος της αναθέτουσας αρχής, τα οποία συμμετέχουν στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης ή δύναται να επηρεάσουν την έκβασή της έχουν, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, που θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία τους, στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει, δυνάμει του άρθρου 93, Κανονισμούς για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα.

7. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να παραχωρεί, κατ’ αποκλειστικότητα, το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων σε προστατευόμενα εργαστήρια και οικονομικούς φορείς, που έχουν ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη προσώπων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, ή να προβλέπει την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης, εφόσον περισσότεροι από τουλάχιστον 30% των εργαζομένων στα εργαστήρια, τους οικονομικούς φορείς ή τα προγράμματα αυτά είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι:

Νοείται ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού για τον οποίο παραχωρείται, κατ’ αποκλειστικότητα, το δικαίωμα συμμετοχής στα εργαστήρια και οικονομικούς φορείς που αναφέρονται πιο πάνω ή προβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης με τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω, πρέπει να παραπέμπει στο παρόν άρθρο.

Μικτές συμβάσεις

8.-(1)(α) Το εδάφιο (2) εφαρμόζεται σε μικτές συμβάσεις, με διαφορετικά αντικείμενα (έργα, προμήθειες, υπηρεσίες), το σύνολο των οποίων καλύπτεται από τον παρόντα Νόμο.

(β) Τα εδάφια (3) έως (6) εφαρμόζονται σε μικτές συμβάσεις, με αντικείμενα που καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο και αντικείμενα που καλύπτονται από άλλα νομικά καθεστώτα.

(2) Οι συμβάσεις με δύο ή περισσότερα αντικείμενα (έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες), ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στο είδος που χαρακτηρίζει το κύριο αντικείμενο της σχετικής σύμβασης:

Νοείται ότι, στην περίπτωση μικτών συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο, εν μέρει, υπηρεσίες, που αναφέρονται στο Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 1, και εν μέρει άλλες υπηρεσίες ή μικτών συμβάσεων που έχουν ως αντικέιμνο, εν μέρει, υπηρεσίες και εν μέρει προμήθειες, το κύριο αντικείμενο προσδιορίζεται σύμφωνα με το ποια από τις εκτιμώμενες αξίες των αντίστοιχων υπηρεσιών ή προμηθειών είναι η υψηλότερη.

(3)(α) Όταν τα διαφορετικά μέρη μιας συγκεκριμένης σύμβασης μπορούν να χωριστούν αντικειμενικά, εφαρμόζεται το εδάφιο (4) ή (5) ή (6), ανάλογα με την περίπτωση. Όταν τα διαφορετικά μέρη μιας συγκεκριμένης σύμβασης δεν μπορούν να χωριστούν αντικειμενικά, εφαρμόζεται το εδάφιο (7).

(β) Όταν μέρος μιας συγκεκριμένης σύμβασης καλύπτεται από τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2011 ή το Άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, εφαρμόζεται το άρθρο 20 του παρόντος Νόμου.

(4)(α) Στην περίπτωση συμβάσεων με αντικείμενα που καλύπτονται και αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να επιλέγουν την ανάθεση χωριστών συμβάσεων για τα επιμέρους μέρη ή την ανάθεση ενιαίας σύμβασης.

(β) Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν την ανάθεση χωριστών συμβάσεων για τα επιμέρους μέρη, η απόφαση για το ποιο νομικό καθεστώς εφαρμόζεται σε καθεμιά από τις χωριστές αυτές συμβάσεις, λαμβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών εκάστου μέρους.

(γ) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20, όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν την ανάθεση ενιαίας σύμβασης, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται, στην προκύπτουσα μικτή σύμβαση, ανεξαρτήτως της αξίας των μερών που διαφορετικά θα ενέπιπταν σε άλλο νομικό καθεστώς και ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος από το οποίο θα διέπονταν τα μέρη αυτά σε διαφορετική περίπτωση.

(5) Στην περίπτωση μικτών συμβάσεων που περιέχουν στοιχεία συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών και συμβάσεων παραχώρησης, η μικτή σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, υπό τον όρο ότι, η εκτιμώμενη αξία του μέρους της σύμβασης που συνιστά σύμβαση καλυπτόμενη από τον παρόντα Νόμο, ως υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10, είναι ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 9.

(6) Στην περίπτωση συμβάσεων με αντικείμενα που καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο και την άσκηση δραστηριότητας που διέπεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και από τις αντίστοιχες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που ρυθμίζει τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι εφαρμοστέοι κανόνες καθορίζονται, κατά παρέκκλιση από τα εδάφια (4) και (5) του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω νομοθεσία.

(7) Όταν τα διάφορα μέρη συγκεκριμένης σύμβασης δεν μπορούν να χωριστούν αντικειμενικά, το ισχύον νομικό καθεστώς καθορίζεται με βάση το κύριο αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης.

Κατώτατα όρια

9.-(1) Το παρόν Μέρος και τα Μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και IV του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στις συμβάσεις, εκτός αυτών που εξαιρούνται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 11 έως 16, των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα ως κατωτέρω κατώτατα όρια, όπως αυτά εκάστοτε αναθεωρούνται από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ:

(α) 5.225.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων·

(β) 135.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει μόνο για τις συμβάσεις που αφορούν τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ προϊόντα·

(γ) 209.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις-

(i) προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές·

(ii) προμηθειών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, όταν οι συμβάσεις αυτές αφορούν προϊόντα που δεν καλύπτονται από το Παράρτημα ΙΙΙ·

(δ) 750.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XΙV.

(2) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ενημερώνει, με εγκύκλιό της, τις αναθέτουσες αρχές για τις εκάστοτε αναθεωρήσεις των κατωτάτων ορίων που διενεργούνται από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης

10.-(1) Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή προβλέπει απονομή βραβείων ή καταβολή χρηματικών ποσών για τους υποψήφιους ή προσφέροντες, λαμβάνει υπόψη της τα ποσά αυτά κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

(2) Όταν η αναθέτουσα αρχή αποτελείται από χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία για όλες τις χωριστές επιχειρησιακές μονάδες:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η χωριστή επιχειρησιακή μονάδα είναι ανεξάρτητα υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένες κατηγορίες αυτών, η αξία των συμβάσεων δύναται να υπολογίζεται στο επίπεδο της συγκεκριμένης μονάδας.

(3) Η επιλογή της χρησιμοποιούμενης μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης δεν επιτρέπεται να γίνεται με σκοπό την αποφυγή εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου. Η σύμβαση δεν κατατέμνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εκτός εάν υφίσταται αντικειμενικός λόγος.

(4) Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης πρέπει να ισχύει κατά την αποστολή της προκήρυξης διαγωνισμού, ή, στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται προκήρυξη διαγωνισμού, κατά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή, ιδίως, όπου εφαρμόζεται, κατά την επαφή με οικονομικούς φορείς για τους σκοπούς της σύμβασης.

(5) Για τις συμφωνίες-πλαίσιο και για τα δυναμικά συστήματα αγορών, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστη εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο ή του δυναμικού συστήματος αγορών.

(6) Για τις συμπράξεις καινοτομίας, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστη εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που θα λάβουν χώρα σε όλα τα στάδια της προβλεπόμενης σύμπραξης, καθώς και των προμηθειών, των υπηρεσιών ή των έργων που θα αναπτυχθούν και θα παρασχεθούν κατά τη λήξη της προβλεπόμενης σύμπραξης.

(7) Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το κόστος των έργων, καθώς και η συνολική εκτιμώμενη αξία των προμηθειών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του εργολάβου από τις αναθέτουσες αρχές, εφόσον είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων.

(8) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (10), οταν προτεινόμενο έργο ή προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συμβάσεων υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 9, το παρόν Μέρος και τα Μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και IV του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στην ανάθεση κάθε τμήματος.

(9) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (10), όταν ένα σχέδιο αγοράς για την απόκτηση ομοιογενών προμηθειών μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συμβάσεων υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων, λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9, η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων είναι ίση ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 9, το παρόν Μέρος καθώς και τα Μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και IV του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στην ανάθεση κάθε τμήματος.

(10) Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στα εδάφια (8) και (9), οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονομένα τμήματα, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που προβλέπονται στα Μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και IV του παρόντος Νόμου, εφόσον η εκτιμώμενη αξία του εν λόγω τμήματος, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα, νοουμένου ότι η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων, στις οποίες έχει κατατμηθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών προμηθειών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών.

(11) Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίες έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή οι οποίες προβλέπεται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης βασίζεται:

(α) Είτε στη συνολική πραγματική αξία των διαδοχικών συμβάσεων του ιδίου τύπου, οι οποίες συνήφθησαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος, αναπροσαρμοσμένη, όταν είναι δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές ως προς τις ποσότητες ή την αξία τους, κατά τους δώδεκα μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης·

(β) είτε στην εκτιμώμενη συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων που συνάπτονται κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εφόσον αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

(12) Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση αγορά προϊόντων, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης είναι-

(α) Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων ορισμένου χρόνου, εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από 12 μήνες, η συνολική εκτιμώμενη αξία για τη διάρκεια της σύμβασης ή, εφόσον η διάρκεια της σύμβασης είναι μεγαλύτερη από 12 μήνες, η συνολική αξία της σύμβασης στην οποία περιλαμβάνεται η εκτιμώμενη υπολειπόμενη αξία·

(β) στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων αορίστου χρόνου ή στην περίπτωση που η διάρκειά τους δεν μπορεί να προσδιοριστεί, η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48.

(13) Για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης είναι-

(α) Στην περίπτωση ασφαλιστικών υπηρεσιών: το καταβλητέο ασφάλιστρο και οι άλλοι τρόποι αμοιβής·

(β) στην περίπτωση τραπεζικών και άλλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών: οι αμοιβές, οι καταβλητέες προμήθειες, οι τόκοι και οι άλλοι τρόποι αμοιβής·

(γ) στην περίπτωση συμβάσεων μελετών: οι αμοιβές, οι καταβλητέες προμήθειες και οι άλλοι τρόποι αμοιβής.

(14) Για τις συμβάσεις υπηρεσιών στις οποίες δεν αναφέρεται συνολική τιμή, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης είναι -

(α) Στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση ή μικρότερη από 48 μήνες: η συνολική αξία για όλη τη διάρκειά τους·

(β) στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειας μεγαλύτερης των 48 μηνών: η μηνιαία αξία πολλαπλασιασμένη επί 48.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Συμβάσεις στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

11. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται -

(α) Στις δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμούς μελετών οι οποίοι ανατίθενται ή διοργανώνονται από αναθέτουσες αρχές οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και ασκούν μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 8 έως 14 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και στις αντίστοιχες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που ρυθμίζει τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών·

(β) στις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, δυνάμει των άρθρων 18, 23 και 34 της εν λόγω Οδηγίας και των αντίστοιχων διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που ρυθμίζει τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών·

(γ) στις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες ανατίθενται από αναθέτουσα αρχή που παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες κατά την έννοια του στοιχείου (β) της παραγράφου (2) του άρθρου 13 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και της αντίστοιχης διάταξης της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που ρυθμίζει τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

(i) Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που συνδέονται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και παρέχονται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα (περιλαμβανομένης της ασφαλούς διαβίβασης κωδικοποιημένων εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα, της διαχείρισης διευθύνσεων και της διαβίβασης συστημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),

(ii) χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, που καλύπτονται από την ονοματολογία του CPV με τους αριθμούς αναφοράς από 66100000-1 έως 66720000-3 και από το στοιχείο (δ) του άρθρου 21 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και από την αντίστοιχη διάταξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που ρυθμίζει τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, των ταχυδρομικών ενταλμάτων πληρωμής και των ταχυδρομικών μεταφορών πιστώσεων,

(iii) υπηρεσίες φιλοτελισμού, ή

(iv) υπηρεσίες εφοδιαστικής διαχείρισης (υπηρεσίες που συνδυάζουν τη φυσική παράδοση ή / και την εναποθήκευση με άλλα μη ταχυδρομικά καθήκοντα).

Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

12. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών, οι οποίοι έχουν ως κύριο αντικείμενο τη διάθεση ή την εκμετάλλευση δημόσιων δικτύων επικοινωνιών ή την παροχή στο κοινό μίας ή περισσότερων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από αναθέτουσες αρχές:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου οι όροι «δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών» και «δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών» έχουν την ίδια έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 4 των περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμων του 2004 έως 2014.

Δημόσιες συμβάσεις που ανατίθενται και διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων

13.-(1)(α) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να αναθέσει ή να διοργανώσει, σύμφωνα με διαδικασίες σύναψης συμβάσεων διαφορετικές από αυτές του παρόντος Νόμου και οι οποίες καθορίζονται:

(i) είτε σε νομικό μέσο που δημιουργεί διεθνείς νομικές υποχρεώσεις, όπως διεθνή συμφωνία ή ρύθμιση που συνάπτεται σύμφωνα με τις Συνθήκες μεταξύ κράτους μέλους και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών ή υποδιαιρέσεών τους και καλύπτει έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός σχεδίου από τα συμβαλλόμενα μέρη τους,

(ii) είτε από διεθνή οργανισμό.

(β) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων κοινοποιεί στην Επιτροπή όλα τα νομικά μέσα που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α).

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που αναθέτει ή διοργανώνει η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με κανόνες διαδικασιών σύναψης συμβάσεων που προβλέπονται από διεθνή οργανισμό ή διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα, εφόσον οι δημόσιες συμβάσεις και οι σχετικοί διαγωνισμοί μελετών χρηματοδοτούνται πλήρως από τον εν λόγω οργανισμό ή ίδρυμα· στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που συγχρηματοδοτούνται, ως επί το πλείστον, από διεθνή οργανισμό ή διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν επί των εφαρμοστέων διαδικασιών σύναψης σύμβασης.

(3) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 21, τα εδάφια (1) και (2) δεν εφαρμόζονται επί των συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που αφορούν θέματα άμυνας και ασφάλειας, τα οποία ανατίθενται ή διοργανώνονται σύμφωνα με διεθνείς κανόνες.

Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών

14.-(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν -

(α) Την απόκτηση ή μίσθωση, με οποιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, γης, υφισταμένων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων, ή σε σχέση με δικαιώματα επ’ αυτών˙

(β) την απόκτηση, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη συμπαραγωγή υλικού προγραμμάτων που προορίζεται για υπηρεσίες οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων τις οποίες αναθέτουν πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων ή στις συμβάσεις για τον χρόνο μετάδοσης ή την παροχή προγραμμάτων που ανατίθενται σε παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών ή ραδιοφωνικών μέσων. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι όροι «υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων» και «πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων» έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς στο άρθρο 2 των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 έως 2015. Ο όρος «πρόγραμμα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του ίδιου Νόμου, αλλά περιλαμβάνει επίσης ραδιοφωνικά προγράμματα και υλικό ραδιοφωνικών προγραμμάτων:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, το «υλικό προγραμμάτων» έχει την ίδια έννοια με το «πρόγραμμα»˙

(γ) υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού˙

(δ) οποιαδήποτε από τις ακόλουθες νομικές υπηρεσίες:

(i) νομική εκπροσώπηση πελάτη από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 2 και 14A του περί Δικηγόρων Νόμου σε:

(iα) διαιτησία ή συμβιβασμό που διεξάγεται σε κράτος μέλος, τρίτη χώρα ή ενώπιον διεθνούς οργάνου διαιτησίας ή συμβιβασμού· ή

(iβ) δικαστικές διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων, δικαιοδοτικών οργάνων ή δημοσίων αρχών κράτους μέλους, τρίτης χώρας ή διεθνών δικαστηρίων, δικαιοδοτικών ή θεσμικών οργάνων,

(ii) νομικές συμβουλές για την προετοιμασία οποιασδήποτε από τις διαδικασίες της υποπαραγράφου (i) της παρούσας παραγράφου ή εάν υπάρχει απτή ένδειξη και μεγάλη πιθανότητα το ζήτημα που αφορούν οι συμβουλές να αποτελέσει αντικείμενο τέτοιων διαδικασιών, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμβουλές παρέχονται από δικηγόρο, κατά την έννοια των άρθρων 2 και 14A του περί Δικηγόρων Νόμου,

(iii) υπηρεσίες πιστοποίησης και εξακρίβωσης της γνησιότητας εγγράφων που πρέπει να παρέχονται από συμβολαιογράφους,

(iv) νομικές υπηρεσίες που παρέχονται από εμπιστευματοδόχους (trustees), διορισμένους επιτρόπους ή άλλες νομικές υπηρεσίες, των οποίων οι πάροχοι διορίζονται από αρμόδιο δικαστήριο ή διορίζονται βάσει του δικαίου για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων υπό την εποπτεία τέτοιων δικαστηρίων ή δικαιοδοτικών οργάνων,

(v) λοιπές νομικές υπηρεσίες, οι οποίες συνδέονται, έστω και περιστασιακά, με την άσκηση δημόσιας εξουσίας,

(ε) χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την έννοια των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων του 2007 έως 2016∙

(στ) δάνεια, είτε συνδέονται είτε όχι με την έκδοση, την πώληση, την αγορά ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων˙

(ζ) συμβάσεις απασχόλησης˙

(η) υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, πολιτικής προστασίας και πρόληψης κινδύνων που παρέχονται από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή ενώσεις και καλύπτονται από τους ακόλουθους κωδικούς του CPV: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 και 85143000-3 πλην των υπηρεσιών ασθενοφόρων για τη διακομιδή ασθενών˙

(θ) δημόσιες επιβατικές μεταφορές με σιδηρόδρομο ή μετρό˙

(ι) υπηρεσίες πολιτικών εκστρατειών που καλύπτονται από τους κωδικούς του CPV 79341400-0, 92111230-3 και 92111240-6, όταν ανατίθενται από πολιτικό κόμμα, στην περίπτωση που αυτό συνιστά αναθέτουσα αρχή, στο πλαίσιο προεκλογικής εκστρατείας. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου ο όρος «πολιτικό κόμμα» έχει την έννοια που του αποδίδεται από το άρθρο 2 των περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμων του 2012 έως (Αρ. 2) του 2015.

Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται δυνάμει αποκλειστικού δικαιώματος

15. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες ανατίθενται από αναθέτουσα αρχή σε άλλη αναθέτουσα αρχή ή σε ένωση αναθετουσών αρχών, βάσει αποκλειστικού δικαιώματος, του οποίου απολαύουν δυνάμει δημοσιευμένων νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων σύμφωνων προς τη ΣΛΕΕ.

Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα

16.-(1) Δημόσια σύμβαση που ανατίθεται από αναθέτουσα αρχή σε άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω σωρευτικές προϋποθέσεις:

(α) Η αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του εν λόγω νομικού προσώπου έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών˙

(β) περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων του ελεγχομένου νομικού προσώπου, όπως το ποσοστό αυτό καθορίζεται στο εδάφιο (5), διεξάγεται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή άλλα νομικά πρόσωπα που ελέγχει η εν λόγω αναθέτουσα αρχή˙ και

(γ) δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων, χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώματος αρνησικυρίας, ως απαιτούνται από σχετική νομοθεσία σύμφωνη με τις Συνθήκες, και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο:

Νοείται ότι μια αναθέτουσα αρχή ασκεί έλεγχο επί νομικού προσώπου ανάλογο με τον έλεγχο που ασκεί στις υπηρεσίες της, κατά την έννοια της παραγράφου (α), όταν ασκεί αποφασιστική επιρροή, τόσο στους στρατηγικούς στόχους, όσο και στις σημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου νομικού προσώπου. Ο έλεγχος μπορεί, επίσης, να ασκείται από άλλο νομικό πρόσωπο που ελέγχεται με τον ίδιο τρόπο από την αναθέτουσα αρχή.

(2) Το εδάφιο (1) εφαρμόζεται επίσης σε περίπτωση που ένα ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι αναθέτουσα αρχή, αναθέτει σύμβαση στην αναθέτουσα αρχή, η οποία το ελέγχει ή σε άλλο νομικό πρόσωπο, το οποίο τελεί υπό τον έλεγχο της ίδιας αναθέτουσας αρχής, εφόσον δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο νομικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η δημόσια σύμβαση, εξαιρουμένων των μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώματος αρνησικυρίας που απαιτούνται από σχετική νομοθεσία σύμφωνη με τις Συνθήκες και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

(3) Μια αναθέτουσα αρχή που δεν ασκεί έλεγχο κατά την έννοια του εδαφίου (1) σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου μπορεί, εντούτοις, να αναθέσει δημόσια σύμβαση στο εν λόγω νομικό πρόσωπο, χωρίς να εφαρμόσει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι πληρούνται οι κατωτέρω σωρευτικές προϋποθέσεις:

(α) Η αναθέτουσα αρχή ασκεί από κοινού με άλλες αναθέτουσες αρχές έλεγχο επί του εν λόγω νομικού προσώπου ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών·

(β) περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού προσώπου, όπως το ποσοστό αυτό καθορίζεται στο εδάδιο (5), διεξάγεται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από τις ελέγχουσες αναθέτουσες αρχές ή άλλα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές· και

(γ) δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα ελέγχου ή δικαιώματος αρνησικυρίας που απαιτούνται από σχετική νομοθεσία σύμφωνη με τις Συνθήκες, και δεν ασκούν αποφασιστική επιρροή στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο:

Νοείται ότι για τους σκοπούς της παραγράφου (α), οι αναθέτουσες αρχές θεωρείται ότι ασκούν από κοινού έλεγχο επί νομικού προσώπου, όταν πληρούνται οι κατωτέρω σωρευτικές προϋποθέσεις:

(i) τα όργανα λήψης αποφάσεων του ελεγχόμενου νομικού προσώπου απαρτίζονται από αντιπροσώπους όλων των αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν· ένας αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί πολλές ή όλες τις συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές,

(ii) οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές είναι σε θέση να ασκούν από κοινού αποφασιστική επιρροή στους στρατηγικούς στόχους και τις σημαντικές αποφάσεις του ελεγχόμενου νομικού προσώπου, και

(iii) το ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο δεν επιδιώκει συμφέροντα αντίθετα από αυτά των αναθετουσών αρχών που το ελέγχουν.

(4) Μια σύμβαση, η οποία συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ δύο ή περισσότερων αναθετουσών αρχών, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, όταν πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

(α) Η σύμβαση καθιερώνει ή υλοποιεί συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών, η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες που πρέπει να εκτελούν οι εν λόγω αρχές παρέχονται για την επιδίωξη των κοινών τους στόχων·

(β) η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος· και

(γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές εκτελούν στην ανοικτή αγορά λιγότερο από το 20% των δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία, όπως το ποσοστό αυτό καθορίζεται στο εδάφιο (5).

(5) Για τον προσδιορισμό του ποσοστού των δραστηριοτήτων που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) και στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (4), λαμβάνεται υπόψη ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών ή άλλο ενδεδειγμένο μέτρο βάσει δραστηριοτήτων, όπως το κόστος που βαρύνει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ή αναθέτουσα αρχή, όσον αφορά τις υπηρεσίες, τις προμήθειες και τα έργα κατά την τριετία που προηγείται της ανάθεσης της σύμβασης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που λόγω της ημερομηνίας κατά την οποία δημιουργήθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ή αναθέτουσα αρχή, ή λόγω αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων του, ο κύκλος εργασιών ή άλλο μέτρο βάσει δραστηριοτήτων, όπως το κόστος, δεν διατίθεται για την τελευταία τριετία ή δεν είναι πλέον κατάλληλο, αρκεί να αποδειχθεί ότι η μέτρηση της δραστηριότητας είναι αξιόπιστη, ιδίως μέσω προβολών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Συμβάσεις που επιδοτούνται από αναθέτουσες αρχές

17.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στην ανάθεση των κατωτέρω συμβάσεων:

(α) Συμβάσεων έργων που επιδοτούνται άμεσα σε ποσοστό άνω του 50% από τις αναθέτουσες αρχές και των οποίων η εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, ισούται ή υπερβαίνει τα 5.225.000 ευρώ, όπως το ποσό αυτό εκάστοτε αναθεωρείται από την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όταν οι συμβάσεις αυτές αφορούν μια από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

(i) δραστηριότητες πολιτικής μηχανικής που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ,

(ii) οικοδομικές εργασίες για νοσοκομεία, εγκαταστάσεις αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας, σχολικά και πανεπιστημιακά κτίρια και κτίρια διοικητικής χρήσης·

(β) συμβάσεις υπηρεσιών που επιδοτούνται άμεσα σε ποσοστό άνω του 50% από τις αναθέτουσες αρχές και των οποίων η εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, ισούται ή υπερβαίνει τα 209.000 ευρώ, όπως το ποσό αυτό εκάστοτε αναθεωρείται από την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, και οι οποίες συνδέονται με σύμβαση έργων κατά την έννοια της παραγράφου (α).

(2) Οι αναθέτουσες αρχές, οι οποίες χορηγούν τις επιδοτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) μεριμνούν για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ακόμη και όταν δεν αναθέτουν οι ίδιες τις επιδοτούμενες συμβάσεις ή όταν αναθέτουν τη σύμβαση αυτή εξ ονόματος και για λογαριασμό άλλων φορέων.

Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης

18.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών για υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης καλυπτόμενες από τους κωδικούς CPV 73000000-2 έως 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 και 73430000-5, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) Τα προϊόντα ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της∙ και

(β) η παροχή της υπηρεσίας αμείβεται εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή.

Συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας

19.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στην ανάθεση δημόσιων συμβάσεων και σε διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, εξαιρουμένων των κατωτέρω συμβάσεων:

(α) Συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2011·

(β) συμβάσεων στις οποίες δεν εφαρμόζεται ο ως άνω Νόμος, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 13 και 14 του εν λόγω Νόμου.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να αποφασίζει ότι ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται:

(α) Στις δημόσιες συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που δεν εξαιρούνται διαφορετικά σύμφωνα με το εδάφιο (1), στο μέτρο που η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας της Δημοκρατίας δεν μπορεί να διασφαλιστεί με λιγότερο δραστικά μέτρα, όπως, επιβάλλοντας απαιτήσεις για την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που η αναθέτουσα αρχή καθιστά διαθέσιμες σε διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο·

(β) στις δημόσιες συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών που δεν εξαιρούνται διαφορετικά σύμφωνα με το εδάφιο (1), στο μέτρο που η εφαρμογή του παρόντος Νόμου θα υποχρέωνε τη Δημοκρατία να παράσχει πληροφορίες, τη δημοσιοποίηση των οποίων θεωρεί αντίθετη με τα ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας της, σύμφωνα με το Άρθρο 346, παράγραφος (1), στοιχείο (α) της ΣΛΕΕ.

(3) Όταν η δαδικασία σύναψης σύμβασης και η εκτέλεση της σύμβασης ή του διαγωνισμού μελετών κηρύσσεται απόρρητη ή πρέπει να συνοδεύεται από ειδικά μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις σχετικές νομικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στη Δημοκρατία, ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται, υπό την προϋπόθεση ότι το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει ότι τα εν λόγω ουσιώδη συμφέροντα της Δημοκρατίας δεν μπορούν να διασφαλιστούν με λιγότερο δραστικά μέτρα, όπως αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2).

Μικτές συμβάσεις που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια

20.-(1) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις μικτές συμβάσεις που έχουν αντικείμενα που καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο, καθώς και από το Άρθρο 346 της ΣΛΕΕ ή το Νόμο 173(Ι)/2011.

(2) Στην περίπτωση που τα διάφορα μέρη μιας συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης μπορούν να χωριστούν αντικειμενικά, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιλέγουν να αναθέσουν χωριστές συμβάσεις για τα ξεχωριστά μέρη ή να αναθέσουν ενιαία σύμβαση.

(3) Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν να αναθέσουν χωριστές συμβάσεις για χωριστά μέρη, η απόφαση για το ποιο νομικό καθεστώς εφαρμόζεται σε καθεμιά από τις χωριστές αυτές συμβάσεις λαμβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών εκάστου μέρους.

(4) Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν να αναθέσουν ενιαία σύμβαση, ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια για τον καθορισμό του εφαρμοστέου νομικού καθεστώτος:

(α) Όταν μέρος μιας συγκεκριμένης σύμβασης καλύπτεται από το Άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, η σύμβαση μπορεί να ανατίθεται χωρίς εφαρμογή του παρόντος Νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση ενιαίας σύμβασης βασίζεται σε αντικειμενικούς λόγους ∙

(β) όταν μέρος μιας συγκεκριμένης σύμβασης καλύπτεται από τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2011, η σύμβαση μπορεί να ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάθεση ενιαίας σύμβασης βασίζεται σε αντικειμενικούς λόγους, χωρίς επηρεασμό των κατωτάτων ορίων και των εξαιρέσεων που προβλέπονται στον εν λόγω Νόμο:

Νοείται ότι, η απόφαση ανάθεσης ενιαίας σύμβασης δεν μπορεί να λαμβάνεται με σκοπό την εξαίρεση των συμβάσεων από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου ή του ως άνω αναφερθέντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, η παράγραφος (α) εφαρμόζεται στις μικτές συμβάσεις για τις οποίες θα μπορούσαν άλλως να εφαρμοστούν τόσο η παράγραφος (α) όσο και η παράγραφος (β).

(5) Όταν τα διάφορα μέρη μιας συγκεκριμένης σύμβασης δεν μπορούν να χωριστούν αντικειμενικά, η σύμβαση μπορεί να ανατίθεται χωρίς να εφαρμόζεται ο παρών Νόμος, όταν περιλαμβάνει στοιχεία στα οποία εφαρμόζεται το Άρθρο 346 της ΣΛΕΕ· διαφορετικά, μπορεί να ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμου.

Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια και ανατίθενται ή διοργανώνονται σύμφωνα με διεθνείς κανόνες

21.-(1) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια, που η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να αναθέσει ή να διοργανώσει σύμφωνα με διαδικασίες σύναψης συμβάσεων διαφορετικές από αυτές του παρόντος Νόμου και οι οποίες καθορίζονται:

(α) Είτε από διεθνή συμφωνία ή ρύθμιση που συνάπτεται σύμφωνα με τις Συνθήκες μεταξύ κράτους μέλους και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών ή υποδιαιρέσεών τους και καλύπτουν έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός σχεδίου από τα συμβαλλόμενα μέρη τους∙

(β) είτε από διεθνείς συμφωνίες ή ρυθμίσεις που έχουν συναφθεί για τη στάθμευση στρατευμάτων και αφορούν επιχειρήσεις κράτους μέλους ή τρίτης χώρας∙

(γ) είτε από διεθνή οργανισμό.

(2) Όλες οι συμφωνίες ή οι ρυθμίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) κοινοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία τις κοινοποιεί στην Επιτροπή.

(3) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια και ανατίθενται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με κανόνες διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, οι οποίοι προβλέπονται από διεθνή οργανισμό ή διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα, εφόσον οι σχετικές δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί μελετών χρηματοδοτούνται πλήρως από τον εν λόγω οργανισμό ή ίδρυμα· στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που συγχρηματοδοτούνται, ως επί το πλείστον, από διεθνή οργανισμό ή διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν επί των εφαρμοστέων διαδικασιών σύναψης συμβάσεων.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και άλλες διεθνείς συμφωνίες

22. Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 3, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και από τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τις προμήθειες, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τις προμήθειες, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιλογή των διαδικασιών

23.-(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 29, εφόσον έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να εφαρμόζουν:

(α) Ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 24 και 25˙

(β) συμπράξεις καινοτομίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28˙

(γ) ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση ή ανταγωνιστικό διάλογο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 26 και 27, όσον αφορά έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες εφόσον πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:

(i) Οι ανάγκες της αναθέτουσας αρχής δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν χωρίς προσαρμογή των άμεσα διαθέσιμων λύσεων,

(ii) περιλαμβάνουν σχεδιασμό ή καινοτόμες λύσεις,

(iii) η σύμβαση δεν είναι δυνατόν να ανατεθεί χωρίς προηγούμενες διαπραγματεύσεις, λόγω ειδικών περιστάσεων που σχετίζονται με τη φύση, την πολυπλοκότητα ή τη νομική ή τη χρηματοοικονομική οργάνωση ή λόγω των κινδύνων που συνδέονται με αυτά,

(iv) οι τεχνικές προδιαγραφές δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν με επαρκή ακρίβεια από την αναθέτουσα αρχή με αναφορά σε πρότυπο, ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση, κοινή τεχνική προδιαγραφή ή τεχνικό πλαίσιο αναφοράς κατά την έννοια των σημείων 2 έως 5 του Παραρτήματος VII,

(v) έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, υποβάλλονται μόνο μη κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να μη δημοσιεύουν προκήρυξη σύμβασης, εφόσον στη διαδικασία περιλαμβάνουν αποκλειστικά όλους τους προσφέροντες, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια των άρθρων 57 έως 64 και, κατά την προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, υπέβαλαν προσφορές σύμφωνες προς τις τυπικές απαιτήσεις της διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας υποπαραγράφου, μη κανονικές θεωρούνται οι προσφορές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης ή παρελήφθησαν καθυστερημένα ή κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές και όπου, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία συμπαιγνίας ή διαφθοράς:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς της παρούσας υποπαραγράφου, απαράδεκτες θεωρούνται οι προσφορές που υποβάλλονται από προσφέροντες, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα ή προσφέροντες των οποίων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (3) και (4), ο διαγωνισμός προκηρύσσεται μέσω προκήρυξης σύμβασης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 48.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), όταν η σύμβαση ανατίθεται με κλειστή ή ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, οι μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές δύναται να προκηρύσσουν διαγωνισμό μέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 47. Σε τέτοια περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους μετά τη δημοσίευση της προκαταρκτικής προκήρυξης, προσκαλούνται στη συνέχεια να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους γραπτώς, μέσω πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 53.

(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), στις ειδικές περιπτώσεις και υπό τις περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 29, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να εφαρμόζουν διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Η διαδικασία αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 29.

Ανοικτή διαδικασία

24.-(1) Στην ανοικτή διαδικασία, μπορεί να υποβάλλει προσφορά, στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας.

(2) Υπό την επιφύλαξη των εδαφίων (3), (4) και (5), η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι τριάντα πέντε (35) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης.

(3) Σε περιπτώση που οι αναθέτουσες αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη που δεν χρησιμοποιήθηκε η ίδια ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, δύνανται να περιορίζουν την ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών, όπως ορίζεται στο εδάφιο (2), σε δεκαπέντε (15) ημέρες, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η προκαταρκτική προκήρυξη περιελάμβανε όλες τις πληροφορίες που οφείλει να περιλαμβάνει η προκήρυξη σύμβασης σύμφωνα με το Παράρτημα V, Μέρος Β Τμήμα Ι, εφόσον οι πληροφορίες αυτές ήταν διαθέσιμες κατά τη στιγμή της δημοσίευσης της προκαταρκτικής προκήρυξης·

(β) η προκαταρκτική προκήρυξη απεστάλη προς δημοσίευση, εντός διαστήματος τριάντα πέντε (35) ημερών έως δώδεκα (12) μηνών, πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης.

(4) Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση, δεόντως αιτιολογημένη από τις αναθέτουσες αρχές, καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (2), οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ορίζουν ελάχιστη προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης.

(5) Σε περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται την υποβολή προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα εδάφια (1), (7) και (8) του άρθρου 55, δύναται να συντομεύουν κατά πέντε (5) ημέρες την προθεσμία παραλαβής των προσφορών που ορίζεται στο εδάφιο (2).

(6) Η προσφορά συνοδεύεται από τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή, οι οποίες ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή.

Κλειστή διαδικασία

25.-(1) Στην κλειστή διαδικασία μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής, στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού που περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτημα V Μέρος Β ή Γ, κατά περίπτωση, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, παρέχοντας τις πληροφορίες σε σχέση με την ποιοτική επιλογή, οι οποίες ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή.

(2) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (8), η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης ή, εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού χρησιμοποιείται η προκαταρκτική προκήρυξη, από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

(3) Προσφορά μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι οικονομικοί φορείς που προσκαλούνται από την αναθέτουσα αρχή κατόπιν της αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να περιορίζουν τον αριθμό των κατάλληλων υποψηφίων, οι οποίοι θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 65.

(4) Υπό την επιφύλαξη των εδαφίων (5), (6), (7) και (8), η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

(5) Σε περίπτωση όπου οι αναθέτουσες αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη που δεν χρησιμοποιείται η ίδια ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, δύνανται να περιορίζουν την ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών, που ορίζεται στο εδάφιο (4), σε δέκα (10) ημέρες, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η προκαταρκτική προκήρυξη περιελάμβανε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Παράρτημα V, Μέρος Β, Τμήμα Ι, εφόσον οι πληροφορίες αυτές ήταν διαθέσιμες κατά τη στιγμή της δημοσίευσης της προκαταρκτικής προκήρυξης·

(β) η προκαταρκτική προκήρυξη απεστάλη προς δημοσίευση, εντός διαστήματος τριάντα πέντε (35) ημερών έως δώδεκα (12) μηνών, πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης.

(6) Οι μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές δύνανται να ορίζουν την προθεσμία παραλαβής των προσφορών με κοινή συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους τους επιλεγέντες υποψηφίους ίσος χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους. Ελλείψει συμφωνίας σχετικά με την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

(7) Σε περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται την υποβολή προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα εδάφια (1), (7) και (8) του άρθρου 55, δύνανται να συντομεύουν κατά πέντε (5) ημέρες την προθεσμία παραλαβής των προσφορών που ορίζεται στο εδάφιο (4).

(8) Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση, δεόντως αιτιολογημένη από τις αναθέτουσες αρχές, καθιστά αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσμιών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές δύνανται να ορίζουν:

(α) Προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης·

(β) προθεσμία παραλαβής των προσφορών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση

26.-(1) Στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής, στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού που περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτημα V, Μέρη Β και Γ, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας παρέχοντας τις πληροφορίες σε σχέση με την ποιοτική επιλογή, οι οποίες ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή.

(2)(α) Οι αναθέτουσες αρχές καθορίζουν στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης το αντικείμενο της σύμβασης, περιγράφοντας τις ανάγκες τους και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τις προμήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες της σύμβασης και προσδιορίζοντας τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης.

(β) Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης ποια στοιχεία της περιγραφής ορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν όλες οι προσφορές.

(γ) Οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι επαρκώς ακριβείς, ώστε να μπορούν οι οικονομικοί φορείς να αναγνωρίζουν τη φύση και το αντικείμενο της σύμβασης και να αποφασίζουν κατά πόσο θα ζητήσουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

(3) Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης ή, εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού χρησιμοποιείται η προκαταρκτική προκήρυξη, από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

(4) Τηρουμένων των όσων προβλέπονται στα εδάφια (5) έως (8) του άρθρου 25, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αρχικών προσφορών είναι τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης.

(5) Αρχική προσφορά, η οποία αποτελεί τη βάση των επακόλουθων διαπραγματεύσεων, μπορούν να υποβάλουν μόνο οι οικονομικοί φορείς που προσκαλούνται από την αναθέτουσα αρχή, κατόπιν της αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό κατάλληλων υποψηφίων, οι οποίοι θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 65.

(6) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (7), οι αναθέτουσες αρχές διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες τις αρχικές και όλες τις επακόλουθες προσφορές που υποβάλλουν, εξαιρουμένης της τελικής προσφοράς κατά την έννοια του εδαφίου (10), με σκοπό τη βελτίωση του περιεχομένου τους:

Νοείται ότι, οι ελάχιστες απαιτήσεις και τα κριτήρια ανάθεσης δεν υπόκεινται σε διαπραγματεύσεις.

(7) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αναθέτουν συμβάσεις με βάση τις αρχικές προσφορές χωρίς διαπραγμάτευση, εφόσον έχουν αναφέρει στην προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ότι διατηρούν τη δυνατότητα να το πράξουν.

(8)(α) Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Για το σκοπό αυτό, δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους προσφέροντες έναντι των υπολοίπων. Ενημερώνουν όλους τους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί σύμφωνα με το εδάφιο (9) γραπτώς για τυχόν αλλαγές των τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, πέραν εκείνων που καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις. Μετά την ενημέρωση για τις εν λόγω αλλαγές, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν επαρκές χρονικό διάστημα στους προσφέροντες, ώστε να τροποποιήσουν και να υποβάλουν εκ νέου τροποποιημένες προσφορές, κατά περίπτωση.

(β) Σύμφωνα με το άρθρο 5, οι αναθέτουσες αρχές δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς συμμετέχοντες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από υποψήφιο ή προσφέροντα που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, χωρίς τη συναίνεσή του:

Νοείται ότι, η συναίνεση του υποψήφιου ή προσφέροντα δεν λαμβάνει τη μορφή γενικής παραίτησης, αλλά αφορά ειδικά στην προτιθέμενη γνωστοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών.

(9) Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση μπορούν να διεξάγονται σε διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να μειώνεται ο αριθμός των προς διαπραγμάτευση προσφορών με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη της σύμβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή σε άλλο έγγραφο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει κατά πόσο θα κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής στην προκήρυξη της σύμβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή σε άλλο έγγραφο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

(10) Όταν η αναθέτουσα αρχή σκοπεύει να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις, ενημερώνει τους υπόλοιπους προσφέροντες και ορίζει κοινή προθεσμία για την υποβολή τυχόν νέων ή αναθεωρημένων προσφορών. Αφού η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει ότι οι τελικές προσφορές πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις και τηρούν τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 56, αξιολογεί τις τελικές προσφορές, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης και αναθέτει τη σύμβαση σύμφωνα με τα άρθρα 66 έως 69.

Ανταγωνιστικός διάλογος

27.-(1) Στον ανταγωνιστικό διάλογο, μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, έπειτα από προκήρυξη σύμβασης, παρέχοντας τις πληροφορίες σε σχέση με την ποιοτική επιλογή, οι οποίες ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή.

(2) Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης.

(3) Στον ανταγωνιστικό διάλογο δύνανται να συμμετέχουν μόνον οι οικονομικοί φορείς που προσκαλούνται από την αναθέτουσα αρχή, κατόπιν αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό κατάλληλων υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 65.

(4) Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιμής - ποιότητας, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 67.

(5) Οι αναθέτουσες αρχές παρουσιάζουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους στην προκήρυξη της σύμβασης. Στην προκήρυξη αυτή ή/και σε περιγραφικό έγγραφο, οι αναθέτουσες αρχές επιπλέον:

(α) Προσδιορίζουν τις εν λόγω ανάγκες και απαιτήσεις˙

(β) παρουσιάζουν και προσδιορίζουν τα επιλεγέντα κριτήρια ανάθεσης˙ και

(γ) ορίζουν ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.

(6)(α) Οι αναθέτουσες αρχές προβαίνουν σε διάλογο με τους συμμετέχοντες που επιλέγονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 56 έως 66. Ο διάλογος αποσκοπεί στη διερεύνηση και στον προσδιορισμό των μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των αναθετουσών αρχών. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συζητούν με τους επιλεγέντες συμμετέχοντες όλες τις πτυχές της σύμβασης.

(β) Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των συμμετεχόντων. Για το σκοπό αυτό, δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους συμμετέχοντες έναντι των υπολοίπων.

(γ) Σύμφωνα με το άρθρο 5, οι αναθέτουσες αρχές δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς συμμετέχοντες τις προτεινόμενες λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από υποψήφιο ή προσφέροντα που συμμετέχει στο διάλογο χωρίς τη συναίνεσή του:

Nοείται ότι, η συναίνεση του υποψηφίου ή προσφέροντα δεν λαμβάνει τη μορφή γενικής παραίτησης, αλλά αφορά ειδικά στη σκοπούμενη γνωστοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών.

(7) Ο ανταγωνιστικός διάλογος μπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να μειώνεται ο αριθμός των υπό εξέταση λύσεων κατά τη φάση του διαλόγου, με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που προσδιορίζονται στην προκήρυξη σύμβασης και/ή στο περιγραφικό έγγραφο. Στην προκήρυξη σύμβασης και/ή στο περιγραφικό έγγραφο, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν κατά πόσο θα κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής.

(8) Οι αναθέτουσες αρχές συνεχίζουν το διάλογο έως ότου μπορέσουν να προσδιορίσουν την ή τις λύσεις, οι οποίες δύνανται να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους.

(9)(α) Αφού κηρύξουν τη λήξη του διαλόγου και ενημερώσουν σχετικά τους εναπομείναντες συμμετέχοντες, οι αναθέτουσες αρχές τους καλούν να υποβάλουν την τελική προσφορά τους, βάσει της ή των λύσεων που υποβλήθηκαν και προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου, η οποία πρέπει να περιέχει όλα τα απαιτούμενα και αναγκαία στοιχεία για την υλοποίηση του σχεδίου.

(β) Εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, οι ως άνω προσφορές δύνανται να αποσαφηνίζονται, να εξειδικεύονται και να βελτιστοποιούνται. Ωστόσο, η αποσαφήνιση, η εξειδίκευση, η βελτιστοποίηση ή οι πρόσθετες πληροφορίες δεν επιτρέπεται να συνεπάγονται μεταβολές των ουσιωδών στοιχείων της προσφοράς ή της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών και των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στην προκήρυξη της σύμβασης και/ή στο περιγραφικό έγγραφο, όταν μεταβολές των στοιχείων, των αναγκών και των απαιτήσεων αυτών ενδέχεται να προκαλέσουν στρέβλωση του ανταγωνισμού ή διακρίσεις.

(10) Οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν τις προσφορές, τις οποίες λαμβάνουν, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη της σύμβασης και/ή στο περιγραφικό έγγραφο.

(11) Εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, είναι δυνατόν να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις με τον προσφέροντα που έχει κριθεί ότι υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιμής - ποιότητας, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 67, για την επιβεβαίωση των οικονομικών δεσμεύσεων ή άλλων όρων που περιέχονται στην προσφορά, οριστικοποιώντας τους όρους της σύμβασης, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται την ουσιώδη τροποποίηση βασικών στοιχείων της προσφοράς ή της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών και των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στην προκήρυξη της σύμβασης και/ή στο περιγραφικό έγγραφο, και δεν συνεπάγεται κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού ή εισαγωγής διακρίσεων.

(12) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προβλέπουν απονομή βραβείων ή καταβολή χρηματικών ποσών στους συμμετέχοντες στο διάλογο. Σε τέτοια περίπτωση αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη της σύμβασης και/ή στο περιγραφικό έγγραφο.

Σύμπραξη καινοτομίας

28.-(1) Στην σύμπραξη καινοτομίας, μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής έπειτα από προκήρυξη σύμβασης κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, παρέχοντας τις πληροφορίες σε σχέση με την ποιοτική επιλογή, οι οποίες ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή.

(2)(α) Στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσδιορίζει την ανάγκη καινοτόμου προϊόντος, υπηρεσίας ή έργου που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με την αγορά προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων που διατίθενται ήδη στην αγορά και αναφέρει ποια στοιχεία της περιγραφής ορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν όλες οι προσφορές.

(β) Οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι επαρκώς ακριβείς, ώστε να μπορούν οι οικονομικοί φορείς να αντιλαμβάνονται τη φύση και το αντικείμενο της απαιτούμενης λύσης και να αποφασίζουν αν θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία.

(3) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίσουν να συγκροτήσουν τη σύμπραξη καινοτομίας με έναν εταίρο ή με περισσότερους εταίρους που εκτελούν χωριστές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.

(4) Στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι οικονομικοί φορείς που προσκαλούνται από την αναθέτουσα αρχή, κατόπιν της αξιολόγησης των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό των κατάλληλων υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 65.

(5) Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης.

(6) Οι συμβάσεις ανατίθενται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της προσφοράς, το οποίο παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιμής - ποιότητας, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 67.

(7)(α) Η σύμπραξη καινοτομίας στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμου προϊόντος, υπηρεσίας ή έργου και στην επακόλουθη αγορά των προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων που προκύπτουν, υπό την προϋπόθεση ότι ανταποκρίνονται στα συμπεφωνημένα, μεταξύ αναθετουσών αρχών και συμμετεχόντων, επίπεδα επιδόσεων και μεγίστου κόστους.

(β) Η σύμπραξη καινοτομίας είναι οργανωμένη σε διαδοχικές φάσεις σύμφωνα με τα διαδοχικά βήματα της διαδικασίας έρευνας και καινοτομίας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει την παρασκευή προιόντων, την παροχή των υπηρεσιών ή την ολοκλήρωση των έργων. Η σύμπραξη καινοτομίας ορίζει ενδιάμεσους στόχους προς επίτευξη από τους εταίρους και προβλέπει την καταβολή της αμοιβής σε κατάλληλες δόσεις.

(γ) Με βάση τους ανωτέρω στόχους, η αναθέτουσα αρχή δύναται να αποφασίσει μετά από κάθε φάση να λύσει τη σύμπραξη καινοτομίας ή, σε περίπτωση σύμπραξης καινοτομίας με περισσότερους από έναν εταίρους, να περιορίσει τον αριθμό των εταίρων καταγγέλλοντας επιμέρους συμβάσεις, εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει αναφέρει στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης τις δυνατότητες αυτές και τις προϋποθέσεις χρήσης τους.

(8)(α) Εκτός εάν το παρόν άρθρο ορίζει άλλως, οι αναθέτουσες αρχές διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες τις αρχικές και όλες τις επακόλουθες προσφορές που υποβάλλουν, εξαιρουμένης της τελικής προσφοράς με σκοπό τη βελτίωση του περιεχομένου τους:

Νοείται ότι, οι ελάχιστες απαιτήσεις και τα κριτήρια ανάθεσης δεν υπόκεινται σε διαπραγμάτευση.

(β) Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Για το σκοπό αυτό δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους προσφέροντες έναντι των υπολοίπων. Ενημερώνουν όλους τους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί γραπτώς για τυχόν αλλαγές των τεχνικών προδιαγραφών ή άλλων εγγράφων της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, πέραν εκείνων που καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις. Μετά την ενημέρωση ως προς τις αλλαγές αυτές, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν επαρκές χρονικό διάστημα στους προσφέροντες, ώστε να τροποποιήσουν και να υποβάλουν εκ νέου τροποποιημένες προσφορές, κατά περίπτωση.

(γ) Σύμφωνα με το άρθρο 5, οι αναθέτουσες αρχές δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς συμμετέχοντες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από υποψήφιο ή προσφέροντα που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, χωρίς τη συναίνεσή του:

Νοείται ότι, η συναίνεση του υποψήφιου ή προσφέροντα δεν λαμβάνει τη μορφή γενικής παραίτησης, αλλά αφορά ειδικά στην προτιθέμενη γνωστοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών.

(δ) Οι διαπραγματεύσεις κατά τις διαδικασίες σύμπραξης καινοτομίας μπορούν να διεξάγονται σε διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να μειώνεται ο αριθμός των προς διαπραγμάτευση προσφορών με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη της σύμβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει αν θα κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής στην προκήρυξη της σύμβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

(9) Κατά την επιλογή των υποψηφίων, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν, ιδίως, τα κριτήρια που σχετίζονται με την ικανότητα των υποψηφίων στο πεδίο της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και την ικανότητά τους όσον αφορά την ανάπτυξη και την υλοποίηση καινοτόμων λύσεων.

(10) Μόνον οι οικονομικοί φορείς που προσκαλούνται από την αναθέτουσα αρχή, κατόπιν της αξιολόγησης των ζητούμενων πληροφοριών, μπορούν να υποβάλλουν έργα έρευνας και καινοτομίας για την κάλυψη των αναγκών που έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή και δεν μπορούν να καλυφθούν από τις υφιστάμενες λύσεις.

(11) Στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ορίζει τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση σύμπραξης καινοτομίας με περισσότερους του ενός εταίρους, η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 5, δεν αποκαλύπτει στους λοιπούς εταίρους λύσεις που προτείνονται από εταίρο ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που διαβιβάζονται από αυτόν στο πλαίσιο της σύμπραξης, χωρίς τη συναίνεσή του:

Νοείται ότι, η συναίνεση δεν λαμβάνει τη μορφή γενικής παραίτησης, αλλά αφορά ειδικά στη σκοπούμενη γνωστοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών.

(12) Η αναθέτουσα αρχή εξασφαλίζει ότι η δομή της σύμπραξης και, ιδίως, η διάρκεια και η αξία των διαφόρων φάσεων, ανταποκρίνονται στο βαθμό καινοτομίας της προτεινόμενης λύσης και τη σειρά των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που απαιτούνται για την ανάπτυξη μιας καινοτόμου λύσης που δεν διατίθεται ακόμη στην αγορά. Η εκτιμώμενη αξία των προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων δεν είναι δυσανάλογη σε σχέση με την επένδυση που απαιτείται για την ανάπτυξή τους.

Χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

29.-(1) Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στα εδάφια (2) έως (5), οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις χρησιμοποιώντας τη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

(2) Η διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

(α) Εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής, είτε οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής που υποβλήθηκαν δεν είναι κατάλληλες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και υπό την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση, την οποία ετοιμάζει η αναθέτουσα αρχή, στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Η εν λόγω έκθεση διαβιβάζεται, εφόσον ζητηθεί, και στην Επιτροπή, από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων:

Νοείται ότι, δεν θεωρείται κατάλληλη μια προσφορά, η οποία είναι άσχετη με τη σύμβαση και προδήλως ανίκανη, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Νοείται περαιτέρω ότι, αίτηση συμμετοχής δεν θεωρείται κατάλληλη, εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας πρόκειται ή μπορεί να αποκλειστεί σύμφωνα με το άρθρο 57 ή δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής που ορίζει η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 58·

(β) εάν τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(i) Στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή η απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης,

(ii) δεν υφίσταται ανταγωνισμός για τεχνικούς λόγους,

(iii) υφίστανται λόγοι προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας:

Νοείται ότι, οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπαραγράφους (ii) και (iii) εφαρμόζονται μόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης·

(γ) στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα τα οποία η αναθέτουσα αρχή δεν θα μπορούσε να προβλέψει, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, υπό την προϋπόθεση ότι οι περιστάσεις τις οποίες επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για τη δικαιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης, σε καμία περίπτωση, απορρέουν από δική τους ευθύνη.

(3) Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:

(α) Όταν τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, πειραματισμού, μελέτης ή ανάπτυξης:

Νοείται ότι, οι συμβάσεις που ανατίθενται δυνάμει της παρούσας παραγράφου δεν περιλαμβάνουν την παραγωγή ποσοτήτων ικανών να εξασφαλίζουν την εμπορική βιωσιμότητα του προϊόντος ή την απόσβεση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης·

(β) για συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή και προορίζονται, είτε για τη μερική αντικατάσταση προμηθειών ή εγκαταστάσεων, είτε για επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή να αποκτά προμήθειες με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα προκαλούσαν ασυμβατότητα ή δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες στη χρήση και τη συντήρηση:

Νοείται ότι, η διάρκεια αυτών των συμβάσεων, καθώς και των επαναλαμβανόμενων συμβάσεων, δεν υπερβαίνει, κατά κανόνα, τα τρία έτη·

(γ) εάν πρόκειται για προμήθειες που είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων·

(δ) για την αγορά προμηθειών ή υπηρεσιών, υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, είτε από προμηθευτή που παύει οριστικά τις εμπορικές του δραστηριότητες, είτε από τον εκκαθαριστή διαδικασίας αφερεγγυότητας, δικαστικού συμβιβασμού ή ανάλογης διαδικασίας που προβλέπεται στις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις.

(4) Η διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, όταν η σχετική σύμβαση έπεται διαγωνισμού μελετών που έχει διοργανωθεί σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και πρέπει, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο διαγωνισμό μελετών, να ανατεθεί στον νικητή ή σε έναν από τους νικητές του διαγωνισμού μελετών· στη δεύτερη περίπτωση, στις διαπραγματεύσεις πρέπει να προσκληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι νικητές του διαγωνισμού.

(5) Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για νέα έργα ή υπηρεσίες, που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων έργων ή υπηρεσιών που ανατέθηκαν από τον οικονομικό φορέα με τον οποίο συνήψαν την αρχική σύμβαση οι ίδιες αναθέτουσες αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έργα ή υπηρεσίες είναι σύμφωνα με βασικό σχέδιο για το οποίο ανατέθηκε η αρχική σύμβαση σύμφωνα με διαδικασία προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) του άρθρου 23. Στο βασικό σχέδιο επισημαίνεται η έκταση πιθανών συμπληρωματικών έργων ή υπηρεσιών και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα ανατεθούν:

Νοείται ότι, το ενδεχόμενο χρήσης της διαδικασίας του παρόντος εδαφίου επισημαίνεται κατά την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού, νοουμένου ότι και το συνολικό προβλεπόμενο ποσό των επακόλουθων εργασιών ή υπηρεσιών λήφθηκε υπόψη από τις αναθέτουσες αρχές κατά την εφαρμογή του άρθρου 9:

Νοείται περαιτέρω ότι, η χρήση της διαδικασίας του παρόντος εδαφίου μπορεί να γίνει μόνο εντός τριετίας από τη σύναψη της αρχικής σύμβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Συμφωνίες- πλαίσιο

30.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους oι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο.

(2) Η διάρκεια μιας συμφωνίας πλαίσιο δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που αιτιολογούνται δεόντως, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας πλαίσιο.

(3) Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία - πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν εδάφιο, καθώς και στα εδάφια (5) και (6). Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να εφαρμόζονται μόνο μεταξύ των αναθετουσών αρχών που έχουν οριστεί σαφώς για το σκοπό αυτό, στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί.

(4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (5), κατά τη σύναψη σύμβασης που βασίζεται σε συμφωνία-πλαίσιο, τα μέρη δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να επιφέρουν ουσιώδεις τροποποιήσεις στους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο.

(5) Όταν συνάπτεται συμφωνία - πλαίσιο με έναν μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται στην εν λόγω συμφωνία πλαίσιο ανατίθενται βάσει των όρων που τίθενται στη συμφωνία - πλαίσιο. Για το σκοπό αυτό οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να διαβουλεύονται γραπτώς με τον οικονομικό φορέα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία-πλαίσιο, ζητώντας του, εάν χρειάζεται, να συμπληρώσει την προσφορά του.

(6) Όταν συνάπτεται συμφωνία πλαίσιο με περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς, η εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο εκτελείται με έναν από τους κατωτέρω τρόπους:

(α) Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας-πλαίσιο, χωρίς προκήρυξη νέου διαγωνισμού, εφόσον αναφέρονται όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και προμηθειών και οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για τον προσδιορισμό του συμβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα που θα τις εκτελέσει· οι εν λόγω προϋποθέσεις αναφέρονται στα έγγραφα της διαδικασιας σύναψης σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο·

(β)(i) όταν στη συμφωνία - πλαίσιο αναφέρονται όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, εν μέρει χωρίς προκήρυξη νέου διαγωνισμού σύμφωνα με την παράγραφο (α) και εν μέρει με την προκήρυξη νέου διαγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο σύμφωνα με την παράγραφο (γ), εφόσον προβλέπεται τέτοια δυνατότητα από τις αναθέτουσες αρχές στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο. Η επιλογή του κατά πόσον συγκεκριμένα έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες αποκτώνται κατόπιν προκήρυξης νέου διαγωνισμού ή άμεσα, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο, γίνεται σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία ορίζονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο. Τα εν λόγω έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης προσδιορίζουν επίσης ποιοι όροι μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο νέου διαγωνισμού.

(ii) Οι δυνατότητες που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (i) της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται επίσης σε οποιοδήποτε τμήμα μιας συμφωνίας-πλαίσιο για το οποίο έχουν προβλεφθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως του κατά πόσο έχουν προβλεφθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και προμηθειών για τα λοιπά τμήματα∙

(γ) σε περίπτωση που στη συμφωνία - πλαίσιο δεν προβλέπονται όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, με έναρξη νέου διαγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο.

(7) Οι διαγωνισμοί που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (6) βασίζονται στους ιδίους όρους με αυτούς που ίσχυαν για την ανάθεση της συμφωνίας-πλαίσιο, και, εφόσον χρειαστεί, σε ακριβέστερα διατυπωμένους όρους και, ενδεχομένως, σε άλλους όρους που επισημαίνονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

(α) Για κάθε σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται γραπτώς με τους οικονομικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν τη σύμβαση·

(β) οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή προσφορών για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση, λαμβανομένων υπόψη παραμέτρων όπως η πολυπλοκότητα του αντικειμένου της σύμβασης και ο απαραίτητος χρόνος για την αποστολή των προσφορών·

(γ) οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιεχόμενό τους παραμένει σφραγισμένο έως τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας απάντησης·

(δ) οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν κάθε σύμβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθοριστεί στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο.

Δυναμικά συστήματα αγορών

31.-(1) Για αγορές τρέχουσας χρήσης των οποίων τα χαρακτηριστικά, όπως είναι γενικώς διαθέσιμα στην αγορά, ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αναθετουσών αρχών, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να χρησιμοποιούν δυναμικό σύστημα αγορών. Το δυναμικό σύστημα αγορών λειτουργεί ως μια εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική διαδικασία και είναι ανοικτό καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του συστήματος αγορών σε κάθε οικονομικό φορέα που πληροί τα κριτήρια επιλογής.

(2) Το δυναμικό σύστημα αγορών μπορεί να χωριστεί σε κατηγορίες προϊόντων, έργων ή υπηρεσιών που ορίζονται αντικειμενικά με βάση τα χαρακτηριστικά της σύμβασης που πρέπει να εκτελεστεί στο πλαίσιο της εκάστοτε κατηγορίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν αναφορά στο μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος των επακόλουθων ειδικών συμβάσεων ή σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή στην οποία θα εκτελεστούν επακόλουθες ειδικές συμβάσεις:

Νοείται ότι, όταν οι αναθέτουσες αρχές χωρίζουν το σύστημα σε κατηγορίες προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων σύμφωνα με το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, καθορίζουν τα εφαρμοστέα κριτήρια επιλογής για κάθε κατηγορία.

(3) Για τη σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές ακολουθούν τους κανόνες της κλειστής διαδικασίας, υπό την επίφυλαξη του εδαφίου (5).

(4) Όλοι οι υποψήφιοι που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής γίνονται δεκτοί στο σύστημα. Ο αριθμός των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο σύστημα δεν περιορίζεται.

(5) Παρά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25, εφαρμόζονται οι ακόλουθες προθεσμίες:

(α) Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης ή, εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού χρησιμοποιείται η προκαταρκτική προκήρυξη, από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Άπαξ και αποσταλεί η πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη της πρώτης συγκεκριμένης σύμβασης στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών, δεν εφαρμόζονται άλλες προθεσμίες για την παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής∙

(β) η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Κατά περίπτωση, εφαρμόζεται το άρθρο 25 εδάφιο (6), τα εδάφια (5) και (7) του ίδιου άρθρου δεν εφαρμόζονται.

(6) Όλες οι επικοινωνίες στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών πραγματοποιούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα εδάφια (1), (5), (7) και (8) του άρθρου 55.

(7) Για τους σκοπούς της ανάθεσης συμβάσεων βάσει ενός δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές:

(α) Δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, όπου καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών·

(β) διευκρινίζουν στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης τουλάχιστον τη φύση και την εκτιμώμενη ποσότητα των προβλεπόμενων αγορών, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το δυναμικό σύστημα αγορών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου λειτουργίας του, τον χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις τεχνικές ρυθμίσεις και προδιαγραφές της σύνδεσης·

(γ) αναφέρουν κάθε διαίρεση σε κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών και τα χαρακτηριστικά τους˙

(δ) για όσο διάστημα είναι σε ισχύ το σύστημα, προσφέρουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 52.

(8) Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν, καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του δυναμικού συστήματος αγορών, τη δυνατότητα σε κάθε οικονομικό φορέα να ζητήσει να συμμετάσχει στο σύστημα, βάσει των όρων που αναφέρονται στα εδάφια (3) έως (5).

(9) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (10), οι αναθέτουσες αρχές ολοκληρώνουν την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όταν αυτό δικαιολογείται, ιδίως, λόγω της ανάγκης να εξεταστούν συμπληρωματικά έγγραφα ή να επαληθευθεί διαφορετικά αν πληρούνται τα κριτήρια επιλογής.

(10) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (9) και εφόσον δεν έχει αποσταλεί η πρόσκληση υποβολής προσφορών για την πρώτη συγκεκριμένη σύμβαση στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να παρατείνουν την περίοδο αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν δημοσιεύεται πρόσκληση υποβολής προσφορών κατά την παραταθείσα περίοδο αξιολόγησης. Η διάρκεια της παράτασης που προτίθενται να εφαρμόσουν οι αναθέτουσες αρχές επισημαίνεται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

(11) Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό τον σχετικό οικονομικό φορέα, αν έχει επιλεγεί να συμμετάσχει στο δυναμικό σύστημα αγορών ή όχι.

(12) Οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν όλους τους επιλεγμένους συμμετέχοντες να υποβάλουν προσφορά για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 53. Όταν το δυναμικό σύστημα αγορών χωρίζεται σε κατηγορίες έργων, προϊόντων ή υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές καλούν όλους τους συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν επιλεγεί για την κατηγορία που αντιστοιχεί στη σχετική συγκεκριμένη σύμβαση να υποβάλουν προσφορά.

(13) Οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύμβαση στον προσφέροντα που υποβάλλει την καλύτερη προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη της σύμβασης για το δυναμικό σύστημα αγορών, ή, εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού έχει χρησιμοποιηθεί προκαταρκτική προκήρυξη, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Τα κριτήρια αυτά μπορούν, κατά περίπτωση, να προσδιορίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.

(14)(α) Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, ανά πάσα στιγμή, κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του δυναμικού συστήματος αγορών, να απαιτούν από τους επιλεγμένους συμμετέχοντες να υποβάλουν ανανεωμένη και επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 59, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης του αιτήματος.

(β) Τα εδάφια (4) έως (6) του άρθρου 59 εφαρμόζονται καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του δυναμικού συστήματος αγορών.

(15) Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν την περίοδο ισχύος του δυναμικού συστήματος αγορών στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Ενημερώνουν την Επιτροπή για οποιαδήποτε μεταβολή της περιόδου ισχύος, μέσω των κατωτέρω τυποποιημένων εντύπων:

(α) Εάν η περίοδος ισχύος μεταβάλλεται χωρίς να παύει η λειτουργία του συστήματος, μέσω του εντύπου που χρησιμοποιείται αρχικά για την προκήρυξη διαγωνισμού για το δυναμικό σύστημα αγορών·

(β) εάν παύει η λειτουργία του συστήματος, μέσω της γνωστοποίησης συναφθείσας σύμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 49.

(16) Στους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται ή συμμετέχουν στο δυναμικό σύστημα αγορών δεν επιβάλλεται καμία χρέωση πριν ή κατά την περίοδο ισχύος του δυναμικού συστήματος αγορών.

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

32.-(1)Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, στους οποίους παρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιμές ή/και νέες αξίες όσον αφορά ορισμένα στοιχεία των προσφορών. Για το σκοπό αυτό, οι αναθέτουσες αρχές διοργανώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό με τη μορφή επαναλαμβανόμενης ηλεκτρονικής διαδικασίας, διεξαγόμενης έπειτα από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, η οποία επιτρέπει την ταξινόμησή τους με βάση αυτόματες μεθόδους αξιολόγησης:

Νοείται ότι, δεδομένου ότι ορισμένες δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και δημόσιες συμβάσεις έργων που έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού, όπως ο σχεδιασμός έργων, δεν μπορούν να ταξινομηθούν με βάση αυτόματη μέθοδο αξιολόγησης, οι συμβάσεις αυτές δεν αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

(2) Στις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίζουν την ανάθεση δημόσιας σύμβασης κατόπιν ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, όταν τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και ιδίως οι τεχνικές προδιαγραφές δύνανται να διατυπωθούν με ακρίβεια. Υπό τους ιδίους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά τη διεξαγωγή νέου διαγωνισμού μεταξύ των συμβαλλομένων μερών συμφωνίας πλαίσιο, όπως προβλέπεται στις παραγράφους (β) ή (γ) του εδαφίου (6) του άρθρου 30, καθώς και κατά τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσεων στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 31.

(3) Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός βασίζεται σε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία των προσφορών:

(α) Μόνο στις τιμές όταν η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει της τιμής˙

(β) στις τιμές ή / και στις νέες αξίες των χαρακτηριστικών των προσφορών που επισημαίνονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιμής - ποιότητας, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 67 ή βάσει της προσφοράς με το χαμηλότερο κόστος σύμφωνα με μια προσέγγιση βασιζόμενη στη σχέση αποδοτικότητας - κόστους.

(4) Οι αναθέτουσες αρχές που αποφασίζουν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού το επισημαίνουν στην προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VI.

(5)(α) Προτού να προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, οι αναθέτουσες αρχές διενεργούν μια πρώτη πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με το ή τα κριτήρια ανάθεσης και με τη στάθμισή τους, όπως έχει καθοριστεί.

(β) Η προσφορά θεωρείται παραδεκτή όταν έχει υποβληθεί από προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί σύμφωνα με το άρθρο 57 και πληροί τα κριτήρια επιλογής και του οποίου η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, χωρίς να είναι μη κανονική ή απαράδεκτη ή ακατάλληλη. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου:

(i) Μη κανονικές θεωρούνται οι προσφορές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, και/ή παρελήφθησαν καθυστερημένα, και/ή για τις οποίες υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία συμπαιγνίας ή διαφθοράς ή κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές,

(ii) απαράδεκτες θεωρούνται οι προσφορές που υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και προσφέροντες των οποίων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,

(iii) ακατάλληλη θεωρείται μια προσφορά άσχετη με τη σύμβαση και προδήλως ανίκανη, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. Μια αίτηση συμμετοχής θεωρείται ακατάλληλη εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας πρόκειται ή μπορεί να αποκλειστεί σύμφωνα με το άρθρο 57 ή δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής που ορίζει η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 58.

(γ) Όλοι οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει αποδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα και με ηλεκτρονικά μέσα να συμμετάσχουν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, χρησιμοποιώντας, κατά την προσδιορισμένη ημερομηνία και ώρα, τα στοιχεία σύνδεσης σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην πρόσκληση. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν αρχίζει προτού παρέλθουν δύο εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων.

(6)(α) Η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγησης του οικείου προσφέροντα, η οποία γίνεται σύμφωνα με τη στάθμιση που προβλέπεται στο εδάφιο (6) του άρθρου 67.

(β) Στην πρόσκληση αναφέρεται ο μαθηματικός τύπος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, για την αυτόματη ανακατάταξη των προσφορών, βάσει των νέων τιμών ή/και των νέων αξιών που υποβάλλονται. Ο μαθηματικός αυτός τύπος περιλαμβάνει τους συντελεστές στάθμισης όλων των κριτηρίων που έχουν οριστεί για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη που χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού ή σε άλλα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Προς τούτο, όμως, τυχόν περιθώρια διακύμανσης περιορίζονται εκ των προτέρων σε συγκεκριμένη τιμή.

(γ) Σε περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, προβλέπεται χωριστός μαθηματικός τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά.

(7) Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν αμέσως σε όλους τους προσφέροντες τις πληροφορίες εκείνες τουλάχιστον που τους δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν, ανά πάσα στιγμή, την αντίστοιχη κατάταξή τους. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, εάν έχει επισημανθεί εκ των προτέρων, να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες σχετικά με άλλες τιμές ή αξίες που υποβάλλονται και να ανακοινώνουν τον αριθμό των συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη φάση του πλειστηριασμού:

Νοείται ότι, σε καμία περίπτωση, οι αναθέτουσες αρχές δεν δύνανται να γνωστοποιούν την ταυτότητα των προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

(8)(α) Οι αναθέτουσες αρχές περατώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:

(i) Κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα,

(ii) όταν δεν λαμβάνουν πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες που να πληρούν τις απαιτήσεις όσον αφορά τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις, εφόσον έχουν ορίσει προηγουμένως το διάστημα που θα επιτρέψουν να παρέλθει από την παραλαβή της τελευταίας υποβολής πριν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, ή

(iii) αφού ολοκληρωθεί ο προκαθορισμένος αριθμός φάσεων του πλειστηριασμού.

(β) Εάν οι αναθέτουσες αρχές προτίθενται να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με την υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α), ενδεχομένως σε συνδυασμό με τον τρόπο που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (ii) της ίδιας παραγράφου, η πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό θα πρέπει να αναφέρει το χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης του πλειστηριασμού.

(9) Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 67, με βάση τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Ηλεκτρονικοί κατάλογοι

33.-(1)(α) Όταν απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ορίζουν ότι οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται υπό τη μορφή ηλεκτρονικού καταλόγου ή να περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό κατάλογο.

(β) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται με διάταγμά της να καταστήσει υποχρεωτική τη χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων για ορισμένα είδη συμβάσεων.

(2) Οι προσφορές που παρουσιάζονται υπό τη μορφή ηλεκτρονικού καταλόγου μπορούν να συνοδεύονται από άλλα έγγραφα, που συμπληρώνουν την προσφορά.

(3) Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι καταρτίζονται από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες, με σκοπό τη συμμετοχή τους σε μια συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον μορφότυπο που έχει καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή.

(4) Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για τα εργαλεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως και με τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις που καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 55.

(5) Εάν η παρουσίαση προσφορών υπό τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων είναι αποδεκτή ή υποχρεωτική, οι αναθέτουσες αρχές:

(α) Το αναφέρουν στην προκήρυξη σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού έχει χρησιμοποιηθεί προκαταρκτική προκήρυξη·

(β) επισημαίνουν στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σύμφωνα με το εδάφιο (8) του άρθρου 55, όσον αφορά το μορφότυπο, το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις τεχνικές ρυθμίσεις και προδιαγραφές της σύνδεσης για τον κατάλογο.

(6) Εάν έχει συναφθεί συμφωνία-πλαίσιο με περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς έπειτα από την υποβολή προσφορών υπό τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ορίζουν ότι η προκήρυξη νέου διαγωνισμού για συγκεκριμένες συμβάσεις λαμβάνει χώρα βάσει ενημερωμένων καταλόγων. Στην περίπτωση αυτή, οι αναθέτουσες αρχές χρησιμοποιούν μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

(α) Καλούν τους προσφέροντες να υποβάλουν εκ νέου τους ηλεκτρονικούς καταλόγους τους, προσαρμοσμένους στις απαιτήσεις της εν λόγω σύμβασης· ή

(β) ενημερώνουν τους προσφέροντες ότι σκοπεύουν να συλλέξουν, από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους που έχουν ήδη υποβληθεί, τις πληροφορίες που απαιτούνται ώστε να καταρτίσουν προσφορές προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση της εν λόγω μεθόδου έχει επισημανθεί στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τη συμφωνία πλαίσιο.

(7)(α) Εάν οι αναθέτουσες αρχές προκηρύσσουν νέο διαγωνισμό για συγκεκριμένες συμβάσεις σύμφωνα με την παράγραφο (β) το εδαφίου (6), ενημερώνουν τους προσφέροντες για την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία σκοπεύουν να συλλέξουν τις πληροφορίες που απαιτούνται ούτως ώστε να καταρτίσουν προσφορές προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της εν λόγω συγκεκριμένης σύμβασης και παρέχουν στους προσφέροντες τη δυνατότητα να αρνηθούν την εν λόγω συλλογή πληροφοριών.

(β) Οι αναθέτουσες αρχές προβλέπουν επαρκές χρονικό διάστημα μεταξύ της κοινοποίησης και της συλλογής των πληροφοριών.

(γ) Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές παρουσιάζουν τις συλλεγείσες πληροφορίες στον ενδιαφερόμενο προσφέροντα, δίνοντάς του την ευκαιρία να αμφισβητήσει ή να επιβεβαιώσει ότι η προσφορά που προέκυψε με αυτό τον τρόπο δεν περιέχει ουσιώδη σφάλματα.

(8)(α) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αναθέτουν συμβάσεις, βάσει δυναμικού συστήματος αγορών, απαιτώντας οι προσφορές για μια συγκεκριμένη σύμβαση να υποβάλλονται υπό τη μορφή ηλεκτρονικού καταλόγου.

(β) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται επίσης να αναθέτουν συμβάσεις, βάσει δυναμικού συστήματος αγορών, σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (6) και το εδάφιο (7), υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση συμμετοχής στο δυναμικό σύστημα αγορών συνοδεύεται από ηλεκτρονικό κατάλογο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και το μορφότυπο που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Στη συνέχεια, ο εν λόγω κατάλογος συμπληρώνεται από τους υποψηφίους, αφού ενημερωθούν για την πρόθεση της αναθέτουσας αρχής να καταρτίσει προσφορές μέσω της διαδικασίας της παραγράφου (β) του εδαφίου (6).

Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών

34.-(1)(α) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποκτούν προμήθειες ή/και υπηρεσίες από κεντρική αρχή αγορών που προσφέρει κεντρικές δραστηριότητες αγορών.

(β) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποκτούν έργα, προμήθειες και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από κεντρική αρχή αγορών, χρησιμοποιώντας δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται κεντρική αρχή αγορών, ή, στον βαθμό που καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 30, χρησιμοποιώντας συμφωνία-πλαίσιο, η οποία συνάπτεται από κεντρική αρχή αγορών προσφέρουσα κεντρικές δραστηριότητες αγορών. Όταν ένα δυναμικό σύστημα αγορών, το οποίο χειρίζεται μια κεντρική αρχή αγορών, μπορεί να χρησιμοποιείται από λοιπές αναθέτουσες αρχές, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία συγκροτείται το σύστημα.

(γ) Σε σχέση με τις παραγράφους (α) και (β), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να προβλέπει ότι ορισμένες διαδικασίες σύναψης σύμβασης πραγματοποιούνται με προσφυγή σε κεντρικές αρχές αγορών ή σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες κεντρικές αρχές αγορών.

(2) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (3) μια αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος Νόμου, όταν:

(α) Αποκτά προμήθειες ή υπηρεσίες από κεντρική αρχή αγορών, η οποία προσφέρει κεντρικές δραστηριότητες αγορών∙ ή

(β) αποκτά έργα, προμήθειες και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από την κεντρική αρχή αγορών, χρησιμοποιώντας δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται η κεντρική αρχή αγορών, ή, στον βαθμό που καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 30, χρησιμοποιώντας συμφωνία πλαίσιο που συνάπτεται από κεντρική αρχή αγορών.

(3) Η αναθέτουσα αρχή είναι υπεύθυνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, δυνάμει του παρόντος Νόμου, για τα μέρη που διεξάγονται από την ίδια, ως ακολούθως:

(i) Κατά την ανάθεση σύμβασης, στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών, το οποίο διαχειρίζεται κεντρική αρχή αγορών,

(ii) κατά τη διεξαγωγή νέου διαγωνισμού, βάσει της συμφωνίας - πλαίσιο, η οποία έχει συναφθεί από κεντρική αρχή αγορών,

(iii) κατά τον προσδιορισμό του συμβαλλόμενου, στη συμφωνία πλαίσιο, οικονομικού φορέα που θα εκτελέσει ένα συγκεκριμένο καθήκον στο πλαίσιο συμφωνίας πλαίσιο που έχει συναφθεί από κεντρική αρχή αγορών, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου (α) ή (β) του εδαφίου (6) του άρθρου 30.

(4) Όλες οι διαδικασίες σύναψης σύμβασης που διεξάγονται από κεντρική αρχή αγορών εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 55.

(5) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του παρόντος Νόμου, να αναθέτουν δημόσια σύμβαση υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών σε κεντρική αρχή αγορών. Αυτές οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.

Από κοινού διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

35.-(1) Δύο ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές δύνανται να συμφωνούν να εκτελούν συγκεκριμένες διαδκασίες σύναψης συμβάσεων από κοινού.

(2) Στις περιπτώσεις όπου μια διαδικασία σύναψης σύμβασης εκτελείται εξ ολοκλήρου από κοινού εξ ονόματος και για λογαριασμό όλων των αναθετουσών αρχών, οι αναθέτουσες αρχές αυτές είναι υπεύθυνες, αλληλέγυα, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον παρόντα Νόμο. Τούτο ισχύει και σε περιπτώσεις όπου τη διαδικασία διαχειρίζεται μία αναθέτουσα αρχή, ενεργώντας τόσο για δικό της λογαριασμό όσο και για λογαριασμό των υπολοίπων αναθετουσών αρχών.

(3) Στις περιπτώσεις όπου η διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν εκτελείται εξ ολοκλήρου εξ ονόματος και για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων αναθετουσών αρχών, οι αρχές έχουν, αλληλέγγυα, ευθύνη μόνο για τα μέρη εκείνα που εκτελούνται από κοινού. Κάθε αναθέτουσα αρχή φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, για τα μέρη που αναλαμβάνει ιδίω ονόματι και για δικό της λογαριασμό.

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που αφορούν αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη μέλη

36.-(1) Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 16, αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη μέλη δύνανται να ενεργούν από κοινού για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, χρησιμοποιώντας έναν από τους τρόπους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο:

Νοείται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα μέσα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής αναγκαστικών διατάξεων του δημοσίου δικαίου, σύμφωνων με το ενωσιακό δίκαιο, στις οποίες υπόκεινται στη Δημοκρατία.

(2) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (3), οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να χρησιμοποιούν κεντρικές δραστηριότητες αγορών προσφερόμενες από κεντρική αρχή αγορών εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να προσδιορίζει ότι, όσον αφορά κεντρικές δραστηριότητες αγορών που προσφέρονται από κεντρικές αρχές αγορών εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να χρησιμοποιούν μόνο τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών ως ορίζονται είτε στην παράγραφο (α) είτε στην παράγραφο (β) του σχετικού ορισμού του όρου «κεντρικές δραστηριότητες αγορών».

(4)(α) Η παροχή των κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών από κεντρική αρχή αγορών εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένη η κεντρική αρχή αγορών.

(β) Οι εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένη η κεντρική αρχή αγορών εφαρμόζονται επίσης στα ακόλουθα:

(i) Στην ανάθεση σύμβασης στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών,

(ii) στη διεξαγωγή νέου διαγωνισμού στο πλαίσιο συμφωνίας - πλαίσιο,

(iii) στον προσδιορισμό, σύμφωνα με την παράγραφο (α) ή (β) του εδαφίου (6) του άρθρου 30, του συμβαλλόμενου στη συμφωνία - πλαίσιο οικονομικού φορέα που θα εκτελέσει ένα συγκεκριμένο καθήκον.

(5)(α) Αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη μέλη δύνανται, από κοινού, να αναθέτουν δημόσια σύμβαση, να συνάπτουν συμφωνία πλαίσιο ή να λειτουργούν δυναμικό σύστημα αγορών. Δύνανται επίσης, στο βαθμό που καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 30, να αναθέτουν συμβάσεις βάσει της συμφωνίας πλαίσιο ή του δυναμικού συστήματος αγορών. Εκτός αν τα αναγκαία στοιχεία ρυθμίζονται από διεθνή συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών μελών, οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές συνάπτουν συμφωνία όπου προσδιορίζονται τα εξής:

(i) Οι ευθύνες των μερών και οι σχετικές εφαρμοστέες εθνικές διατάξεις,

(ii) η εσωτερική οργάνωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της διαδικασίας, της κατανομής των έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών που πρόκειται να αποκτηθούν και της σύναψης των συμβάσεων.

(β) Μια συμμετέχουσα αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, δυνάμει του παρόντος Νόμου, όταν αγοράζει έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες από την αναθέτουσα αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον προσδιορισμό των ευθυνών και του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου σύμφωνα με την υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α), οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίζουν να αναθέτουν τις ευθύνες σε μια ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές και να επιλέγουν τις σχετικές εφαρμοστέες διατάξεις οποιουδήποτε κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη τουλάχιστον μία από τις συμμετέχουσες αρχές. Η ανάθεση ευθυνών και το σχετικό εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο αναφέρονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τις από κοινού ανατιθέμενες δημόσιες συμβάσεις.

(6)(α) Σε περίπτωση που αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη μέλη έχουν συστήσει κοινό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής συνεργασίας δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006, για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας, ή άλλων φορέων που ιδρύονται δυνάμει της νομοθεσίας της Ένωσης, οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές συμφωνούν, μέσω απόφασης του αρμόδιου οργάνου του κοινού φορέα, επί των εφαρμοστέων εθνικών κανόνων περί διαδικασιών σύναψης συμβάσεων ενός από τα ακόλουθα κράτη μέλη:

(i) Του κράτους μέλους όπου έχει την έδρα της ο κοινός φορέας,

(ii) του κράτους μέλους όπου διεξάγει τις δραστηριότητές της ο κοινός φορέας.

(β) Η συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο (α) μπορεί, είτε να εφαρμόζεται για αόριστο χρονικό διάστημα, όταν καθορίζεται στη συστατική πράξη του κοινού φορέα, είτε να περιορίζεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε ορισμένα είδη συμβάσεων ή σε μία ή περισσότερες μεμονωμένες αναθέσεις συμβάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς

37.-(1) Πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να διεξάγουν διαβουλεύσεις με την αγορά, προκειμένου να προετοιμάσουν τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και να ενημερώσουν τους οικονομικούς φορείς για τα σχέδια και τις απαιτήσεις τους όσον αφορά τις συμβάσεις.

(2) Για το σκοπό που αναφέρεται στο εδάφιο (1), οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, ιδίως, να ζητούν ή να δέχονται τις συμβουλές ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων ή αρχών ή συμμετεχόντων της αγοράς. Οι εν λόγω συμβουλές δύνανται να χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, εφόσον δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και την παραβίαση των αρχών της διαφάνειας και της αποφυγής των διακρίσεων.

Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων

38.-(1) Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος, ένας προσφέρων ή μια επιχείρηση, η οποία σχετίζεται με υποψήφιο ή προσφέροντα, έχει παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή, είτε εντός είτε εκτός του πλαισίου του άρθρου 37, ή έχει εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει τη μη στρέβλωση του ανταγωνισμού, λόγω της συμμετοχής του εν λόγω υποψηφίου ή προσφέροντα.

(2) Τα μέτρα που λαμβάνει η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το εδάφιο (1), περιλαμβάνουν τη γνωστοποίηση στους λοιπούς υποψηφίους και προσφέροντες σχετικών πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης εμπλοκής του υποψηφίου ή του προσφέροντος ή της επιχείρησης, η οποία σχετίζεται με υποψήφιο ή προσφέροντα, στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και τον προσδιορισμό επαρκών προθεσμιών για την παραλαβή των προσφορών.

(3) Ο υποψήφιος ή προσφέρων που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αποκλείεται από τη διαδικασία, μόνο εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διασφαλιστεί συμμόρφωση με την υποχρέωση τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης:

Νοείται ότι πριν από οποιοδήποτε τέτοιο αποκλεισμό, παρέχεται η ευκαιρία στους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να αποδείξουν ότι η συμμετοχή τους στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού.

(4) Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το εδάφιο (1), τεκμηριώνονται στη χωριστή έκθεση που απαιτείται δυνάμει του άρθρου 84.

Τεχνικές προδιαγραφές

39.-(1)(α) Οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα VII, σημείο (1), καθορίζονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά που απαιτείται να έχουν τα έργα, οι υπηρεσίες ή οι προμήθειες:

Νοείται ότι, τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να αναφέρονται στην ειδική διαδικασία ή μέθοδο παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών ή σε ειδική διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, ακόμη και αν οι παράγοντες αυτοί δεν αποτελούν μέρος της υλικής τους υπόστασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης και βρίσκονται σε αναλογία με την αξία και τους στόχους της:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι τεχνικές προδιαγραφές δύνανται να προσδιορίζουν αν θα απαιτηθεί μεταβίβαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

(β) Για όλες τις συμβάσεις που προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα, είτε πρόκειται για το ευρύ κοινό, είτε για το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές καταρτίζονται με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή το σχεδιασμό για όλους τους χρήστες:

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που έχουν εγκριθεί υποχρεωτικά πρότυπα προσβασιμότητας, βάσει νομοθετικής πράξης της Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή το σχεδιασμό για όλους τους χρήστες, καθορίζονται με παραπομπή στα εν λόγω πρότυπα.

(2) Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης σύμβασης και δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα της σύμβασης στον ανταγωνισμό.

(3) Υπό την επιφύλαξη της νομοθεσίας που ισχύει στη Δημοκρατία αναφορικά με υποχρεωτικούς τεχνικούς κανόνες και νοουμένου ότι η νομοθεσία αυτή είναι σύμφωνη με το δίκαιο της Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, υπό την προϋπόθεση ότι οι τιθέμενες παράμετροι είναι επαρκώς ακριβείς, ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη σύμβαση·

(β) με παραπομπή σε τεχνικές προδιαγραφές και, με σειρά προτεραιότητας, σε εθνικά πρότυπα που μεταφέρουν ευρωπαϊκά πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές αξιολογήσεις, κοινές τεχνικές προδιαγραφές, διεθνή πρότυπα, άλλα τεχνικά συστήματα αναφοράς που έχουν θεσπιστεί από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης ή - όταν αυτά δεν υπάρχουν - σε κυπριακά πρότυπα, κυπριακές τεχνικές εγκρίσεις ή κυπριακές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των προμηθειών. Κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο»·

(γ) ως επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (α), με παραπομπή, ως τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο (β)·

(δ) με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο (β) για ορισμένα χαρακτηριστικά και με παραπομπή στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) για άλλα χαρακτηριστικά.

(4) Εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν περιέχουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής, που να χαρακτηρίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, ούτε εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τύπου ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής που θα είχε ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει αρκούντως ακριβής και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης, κατ’ εφαρμογή του εδαφίου (3), υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από τον όρο «ή ισοδύναμο».

(5) Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί τη δυνατότητα παραπομπής στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3), δεν απορρίπτει προσφορά με την αιτιολογία ότι τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες για τις οποίες υποβάλλεται προσφορά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες έχει παραπέμψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 41, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν, κατά ισοδύναμο τρόπο, τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές.

(6)(α) Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί τη δυνατότητα που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) για τη διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών, με αναφορά στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις, δεν απορρίπτει προσφορά έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών που πληρούν εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, κοινή τεχνική προδιαγραφή, διεθνές πρότυπο ή τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει καταρτιστεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις τις οποίες έχει ορίσει.

(β) Ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 41, ότι το έργο, η προμήθεια ή η υπηρεσία που πληροί το πρότυπο ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις, τις οποίες έχει ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Σήματα

40.-(1) Όταν οι αναθέτουσες αρχές σκοπεύουν να προβούν σε αγορά έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών με ειδικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή άλλα χαρακτηριστικά, μπορούν, στις τεχνικές προδιαγραφές, στα κριτήρια ανάθεσης ή στις προϋποθέσεις εκτέλεσης της σύμβασης, να απαιτούν συγκεκριμένο σήμα ως αποδεικτικό της συμμόρφωσης των έργων, των υπηρεσιών ή των προμηθειών προς τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Οι απαιτήσεις σήματος αφορούν αποκλειστικά τα κριτήρια που σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης και που είναι κατάλληλα για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των έργων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης·

(β) οι απαιτήσεις σήματος βασίζονται σε κριτήρια που μπορούν να επαληθευτούν με αντικειμενικό τρόπο και δεν εισάγουν διακρίσεις·

(γ) τα σήματα καθιερώνονται μέσω ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών οργανισμών, των καταναλωτών, των κοινωνικών εταίρων, των κατασκευαστών, των διανομέων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων·

(δ) τα σήματα είναι προσιτά για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

(ε) οι απαιτήσεις σήματος καθορίζονται από τρίτο μέρος επί του οποίου ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει αίτηση για το σήμα δεν μπορεί να ασκήσει αποφασιστική επιρροή.

(2) Όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν τα έργα, οι προμήθειες και οι υπηρεσίες να πληρούν όλες τις απαιτήσεις σήματος, αναφέρουν περί ποίων απαιτήσεων σήματος πρόκειται.

(3) Οι αναθέτουσες αρχές που απαιτούν συγκεκριμένο σήμα αποδέχονται όλα τα σήματα που επιβεβαιώνουν ότι τα έργα, οι προμήθειες και οι υπηρεσίες πληρούν τις ισοδύναμες απαιτήσεις σήματος.

(4) Όταν ενας οικονομικός φορέας δεν είχε τεκμηριωμένα τη δυνατότητα να αποκτήσει το ειδικό σήμα που έχει υποδείξει η αναθέτουσα αρχή ή ισοδύναμο σήμα, εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, όπως, ιδίως, τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή, υπό την προϋπόθεση ότι ο συγκεκριμένος οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προς παροχή έργα, προμήθειες και υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις του ειδικού σήματος ή τις ειδικές απαιτήσεις που έχει υποδείξει η αναθέτουσα αρχή.

(5) Εάν ένα σήμα πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων (β), (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (1), αλλά ορίζει επιπλέον απαιτήσεις που δεν σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν το καθαυτό σήμα, αλλά δύνανται να ορίζουν την τεχνική προδιαγραφή με παραπομπή στις λεπτομερείς προδιαγραφές του εν λόγω σήματος ή, εάν είναι αναγκαίο, σε τμήματα των σχετικών προδιαγραφών που σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης και είναι κατάλληλα για τον ορισμό των χαρακτηριστικών του εν λόγω αντικειμένου.

Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα

41.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίζουν έκθεση δοκιμών από οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τέτοιο οργανισμό, ως αποδεικτικό μέσο συμμόρφωσης με απαιτήσεις ή κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στα κριτήρια ανάθεσης ή στους όρους εκτέλεσης της σύμβασης.

(2) Σε περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών που εκδίδονται από συγκεκριμένο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης οφείλουν να δέχονται επίσης πιστοποιητικά από άλλους ισοδύναμους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης σημαίνει τον οργανισμό, ο οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων βαθμονομήσεων, δοκιμών, πιστοποίησης και επιθεώρησης και είναι διαπιστευμένος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται.

(4) Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, εκτός από αυτά που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), όπως τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε πρόσβαση στα πιστοποιητικά ή στις εκθέσεις δοκιμών που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) ή δεν είχε τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, νοουμένου ότι για την αδυναμία πρόσβασης δεν ευθύνεται ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας και νοουμένου ότι ο ίδιος αποδεικνύει ότι τα προς παροχή έργα, προμήθειες και υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις ή τα κριτήρια που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στα κριτήρια ανάθεσης ή στους όρους εκτέλεσης σύμβασης.

(5) Εφόσον ζητηθεί, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων θέτει, σύμφωνα με το άρθρο 86, στη διάθεση άλλων κρατών μελών οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία και τα έγγραφα που υποβάλλονται σύμφωνα με το εδάφιο (6) του άρθρου 39, το άρθρο 40 και τα εδάφια (1) έως (4) του παρόντος άρθρου. Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ή οι αναθέτουσες αρχές ανάλογα με την περίπτωση, δύνανται να αποτείνονται στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης του οικονομικού φορέα και να λαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες.

Εναλλακτικές προσφορές

42.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να επιτρέπουν ή να απαιτούν από τους προσφέροντες να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές, υπό την προϋπόθεση ότι:

(α) Αναφέρουν στην προκήρυξη σύμβασης ή, εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού χρησιμοποιείται προκαταρκτική προκήρυξη, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, αν επιτρέπουν ή όχι ή αν απαιτούν ή όχι την υποβολή εναλλακτικών προσφορών∙ και

(β) οι εναλλακτικές προσφορές συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές που επιτρέπουν ή απαιτούν εναλλακτικές προσφορές αναφέρουν στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης τις ελάχιστες απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, καθώς και τον τρόπο υποβολής τους, ειδικότερα αν οι εναλλακτικές προσφορές αυτές μπορούν να υποβάλλονται μόνον στις περιπτώσεις που έχει επίσης υποβληθεί προσφορά που δεν συνιστά εναλλακτική προσφορά.

(3) Οι αναθέτουσες αρχές διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα κριτήρια ανάθεσης μπορούν να εφαρμοστούν σε εναλλακτικές προσφορές που πληρούν τις εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις, καθώς και σε συμμορφούμενες προσφορές που δεν είναι εναλλακτικές.

(4) Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη τους μόνο τις εναλλακτικές προσφορές που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες έχουν ορίσει.

(5) Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές που έχουν επιτρέψει ή απαιτήσει εναλλακτικές προσφορές δεν απορρίπτουν μια εναλλακτική προσφορά για τον μόνο λόγο ότι, εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει, αντίστοιχα, είτε στη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών αντί δημόσιας σύμβασης προμηθειών, είτε στη σύναψη σύμβασης προμηθειών αντί δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών.

Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα

43.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίζουν την ανάθεση μιας σύμβασης υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων και δύνανται να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών.

(2) Εξαιρουμένων των συμβάσεων οι οποίες έχουν διαιρεθεί υποχρεωτικά, σύμφωνα με το εδάφιο (5), οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τους βασικούς λόγους της απόφασής τους για μη διαίρεση σε τμήματα, και περιλαμβάνουν την πληροφόρηση αυτή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης ή στη χωριστή έκθεση που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 84.

(3) Η αναθέτουσα αρχή έχει καθήκον να εξετάζει την ορθότητα της διαίρεσης των συμβάσεων σε τμήματα και είναι ελεύθερη να αποφασίζει αυτόνομα, βάσει οποιουδήποτε σκεπτικού κρίνει πρόσφορο, χωρίς να υπόκειται σε διοικητική ή δικαστική εποπτεία.

(4) Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν, στην προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, αν οι προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή για όλα τα τμήματα:

Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, ακόμη και εάν οι προσφορές είναι δυνατόν να υποβάλλονται για πολλά ή για όλα τα τμήματα, να περιορίζουν τον αριθμό των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέγιστος αριθμός των τμημάτων ανά προσφέροντα ορίζεται στην προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες που προτίθενται να εφαρμόσουν για τον προσδιορισμό των τμημάτων που ανατίθενται, στην περίπτωση που η εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσμα την ανάθεση σε έναν προσφέροντα τμημάτων που υπερβαίνουν τον μέγιστο αριθμό:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων του ενός τμημάτων στον ίδιο προσφέροντα, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αναθέτουν συμβάσεις συνδυάζοντας πολλά ή όλα τα τμήματα, εφόσον έχουν αναφέρει στην προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση για επιβεβαίωση ενδιαφέροντος ότι διατηρούν το δικαίωμα να το πράξουν και αναφέρουν τον τρόπο συνδυασμού των τμημάτων ή ομάδων τμημάτων.

(5) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να καθιστά υποχρεωτική την ανάθεση συμβάσεων με τη μορφή χωριστών τμημάτων, υπό προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 93. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται επίσης το εδάφιο (4).

Καθορισμός προθεσμιών

44.-(1) Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και το χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών, υπό την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται στα άρθρα 24 έως 28.

(2) Εάν οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν μόνον έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή από επιτόπια εξέταση εγγράφων προσαρτημένων στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι προθεσμίες παραλαβής των προσφορών, οι οποίες πρέπει να είναι μεγαλύτερες από τις ελάχιστες προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 24 έως 28, ορίζονται κατά τρόπο ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για τη διατύπωση των προσφορών.

(3)(α) Όπου εφαρμόζεται, καθίσταται υποχρεωτική η παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών από τις αναθέτουσες αρχές, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(i) Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, οι πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα σε εύθετο χρόνο, δεν παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 24 και το εδάφιο (8) του άρθρου 25, η προθεσμία ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες,

(ii) όταν τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

(β) Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

(γ) Οι αναθέτουσες αρχές δεν οφείλουν να παρατείνουν την προθεσμία όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί σε εύθετο χρόνο ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών.

(4) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (3), οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να παρατείνουν την προθεσμία παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, σε κάθε περίπτωση που το κρίνουν αναγκαίο.

Οικονομικοί φορείς

45.-(1) Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία δεν απορρίπτονται με μοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάμει της νομοθεσίας που ισχύει στη Δημοκρατία, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα.

(2) Στην περίπτωση των δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών και έργων, καθώς και των δημόσιων συμβάσεων προμηθειών που καλύπτουν, επιπλέον, εργασίες ή υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, είναι δυνατόν να απαιτείται από τα νομικά πρόσωπα να αναφέρουν, στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των μελών του προσωπικού που επιφορτίζονται με την εκτέλεση της συγκεκριμένης σύμβασης.

(3)(α) Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων. Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (4), οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής.

(β) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, όταν το κρίνουν αναγαίο, να διευκρινίζουν στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα πληρούν τις προϋποθέσεις όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ή την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα κατά το άρθρο 58, εφόσον αυτό δικαιολογείται αντικειμενικά και τηρείται η αρχή της αναλογικότητας. Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται με σχετική εγκύκλιο να θέσει τυποποιημένους όρους όσον αφορά τη μορφή υπό την οποία δίδεται η διευκρίνιση αυτή.

(γ) Οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης από τις ενώσεις οικονομικών φορέων, οι οποίοι είναι διαφορετικοί από εκείνους που επιβάλλονται σε μεμονωμένους συμμετέχοντες, πρέπει να δικαιολογούνται από αντικειμενικούς λόγους και να είναι αναλογικοί.

(4) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (3), οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτήσουν από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή αφού τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η σχετική μεταβολή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Ονοματολογίες

46.-(1) Οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοματολογίες στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων γίνονται με τη χρήση του «Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)», όπως αυτό εγκρίθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV).

(2) Σε περίπτωση προσαρμογής από την Επιτροπή των κωδικών CPV που αναφέρονται στην Οδηγία 2014/24/ΕΕ, οι οποίοι συμπίπτουν με τους κωδικούς που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο και που δεν συνεπάγονται τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του παρόντος Νόμου, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ενημερώνει τις αναθέτουσες αρχές με σχετική εγκύκλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Προκαταρκτικές προκηρύξεις

47.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να γνωστοποιούν τις προθέσεις τους για σχεδιαζόμενες διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσιεύοντας προκαταρκτική προκήρυξη. H προκαταρκτική προκήρυξη περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V, Μέρος B, Τμήμα I και δημοσιεύεται σύμφωνα με τη διαδικασία του Παραρτήματος VIIΙ. Όταν η προκαταρκτική προκήρυξη δημοσιεύεται από τις αναθέτουσες αρχές στο «προφίλ αγοραστή» τους, οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν στην Επιτροπή γνωστοποίηση δημοσίευσης της προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή» τους, σύμφωνα με το Παράρτημα VIII. Οι εν λόγω προκηρύξεις περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V, Μέρος Α.

(2)(α) Για κλειστές και ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οι μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές δύνανται να χρησιμοποιούν την προκαταρκτική προκήρυξη ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 23, υπό την προϋπόθεση ότι η προκήρυξη πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Αναφέρει κατά τρόπο συγκεκριμένο τις προμήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες που θα αποτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί,

(ii) επισημαίνει ότι η σύμβαση θα ανατεθεί μέσω κλειστής ή ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς μεταγενέστερη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους,

(iii) περιέχει,τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα V, Μέρος B,

(iv) αποστέλλεται για δημοσίευση μεταξύ τριάντα πέντε (35) ημερών και δώδεκα (12) μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 53.

(β) Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) δεν δημοσιεύονται σε «προφίλ αγοραστή»:

Νοείται ότι, η τυχόν πρόσθετη δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 51, μπορεί να πραγματοποιηθεί σε «προφίλ αγοραστή».

(γ) Η περίοδος που καλύπτεται από την προκαταρκτική προκήρυξη διαρκεί κατ’ ανώτατο όριο δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία αποστολής της προς δημοσίευση:

Νοείται ότι, στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, η προκαταρκτική προκήρυξη που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 75, μπορεί να καλύπτει περίοδο μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών.

Προκηρύξεις σύμβασης

48. Χωρίς επηρεασμό των εδαφίων (2), (3) και (4) του άρθρου 23 και του άρθρου 29, οι προκηρύξεις σύμβασης οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού για όλες τις διαδικασίες, περιέχουν τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V, Μέρος Γ και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 50.

Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων

49.-(1) Το αργότερο τριάντα (30) ημέρες από τη σύναψη σύμβασης ή συμφωνίας πλαίσιο, κατόπιν απόφασης για την ανάθεση ή τη σύναψή της, οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν στην Επιτροπή γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V, Μέρος Δ και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 50.

(2) Στην περίπτωση που η προκήρυξη διαγωνισμού για τη σχετική σύμβαση έγινε υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης και η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει να μην αναθέσει περαιτέρω συμβάσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από την προκαταρκτική προκήρυξη, η γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης περιέχει σχετική επισήμανση.

(3) Στην περίπτωση συμφωνιών πλαίσιο που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 30, οι αναθέτουσες αρχές απαλλάσσονται από την υποχρέωση αποστολής γνωστοποίησης με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για κάθε σύμβαση που βασίζεται στη συμφωνία πλαίσιο:

Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές συγκεντρώνουν σε τριμηνιαία βάση τις γνωστοποιήσεις των αποτελεσμάτων των διαδικασιών σύναψης σύμβασης για συμβάσεις που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο, και τις αποστέλλουν στην Επιτροπή το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου.

(4) Οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν στην Επιτροπή γνωστοποίηση συναφθεισών συμβάσεων, οι οποίες βασίζονται σε δυναμικό σύστημα αγορών, το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά την ανάθεση κάθε σύμβασης:

Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συγκεντρώνουν τις ως άνω γνωστοποιήσεις σε τριμηνιαία βάση και να τις αποστέλλουν στην Επιτροπή το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου.

(5) Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης ή της συμφωνίας πλαίσιο μπορούν να μην δημοσιεύονται, όταν η γνωστοποίησή τους μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων, να είναι αντίθετη, καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, προς το δημόσιο συμφέρον ή να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων.

Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων

50.-(1) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 47, 48, και 49 περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V υπό τη μορφή τυποποιημένων εντύπων, συμπεριλαμβανομένων και των τυποποιημένων εντύπων για τα διορθωτικά, ως αυτά καταρτίζονται από την Επιτροπή και δημοσιεύονται από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων.

(3) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να δημοσιεύουν προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις για δημόσιες συμβάσεις που δεν υπόκεινται στην προβλεπόμενη στον παρόντα Νόμο υποχρέωση δημοσίευσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ηλεκτρονικά μέσα, με τον μορφότυπο και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII.

Δημοσίευση στη Δημοκρατία

51.-(1) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 47, 48 και 49, καθώς και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές δεν δημοσιεύονται στη Δημοκρατία πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης σύμφωνα με το άρθρο 50:

Νοείται ότι, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση στη Δημοκρατία, όταν οι αναθέτουσες αρχές δεν έχουν ενημερωθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη δημοσίευση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επιβεβαίωση της παραλαβής της προκήρυξης ή της γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 50.

(2) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στη Δημοκρατία δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες άλλες από εκείνες που περιέχονται στις προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αποστέλλονται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» και αναφέρουν την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης/γνωστοποίησης στην Επιτροπή ή της δημοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή».

(3) Οι προκαταρκτικές προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν από την αποστολή στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προκήρυξης/ γνωστοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευσή τους υπό τη μορφή αυτή και αναφέρουν την ημερομηνία της αποστολής.

Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

52.-(1)(α) Οι αναθέτουσες αρχές προσφέρουν ελεύθερη, άμεση, πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης από την ημερομηνία δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 50 ή την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Το κείμενο της προκήρυξης ή της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος διευκρινίζει τη διεύθυνση διαδικτύου απ’ όπου μπορεί να ληφθούν τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

(β) Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 55, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αναφέρουν στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ότι τα σχετικά έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης θα διαβιβαστούν με μέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών, σύμφωνα με το εδάφιο (2). Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται κατά πέντε (5) ημέρες, εκτός από περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένης επείγουσας ανάγκης, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 24, στο εδάφιο (8) του άρθρου 25 και στο εδάφιο (4) του άρθρου 26.

(γ) Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, διότι οι αναθέτουσες αρχές έχουν σκοπό να εφαρμόσουν το εδάφιο (2) του άρθρου 5, αναφέρουν στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών τα οποία απαιτούν και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται κατά πέντε (5) ημέρες, εκτός από περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένης επείγουσας ανάγκης, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 24, στο εδάφιο (8) του άρθρου 25 και στο εδάφιο (4) του άρθρου 26.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες, εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, σχετικά με τις προδιαγραφές και τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας , όπως αναφέρεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 24 και στο εδάφιο (8) του άρθρου 25, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες.

Προσκλήσεις προς υποψηφίους

53.-(1)(α) Στις κλειστές διαδικασίες, τις διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου, τις συμπράξεις καινοτομίας και τις ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους ή, στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου, να συμμετάσχουν στον διάλογο.

(β) Στις περιπτώσεις που ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού χρησιμοποιείται προκαταρκτική προκήρυξη, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 47, οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους οικονομικούς φορείς που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να επιβεβαιώσουν ότι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται.

(2)(α) Οι προσκλήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνουν-

(i) παραπομπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθενται απευθείας με ηλεκτρονικά μέσα τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, και

(ii) τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ.

(β) Σε περίτπωση που τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δεν καθίστανται αντικείμενο ελεύθερης, άμεσης, πλήρους και δωρεάν πρόσβασης για τους λόγους που εκτίθενται στις παράγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 52 και δεν διατίθενται ήδη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οι προσκλήσεις συνοδευονται από τα εν λόγω έγγραφα.

Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων

54.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές ενημερώνουν, το συντομότερο δυνατό, όλους τους υποψηφίους και τους προσφέροντες για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, την ανάθεση σύμβασης ή την αποδοχή σε ένα δυναμικό σύστημα αγορών, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τους οποίους αποφάσισαν να μην συνάψουν συμφωνία πλαίσιο, να μην αναθέσουν σύμβαση για την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός, να αρχίσουν νέα διαδικασία ή να μην θέσουν σε εφαρμογή δυναμικό σύστημα αγορών.

(2) Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων υποψηφίων ή προσφερόντων, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή γραπτής αίτησης:

(α) Σε τυχόν απορριφθέντες υποψηφίους, τους λόγους για την απόρριψη της αίτησης συμμετοχής τους˙

(β) σε τυχόν απορριφθέντες προσφέροντες, τους λόγους για την απόρριψη της προσφοράς τους, συμπεριλαμβανομένων, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα εδάφια (5) και (6) του άρθρου 39, των λόγων της απόφασής τους περί μη ισοδυναμίας ή περί μη εκπλήρωσης των απαιτήσεων επίδοσης ή λειτουργίας από τα έργα, τις προμήθειες ή τις υπηρεσίες˙

(γ) σε τυχόν προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και την επωνυμία του αναδόχου ή των συμβαλλομένων μερών της συμφωνίας πλαίσιο˙

(δ) σε προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τη διεξαγωγή και την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και του διαλόγου με τους προσφέροντες.

(3) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίζουν να μην γνωστοποιήσουν ορισμένες πληροφορίες που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) σχετικά με την ανάθεση των συμβάσεων, τη σύναψη συμφωνιών πλαίσιο ή την αποδοχή σε ένα σύστημα δυναμικών αγορών, εφόσον η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων, να είναι αντίθετη, καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, προς το δημόσιο συμφέρον ή να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ οικονομικών φορέων.

Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες

55.-(1) Υπό την επιφύλαξη των εδαφίων (2), (3) και (4) όλες οι επικοινωνίες καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών δυνάμει του Μέρους ΙΙ και του Μέρους ΙΙΙ του παρόντος Νόμου, ιδιαίτερα η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Τα εργαλεία και οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, δεν δημιουργούν διακρίσεις, είναι γενικώς προσιτά και διαλειτουργικά με τις γενικά χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και δεν περιορίζουν την πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές δεν υποχρεούνται να απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας κατά τη διαδικασία υποβολής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν λόγω του ειδικού χαρακτήρα της σύμβασης, η χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας θα απαιτούσε συγκεκριμένα εργαλεία, συσκευές ή μορφότυπους αρχείων που δεν διατίθενται γενικά ή δεν υποστηρίζονται από γενικά διαθέσιμες εφαρμογές∙

(β) όταν οι εφαρμογές που υποστηρίζουν μορφότυπους αρχείων κατάλληλους για την περιγραφή των προσφορών χρησιμοποιούν μορφότυπους αρχείων που δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία από οποιαδήποτε άλλη ανοιχτή ή γενικά διαθέσιμη εφαρμογή ή υπόκεινται σε σύστημα αποκλειστικών αδειών εκμετάλλευσης και δεν μπορούν να διατεθούν για μεταφόρτωση ή εξ αποστάσεως χρήση από την αναθέτουσα αρχή∙

(γ) όταν η χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας θα απαιτούσε ειδικό γραφειακό εξοπλισμό, ο οποίος δεν διατίθεται γενικά στις αναθέτουσες αρχές∙

(δ) όταν τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης απαιτούν την υποβολή υλικών ή υπό κλίμακα μοντέλων, τα οποία δεν είναι δυνατόν να διαβιβασθούν με ηλεκτρονικά μέσα:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, η επικοινωνία γίνεται με το ταχυδρομείο ή με άλλο κατάλληλο μεσο ή με συνδυασμό ταχυδρομικών ή άλλων κατάλληλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων.

(3)(α) Οι αναθέτουσες αρχές δεν υποχρεούνται να απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας κατά τη διαδικασία υποβολής, στο μέτρο που απαιτείται η χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών, είτε λόγω παραβίασης της ασφάλειας των εν λόγω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, είτε για την προστασία του ιδιαιτέρως ευαίσθητου χαρακτήρα των πληροφοριών που απαιτεί ένα τόσο υψηλό επίπεδο προστασίας το οποίο δεν μπορεί να εξασφαλισθεί κατάλληλα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και συσκευών που διατίθενται γενικά σε οικονομικούς φορείς ή δύνανται να διατεθούν σε αυτούς με εναλλακτικά μέσα πρόσβασης, κατά την έννοια του εδαφίου (7).

(β) Εναπόκειται στις αναθέτουσες αρχές που απαιτούν, άλλα μέσα επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών για τη διαδικασία υποβολής, να αναφέρουν στη χωριστή έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 84 τους σχετικούς λόγους. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στη χωριστή έκθεση τους λόγους για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών κατ' εφαρμογή του παρόντος εδαφίου.

(4) Παρά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1), μπορεί να χρησιμοποιείται προφορική επικοινωνία σε σχέση με άλλες επικοινωνίες πλην των βασικών στοιχείων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, υπό τον όρο ότι το περιεχόμενο της προφορικής επικοινωνίας τεκμηριώνεται επαρκώς. Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων περιλαμβάνουν τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, τις αιτήσεις συμμετοχής, τις επιβεβαιώσεις ενδιαφέροντος και τις προσφορές. Ειδικότερα, οι προφορικές επικοινωνίες με τους προσφέροντες οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιεχόμενο και την αξιολόγηση των προσφορών τεκμηριώνονται επαρκώς και με τα ενδεδειγμένα μέσα, όπως με γραπτές ή ηχητικές καταγραφές ή συνόψεις των βασικών στοιχείων της επικοινωνίας.

(5) Σε κάθε επικοινωνία, ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών, οι αναθέτουσες αρχές μεριμνούν για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των δεδομένων και του απορρήτου των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής. Εξετάζουν το περιεχόμενο των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής μόνο μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.

(6) Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις έργων και τους διαγωνισμούς μελετών, είναι δυνατόν να απαιτείται η χρήση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μέσων, όπως ηλεκτρονικών εργαλείων μοντελοποίησης κτηριοδομικών πληροφοριών ή παρόμοιων εργαλείων. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν εναλλακτικά μέσα πρόσβασης, σύμφωνα με το εδάφιο (7) έως ότου τα εργαλεία αυτά να γίνουν γενικώς προσιτά.

(7) Εάν είναι απαραίτητο, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς προσιτά, υπό την προϋπόθεση ότι προσφέρουν εναλλακτικά μέσα πρόσβασης. Οι αναθέτουσες αρχές θεωρείται ότι προσφέρουν κατάλληλα εναλλακτικά μέσα πρόσβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν προσφέρουν ελεύθερη, άμεση, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης σύμφωνα με το Παράρτημα VIIΙ ή από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος· το κείμενο της προκήρυξης ή η πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος διευκρινίζει τη διαδικτυακή διεύθυνση στην οποία διατίθενται τα εργαλεία και οι συσκευές αυτές·

(β) όταν διασφαλίζουν ότι οι προσφέροντες που δεν έχουν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές ή δεν έχουν τη δυνατότητα να τα αποκτήσουν εντός των σχετικών προθεσμιών, εφόσον για την αδυναμία πρόσβασης δεν ευθύνεται ο ίδιος ο προσφέρων, δύνανται να έχουν πρόσβαση στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης χρησιμοποιώντας προσωρινά διακριτικά πρόσβασης διαθέσιμα δωρεάν στο διαδίκτυο· ή

(γ) όταν υποστηρίζουν έναν εναλλακτικό δίαυλο για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.

(8) Πρόσθετα από τις απαιτήσεις του Παραρτήματος IV, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες στα εργαλεία και τις συσκευές για την ηλεκτρονική διαβίβαση και παραλαβή προσφορών, καθώς και για την ηλεκτρονική παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής:

(α) Είναι διαθέσιμες στους ενδιαφερομένους οι πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης και της χρονοσήμανσης·

(β) οι αναθέτουσες αρχές, ενεργώντας εντός του συνολικού πλαισίου που ισχύει στη Δημοκρατία, προσδιορίζουν το επίπεδο ασφαλείας που απαιτείται για τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας στα διάφορα στάδια της συγκεκριμένης διαδικασίας σύναψης σύμβασης· το επίπεδο αυτό είναι ανάλογο προς τους κινδύνους. Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται να ενημερώνει τις αναθέτουσες αρχές με σχετική εγκύκλιο∙

(γ) στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές, ενεργώντας εντός του συνολικού πλαισίου που ισχύει στη Δημοκρατία, συμπεραίνουν ότι το επίπεδο των κινδύνων, αξιολογούμενο σύμφωνα με την παράγραφο (β), είναι τέτοιο ώστε να απαιτούνται προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 των περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές και για Συναφή Θέματα Νόμων του 2004 έως 2012, οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται τις προηγμένες υπογραφές που υποστηρίζονται από αναγνωρισμένο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, λαμβάνοντας υπόψη αν τα πιστοποιητικά χορηγούνται από ένα πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην Απόφαση 2009/767/EΚ της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων που διευκολύνουν τη χρήση διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα μέσω των «ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης» όπως ορίζονται στον περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμο του 2010, ανεξάρτητα από το αν έχουν δημιουργηθεί με ή χωρίς ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφών, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να καθορίζουν τον απαιτούμενο μορφότυπο προηγμένων υπογραφών, βάσει των μορφοτύπων που έχουν θεσπιστεί με την Απόφαση 2011/130/EΕ της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2011, περί καθιέρωσης ελάχιστων απαιτήσεων για τη διασυνοριακή επεξεργασία εγγράφων τα οποία έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά από αρμόδιες αρχές κατά την έννοια του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου, και να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να είναι σε θέση να επεξεργαστούν τεχνικά τους εν λόγω μορφοτύπους· όταν χρησιμοποιείται διαφορετικός μορφότυπος ηλεκτρονικής υπογραφής, η ηλεκτρονική υπογραφή ή ο φορέας του ηλεκτρονικού εγγράφου περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες δυνατότητες επικύρωσης, υπό την ευθύνη της Δημοκρατίας. Οι δυνατότητες επικύρωσης επιτρέπουν στην αναθέτουσα αρχή να επικυρώνει, με επιγραμμικά μέσα, δωρεάν και κατά τρόπο κατανοητό για μη φυσικούς ομιλητές, την ηλεκτρονική υπογραφή που έχει παραληφθεί, ως προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, υποστηριζόμενη από αναγνωρισμένο πιστοποιητικό. Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων κοινοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο των υπηρεσιών επικύρωσης στην Επιτροπή,

(ii) σε περίπτωση προσφορών που υπογράφονται με την υποστήριξη αναγνωρισμένου πιστοποιητικού που περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης, οι αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να εφαρμόζουν πρόσθετες απαιτήσεις που ενδέχεται να εμποδίσουν τη χρήση των εν λόγω υπογραφών από τους προσφέροντες∙

(δ) για τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύμβασης και υπογράφονται από αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή άλλο φορέα έκδοσης, η αρμόδια αρχή ή φορέας έκδοσης μπορεί να καθορίζει τον απαιτούμενο μορφότυπο προηγμένων υπογραφών σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος (2) της απόφασης 2011/130/ΕΕ της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2011, περί καθιέρωσης ελάχιστων απαιτήσεων για τη διασυνοριακή επεξεργασία εγγράφων τα οποία έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά από αρμόδιες αρχές κατά την έννοια του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου. Λαμβάνει τα μέτρα που είναι αναγκαία ώστε να είναι σε θέση να επεξεργαστεί τεχνικά τους μορφοτύπους αυτούς, συμπεριλαμβάνοντας στο σχετικό έγγραφο τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία της υπογραφής. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν στην ηλεκτρονική υπογραφή ή στον φορέα του ηλεκτρονικού εγγράφου πληροφορίες σχετικά με τις υφιστάμενες δυνατότητες επικύρωσης που επιτρέπουν την επικύρωση της παραλαμβανόμενης ηλεκτρονικής υπογραφής με επιγραμμικά μέσα, δωρεάν και κατά τρόπο κατανοητό για τους μη φυσικούς ομιλητές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Γενικές αρχές

56.-(1) Οι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 67 έως 69, εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει επαληθεύσει, σύμφωνα με τα άρθρα 59 έως 61, ότι πληρούνται οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

(α) Η προσφορά συνάδει με τις απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται στην προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, λαμβανομένου υπόψη, κατά περίπτωση, του άρθρου 42∙

(β) η προσφορά προέρχεται από προσφέροντα, ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή, δυνάμει του άρθρου 57, και πληροί τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 58, και, κατά περίπτωση, τους κανόνες και τα κριτήρια αμεροληψίας που αναφέρονται στο άρθρο 65:

Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να μην αναθέσουν σύμβαση στον προσφέροντα, ο οποίος υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όταν διαπιστώνουν ότι η προσφορά δεν πληροί τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 4.

(2)(α) Στις ανοικτές διαδικασίες, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίζουν να εξετάσουν τις προσφορές πριν από την επαλήθευση της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με τα άρθρα 57 έως 64. Όταν κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, εξασφαλίζουν ότι η επαλήθευση απουσίας των λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής πραγματοποιείται κατά τρόπο αμερόληπτο και διαφανή, ώστε να μην ανατεθεί σύμβαση σε προσφέροντα που θα έπρεπε να είχε αποκλειστεί, σύμφωνα με το άρθρο 57 ή δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής που έχει καθορίσει η αναθέτουσα αρχή.

(β) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται με διάταγμά της να αποκλείει τη χρήση της διαδικασίας της παραγράφου (α) ή να την περιορίζει σε ορισμένα είδη συμβάσεων ή σε ειδικές περιπτώσεις.

(3) Όταν οι πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά, εντός εύλογης προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

(4) Σε περίπτωση τροποποίησης από την Επιτροπή του καταλόγου του Παραρτήματος X της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με διάταγμά της δυνάμει του άρθρου 94 τροποποιεί το Παράρτημα Χ του παρόντος Νόμου και ενημερώνει σχετικά τις αναθέτουσες αρχές.

Λόγοι αποκλεισμού

57.-(1) Υπό την επιφύλαξη των εδαφίων (3) και (6), οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης έναν οικονομικό φορέα όταν αποδεικνύουν, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 59, 60 και 61 ή εάν είναι γνωστό σε αυτές με άλλο τρόπο, ότι υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του, για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της Απόφασης Πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος·

(β) διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταρτιζόμενη δυνάμει του άρθρου Κ.3 παράγραφος 2 στοιχείο (γ) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 2 παράγραφος (1) της Απόφασης Πλαισίου 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στη Δημοκρατία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα·

(γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

(δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της Απόφασης Πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής·

(ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016·

(στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου του 2014:

Νοείται ότι, η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

(2)(α) Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου (γ) και του εδαφίου (3), οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης έναν οικονομικό φορέα, εφόσον γνωρίζουν ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που ισχύουν στη Δημοκρατία ή στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος.

(β) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποκλείσουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης έναν οικονομικό φορέα, εφόσον μπορούν να αποδείξουν, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

(γ) Το παρόν εδάφιο παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

(3)(α) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, κατ' εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, να παρεκκλίνουν από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στο εδάφιο (1) και στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2).

(β) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να παρεκκλίνουν από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2), όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως, όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται, λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2), πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή, σε ανοικτές διαδικασίες, της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

(4) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποκλείουν από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα αθέτηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 4˙

(β) όταν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγείανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές του ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις:

Νοείται ότι, ένας οικονομικός φορέας ευρισκόμενος σε μια εκ των καταστάσεων της ως άνω παραγράφου, είναι δυνατόν να μην αποκλείεται από την αναθέτουσα αρχή όταν αποδεικνύει ότι δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψιν την εφαρμοστέα σχετική νομοθεσία και μέτρα σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας στις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω˙

(γ) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του:

Νοείται ότι, η παραδοχή γεγονότων ή διάπραξης πράξεων, είτε ενώπιον των ανακριτικών αρχών είτε ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου, σε σχέση με έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (1), συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

(δ) όταν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς, με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Σε τέτοια περίπτωση και άνευ επηρεασμού της συγκεκριμένης δυνατότητας, η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού παρέχοντας της τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, για σκοπούς εφαρμογής των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014.

(ε) όταν μια κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 6, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα˙

(στ) όταν μια κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 38, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα˙

(ζ) όταν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια, κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις˙

(η) όταν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ή έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 59˙

(θ) όταν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.

(5)(α) Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν ένα οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μια από τις περιπτώσεις του εδαφίου (1) ή στην περίπτωση της παραγράφου (α) του εδαφίου (2).

(β) Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποκλείουν ένα οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού, είτε πριν, είτε κατά τη διαδικασία, σε μια από τις περιπτώσεις του εδαφίου (4) ή στην περίπτωση της παραγράφου (β) του εδαφίου (2).

(6)(α) Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (4) μπορεί να προσκομίσει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

(β) Για το σκοπό που αναφέρεται στην παράγραφο (α), ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων.

(γ) Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Σε περίπτωση που τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής:

Νοείται ότι, οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει του παρόντος εδαφίου, κατά την περίοδο του αποκλεισμού, που ορίζεται στην απόφαση.

(7)(α) Οι όροι εφαρμογής του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται, τηρουμένου του ενωσιακού δικαίου, με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 93 του παρόντος Νόμου.

(β) Οι Κανονισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο (α) καθορίζουν, ιδίως, το αρμόδιο όργανο για την επιβολή αποκλεισμού από μελλοντικές διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και τη μέγιστη περίοδο αποκλεισμού σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν λάβει επαρκή μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στο εδάφιο (6):

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με τελεσίδικη απόφαση, η περίοδος αυτή δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με τελεσίδικη απόφαση στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), και τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (4):

Νοείται περαιτέρω ότι, οι αναθέτουσες αρχές δεν αναθέτουν δημόσια σύμβαση σε οικονομικό φορέα ή σε ένωση οικονομικών φορέων στην οποία συμμετέχει οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί σύμφωνα με το παρόν εδάφιο, για την περίοδο του αποκλεισμού του.

Κριτήρια επιλογής

58.-(1)(α) Τα κριτήρια επιλογής που τίθενται από τις αναθέτουσες αρχές μπορεί να αφορούν:

(i) Την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας·

(ii) την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια·

(iii) την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

(β) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στα εδάφια (2), (3) και (4).

(γ) Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες απαιτήσεις συμμετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες, ώστε να εξασφαλίζεται ότι ένας υποψήφιος ή προσφέρων διαθέτει τις εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της προς ανάθεση σύμβασης.

(δ) Οι αναθέτουσες αρχές διασφαλίζουν ότι όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης.

(2)(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους, όπως καταγράφονται στο Παράρτημα XI και να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό.

(β) Στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων υπηρεσιών, εφόσον οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή δύναται να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού.

(3)(α) Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν, ιδίως, από τους οικονομικούς φορείς-

(i) Να έχουν έναν ορισμένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, συμπεριλαμβανομένου ορισμένου ελάχιστου κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση,

(ii) να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς, παρουσιάζοντας ιδίως δείκτες, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού,

(iii) να έχουν κατάλληλο επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελματικών κινδύνων.

(β) Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών που απαιτείται να έχουν οι οικονομικοί φορείς δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όπως σχετικά με τους ειδικούς κινδύνους που αφορούν τη φύση των έργων, των υπηρεσιών ή των προμηθειών. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει τους βασικούς λόγους για την απαίτηση αυτή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης ή στη χωριστή έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 84.

(γ) Ο δείκτης, ιδίως, στοιχείων ενεργητικού και παθητικού μπορεί να λαμβάνεται υπόψη όταν η αναθέτουσα αρχή προσδιορίζει τις μεθόδους και τα κριτήρια της συνεκτίμησης αυτής στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. Οι μέθοδοι και τα κριτήρια αυτά χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, αντικειμενικότητα και αποφυγή διακρίσεων.

(δ) Όταν μια σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε σχέση με κάθε επιμέρους τμήμα:

Νοείται ότι, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καθορίζει τον ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών που πρέπει να έχουν οικονομικοί φορείς ανά ομάδες τμημάτων, σε περίπτωση που θα ανατεθούν στον ανάδοχο περισσότερα τμήματα που πρέπει να εκτελεστούν ταυτοχρόνως.

(ε) Στην περίπτωση που οι συμβάσεις βάσει συμφωνίας πλαίσιο πρόκειται να ανατεθούν μετά από προκήρυξη νέου διαγωνισμού, η μέγιστη απαίτηση ετήσιου κύκλου εργασιών που αναφέρεται στην παράγραφο (β) υπολογίζεται βάσει του αναμενόμενου μέγιστου μεγέθους των συγκεκριμένων συμβάσεων που θα εκτελεστούν ταυτοχρόνως, ή, εάν αυτό δεν είναι γνωστό, βάσει της εκτιμώμενης αξίας της συμφωνίας – πλαίσιο.

(στ) Στην περίπτωση δυναμικού συστήματος αγορών η μέγιστη απαίτηση ετήσιου κύκλου εργασιών, που αναφέρεται στην παράγραφο (β), υπολογίζεται βάσει του αναμενόμενου μέγιστου μεγέθους των συγκεκριμένων συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος.

(4)(α) Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να επιβάλλουν υποχρεώσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την πείρα για την εκτέλεση της σύμβασης σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας.

(β) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν, ειδικότερα, από τους οικονομικούς φορείς να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειριών, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια αναθέτουσα αρχή μπορεί να θεωρήσει ότι ένας οικονομικός φορέας δεν διαθέτει την αναγκαία επαγγελματική ικανότητα εάν διαπιστώσει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.

(γ) Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης προμηθειών για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αξιολογούν την επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα, βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της πείρας και της αξιοπιστίας τους.

(5) Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στην προκήρυξη σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος τις απαιτούμενες προύποθέσεις συμμετοχής, που μπορεί να εκφράζονται ως ελάχιστα επίπεδα ικανότητας, καθώς και τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

59.-(1) Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή υποβολής προσφοράς, οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, ως προκαταρκτική απόδειξη, προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις του άρθρου 57, λόγω της οποίας οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή δύναται να αποκλεισθούν∙

(β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 58∙

(γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 65:

Νοείται ότι, όταν ο οικονομικός φορέας εξαρτάται από τις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 63, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις πληροφορίες της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) όσον αφορά τους φορείς αυτούς.

(2)(α) Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος για τον αποκλεισμό δεν ισχύει ή/και ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή.

(β) Το ΕΕΕΣ, προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, κατόπιν αιτήσεως και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.

(γ) Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει τα δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε βάση δεδομένων σύμφωνα με το εδάφιο (5), το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται για το συγκεκριμένο σκοπό, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

(δ) Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει τυποποιημένου εντύπου, το οποίο θεσπίζει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 89 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

(ε) Το ΕΕΕΣ παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

(3) Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκ νέου το ΕΕΕΣ το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον επιβεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες του εγγράφου εξακολουθούν να είναι αληθείς.

(4) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (5), η αναθέτουσα αρχή δύναται:

(α) Να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας·

(β) πριν από την ανάθεση της σύμβασης, εξαιρουμένων των συμβάσεων βάσει συμφωνιών - πλαίσιο, όταν συνάπτονται δυνάμει του εδαφίου (5) ή της παραγράφου (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 30, να απαιτεί από τον προσφέροντα, στον οποίο αποφάσισε να αναθέσει τη σύμβαση, να υποβάλει ενημερωμένα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 60 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 62∙

(γ) να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 60 και 62.

(5)(α) Παρά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (4), οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας, μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικός φάκελος επιχείρησης ή ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής.

(β) Παρά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (4) οι οικονομικοι φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά όταν η αναθέτουσα αρχή που ανέθεσε τη σύμβαση ή υπέγραψε τη συμφωνία - πλαίσιο έχει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.

(6) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διαθέτει και ενημερώνει στο επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών (e-Certis) που αναφέρεται στο άρθρο 61 πλήρη κατάλογο των βάσεων δεδομένων, οι οποίες περιλαμβάνουν σχετικές πληροφορίες σχετικά με τους οικονομικούς φορείς και μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών μελών. Κατόπιν αιτήσεως η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε πληροφορία που αφορά τις βάσεις δεδομένων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Αποδεικτικά μέσα

60.-(1)(α) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν τα πιστοποιητικά, τις βεβαιώσεις και τα λοιπά αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στα εδάφια (2), (3) και (4) και στο Παράρτημα XIΙ ως απόδειξη της απουσίας λόγων αποκλεισμού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 57, και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 58.

(β) Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν αποδεικτικά μέσα πλην εκείνων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 62.

(γ) Όσον αφορά το άρθρο 63, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να βασίζονται σε οποιαδήποτε κατάλληλα μέσα για να αποδεικνύουν στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχουν τους αναγκαίους πόρους στη διάθεσή τους.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του γεγονότος ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 57 τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Για το εδάφιο (1) του άρθρου 57, την προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις·

(β) για το εδάφιο (2) και το εδάφιο (4) παράγραφος (β) του άρθρου 57, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που η οικεία χώρα ή κράτος μέλος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα εδάφια (1), (2) και (4) παράγραφος (β) του άρθρου 57, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη δήλωση ή, στα κράτη μέλη ή χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή του κράτους μέλους ή χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

(3) Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα μπορεί, κατά κανόνα, να αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα XIΙ, Μέρος Ι:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνεται κατάλληλο από την αναθέτουσα αρχή.

(4) Η τεχνική ικανότητα των οικονομικών φορέων μπορεί να αποδεικνύεται με έναν ή περισσότερους από τους τρόπους που αναφέρονται στο Παράρτημα XIΙ, Μέρος ΙΙ, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών.

(5) Εφόσον ζητηθεί, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων θέτει στη διάθεση άλλων κρατών μελών κάθε πληροφορία σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού που παρατίθενται στο άρθρο 57, την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και τις χρηματοοικονομικές και τεχνικές ικανότητες των προσφερόντων που αναφέρονται στο άρθρο 58, καθώς και κάθε πληροφορία σχετικά με τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών (e-Certis)

61.-(1) Με σκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής υποβολής προσφορών, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διασφαλίζει τη διαρκή επικαιροποίηση των πληροφοριών για τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που εισάγονται στο σύστημα e-Certis της Επιτροπής.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές δύναται να προσφεύγουν στο e-Certis και να απαιτούν, κατά κύριο λόγο, είδη πιστοποιητικών ή μορφές αποδεικτικών εγγράφων που καλύπτονται από το e-Certis.

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

62.-(1) Στις περιπτώσεις που οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς, οι οποίοι βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων που έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. Επιπρόσθετα, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

(2)(α) Στις περιπτώσεις που οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από ανεξάρτητους οργανισμούς, οι οποίοι βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ΕΜΑΣ) και για την κατάρτηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 761/2001 και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη.

(β) Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται επίσης άλλα αποδεικτικά μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου συστήματος ή προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης.

(3) Εφόσον ζητηθεί, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων θέτει στη διάθεση άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 86, κάθε πληροφορία σχετικά με τα έγγραφα που προσκομίζονται ως στοιχεία αποδεικτικά της συμμόρφωσης με ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2).

Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων

63.-(1) Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 58 και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που προβλέπονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 58, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, όπου εφαρμόζεται και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς:

Νοείται ότι, όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στο Παράρτημα XIΙ, Μέρος II, παράγραφος (στ) ή με τη σχετική επαγγελματική πείρα, οι οικονομικοί φορείς μπορούν, να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν αυτοί θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

(2) Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

(3) Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 59, 60 και 61 κατά πόσον οι φορείς στις ικανότητες των οποίων ο οικονομικός φορέας προτίθεται να στηριχθεί, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και κατά πόσον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 57. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει ένα φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα, να αντικαταστήσει ένα φορέα στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν μη υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού.

(4) Όταν οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητά από τον οικονομικό φορέα και τους φορείς αυτούς να είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

(5) Υπό τους ιδίους όρους που αναφέρονται στα εδάφια (1) έως (4), μια ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 45, μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

(6) Στην περίπτωση συμβάσεων έργων, συμβάσεων υπηρεσιών και εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο σύμβασης προμηθειών, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 45, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή.

Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου

64.-(1)(α) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται είτε να καταρτίζει ή να διατηρεί επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων εργοληπτών, προμηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών σε συνεργασία με αρμόδια σώματα ή φορείς, είτε να οργανώσει σύστημα πιστοποίησης από οργανισμούς πιστοποίησης που τηρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII.

(β) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ανακοινώνει στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη τη διεύθυνση του οργανισμού πιστοποίησης ή του οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τους επίσημους καταλόγους, στον οποίο αποστέλλονται οι αιτήσεις.

(2)(α) Οι προϋποθέσεις εγγραφής στους επίσημους καταλόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (1), καθώς και οι προϋποθέσεις που αφορούν την έκδοση πιστοποιητικών από τους οργανισμούς πιστοποίησης, δυνατόν να προσαρμόζονται από την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

(β) Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) προσαρμόζονται στο άρθρο 63 όσον αφορά τις αιτήσεις εγγραφής που υποβάλλονται από οικονομικούς φορείς, οι οποίοι ανήκουν σε ένωση και επικαλούνται πόρους που τους διαθέτουν άλλες εταιρείες της ένωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς αποδεικνύουν στην αρχή που συντάσσει τον επίσημο κατάλογο ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αυτούς τους πόρους καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού που πιστοποιεί την εγγραφή τους στον επίσημο κατάλογο και ότι οι εν λόγω εταιρείες συνεχίζουν να πληρούν, κατά το ίδιο διάστημα, τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό που επικαλούνται οι φορείς αυτοί για την εγγραφή τους.

(3)(α) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν πιστοποιητικό μπορούν, για κάθε σύμβαση, να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

(β) Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

(4) Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

(5)(α) Οι πληροφορίες που μπορούν να συναχθούν από την εγγραφή σε επίσημους καταλόγους ή από την πιστοποίηση δεν τίθενται υπό αμφισβήτηση χωρίς αιτιολόγηση. Όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων, μπορεί να ζητείται πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε εγγεγραμμένο οικονομικό φορέα, όποτε πρόκειται να ανατεθεί μια σύμβαση.

(β) Οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν το εδάφιο (3) και την παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου μόνον προς όφελος των οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος το οποίο έχει καταρτίσει τον επίσημο κατάλογο.

(6)(α) Οι απαιτήσεις προσκόμισης αποδείξεων για τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καλύπτονται από τον επίσημο κατάλογο ή το πιστοποιητικό είναι σύμφωνες με το άρθρο 60, και, ανάλογα με την περίπτωση, με το άρθρο 62. Για την εγγραφή των οικονομικών φορέων άλλων κρατών μελών σε επίσημο κατάλογο ή για την πιστοποίησή τους δεν απαιτούνται άλλες αποδείξεις ή δηλώσεις πλην εκείνων που ζητούνται από τους οικονομικούς φορείς της Δημοκρατίας.

(β) Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν, ανά πάσα στιγμή, την εγγραφή τους σε επίσημο κατάλογο ή την έκδοση πιστοποιητικού. Ενημερώνονται, σε ευλόγως σύντομο χρονικό διάστημα, για την απόφαση της αρχής που καταρτίζει τον επίσημο κατάλογο ή του αρμόδιου οργανισμού πιστοποίησης.

(7) Η εγγραφή ή πιστοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δεν επιβάλλεται στους οικονομικούς φορείς άλλων κρατών μελών προκειμένου να συμμετάσχουν σε δημόσια σύμβαση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά που εκδίδονται από οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη. Αποδέχονται επίσης και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα.

(8) Εφόσον ζητηθεί, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων θέτει στη διάθεση άλλων κρατών μελών κάθε πληροφορία σχετικά με τα έγγραφα που προσκομίζονται ως απόδειξη ότι οι οικονομικοί φορείς πληρούν τις απαιτήσεις εγγραφής στον επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή ως απόδειξη ότι οι οικονομικοί φορείς από άλλο κράτος μέλος διαθέτουν ισοδύναμη πιστοποίηση.

Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν

65.-(1) Στις κλειστές διαδικασίες, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, στις διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και στις συμπράξεις καινοτομίας, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να περιορίζουν τον αριθμό των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων, οι οποίοι θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο ελάχιστος αριθμός, σύμφωνα με το εδάφιο (3), υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν, στην προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κανόνες ή κριτήρια, τα οποία προτίθενται να χρησιμοποιήσουν, τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων που σκοπεύουν να καλέσουν, σύμφωνα με το εδάφιο (3), και, ενδεχομένως, τον μέγιστο αριθμό.

(3) Στην κλειστή διαδικασία, ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων είναι πέντε (5). Στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, στη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου και στη σύμπραξη καινοτομίας, ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων είναι τρία (3). Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός υποψηφίων που καλούνται είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζεται πραγματικός ανταγωνισμός.

(4) Οι αναθέτουσες αρχές καλούν αριθμό υποψηφίων τουλάχιστον ίσο προς τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων. Στην περίπτωση όμως όπου ο αριθμός των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα ικανότητας που αναφέρονται στο εδάφιο (5) του άρθρου 58 είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αριθμό, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία, καλώντας τους υποψηφίους που διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες. Στο πλαίσιο της ιδίας διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή δεν περιλαμβάνει άλλους οικονομικούς φορείς που δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής ή υποψηφίους που δεν πληρούν τις απαιτούμενες ικανότητες.

Περιορισμός του αριθμού των προσφορών και των λύσεων

66. Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των προς διαπραγμάτευση προσφορών, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (9) του άρθρου 26 ή των προς συζήτηση λύσεων, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (7) του άρθρου 27, πραγματοποιούν αυτόν τον περιορισμό με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. Στην τελική φάση, ο αριθμός αυτός πρέπει να επιτρέπει τη διασφάλιση συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός προσφερόντων, λύσεων ή προεπιλεγμένων υποψηφίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων

67.-(1) Με την επιφύλαξη τυχόν νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων σχετικά με την τιμή ορισμένων προμηθειών ή την αμοιβή ορισμένων υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές βασίζουν την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

(2) H πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με τη γνώμη της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζεται βάσει της τιμής ή του κόστους, με χρήση προσέγγισης αποτελεσματικότητας σε σχέση με το κόστος, όπως της κοστολόγησης του κύκλου ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 68 και μπορεί να περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση τιμής - ποιότητας, η οποία εκτιμάται βάσει διάφορων κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ποιοτικών, περιβαλλοντικών ή/και κοινωνικών πτυχών που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης κατά την έννοια του εδαφίου (4). Στα κριτήρια αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται ιδίως:

(α) Η ποιότητα, περιλαμβανομένης της τεχνικής αξίας, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, η προσβασιμότητα, ο σχεδιασμός για όλους τους χρήστες, τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και καινοτόμα χαρακτηριστικά, η εμπορία και οι σχετικοί όροι∙

(β) η οργάνωση, τα προσόντα και η πείρα του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση που η ποιότητα του απασχολούμενου προσωπικού μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στο επίπεδο εκτέλεσης της σύμβασης∙ ή

(γ) η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική υποστήριξη, οι όροι παράδοσης, όπως η ημερομηνία παράδοσης, η διαδικασία και η περίοδος παράδοσης, ή η περίοδος αποπεράτωσης:

Νοείται ότι, το στοιχείο του κόστους, δύναται να λαμβάνει τη μορφή σταθερής τιμής ή κόστους, βάσει του οποίου οι οικονομικοί φορείς θα ανταγωνίζονται αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών κριτηρίων.

(3) Οι αναθέτουσες αρχές δεν δύνανται να χρησιμοποιούν την τιμή ή το κόστος ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, εκτός αν συντρέχουν αιτιολογημένοι λόγοι τους οποίους λαμβάνει υπόψη η αναθέτουσα αρχή για την κατάρτιση των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

(4) Τα κριτήρια ανάθεσης θεωρούνται ότι συνδέονται με το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης, εφόσον συνδέονται με τα έργα, τις προμήθειες ή τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της σύμβασης σε σχέση με οποιαδήποτε πτυχή της και σε οποιοδήποτε από τα στάδια του κύκλου ζωής της, περιλαμβανομένων και των παραγόντων που εμπλέκονται:

(α) Στη συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής, διάθεσης ή εμπορίας των εν λόγω έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών∙ ή

(β) στη συγκεκριμένη διαδικασία άλλου σταδίου του κύκλου ζωής της∙

έστω και αν οι εν λόγω παράγοντες δεν αποτελούν μέρος της υλικής υπόστασής της.

(5) Τα κριτήρια ανάθεσης δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα την παροχή απεριόριστης ελευθερίας επιλογής στην αναθέτουσα αρχή. Τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και να συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι αναθέτουσες αρχές επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες.

(6) Η αναθέτουσα αρχή διευκρινίζει στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης τη σχετική στάθμιση που προσδίδει σε καθένα από τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, εκτός εάν αυτό καθορίζεται μόνο βάσει της τιμής:

Νοείται ότι, η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται με την πρόβλεψη περιθωρίου διακύμανσης με το κατάλληλο μέγιστο εύρος:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η στάθμιση για αντικειμενικούς λόγους, η αναθέτουσα αρχή επισημαίνει τα κριτήρια με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας.

Κοστολόγηση του κύκλου ζωής

68.-(1) Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής καλύπτει, στο βαθμό που αρμόζει, ένα μέρος ή το σύνολο των ακόλουθων ειδών κόστους κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή ενός έργου:

(α) Κόστος που βαρύνει την αναθέτουσα αρχή ή άλλους χρήστες, όπως:

(i) το κόστος που σχετίζεται με την απόκτηση,

(ii) το κόστος χρήσης, όπως για την κατανάλωση ενέργειας και άλλων πόρων,

(iii) το κόστος συντήρησης,

(iv) το κόστος που αφορά το τέλος του κύκλου ζωής, όπως το κόστος της συλλογής και της ανακύκλωσης·

(β) το κόστος που οφείλεται σε περιβαλλοντικές εξωτερικές παρενέργειες που συνδέονται με το προϊόν, την υπηρεσία ή τα έργα στη διάρκεια του κύκλου ζωής, εφόσον η χρηματική αξία του μπορεί να προσδιοριστεί και να επαληθευτεί. Στο κόστος αυτό μπορεί να περιλαμβάνεται το κόστος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων εκπομπών ρύπων, καθώς και το κόστος για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

(2)(α) Όταν μια αναθέτουσα αρχή αξιολογεί το κόστος χρησιμοποιώντας προσέγγιση κοστολόγησης του κύκλου ζωής, αναφέρει στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης τα δεδομένα που πρέπει να υποβάλουν οι προσφέροντες και τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει για την κοστολόγηση του κύκλου ζωής, βάσει των εν λόγω δεδομένων.

(β) Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του κόστους που οφείλεται σε περιβαλλοντικές εξωτερικές παρενέργειες οφείλει να πληροί το σύνολο των ακόλουθων προϋποθέσεων:

(i) να βασίζεται σε κριτήρια που μπορούν να επαληθευτούν με αντικειμενικό τρόπο και δεν εισάγουν διακρίσεις. Συγκεκριμένα, όταν δεν έχει εκπονηθεί για επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή, δεν πρέπει να οδηγεί σε αδικαιολόγητα ευνοϊκή ή δυσμενή μεταχείριση ορισμένων οικονομικών φορέων,

(ii) να είναι προσιτή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,

(iii) τα απαιτούμενα δεδομένα να μπορούν να παρασχεθούν με εύλογες προσπάθειες από οικονομικούς φορείς που επιδεικνύουν τη μέση δυνατή επιμέλεια, περιλαμβανομένων των φορέων τρίτων χωρών που είναι μέρη της ΣΔΣ ή άλλων διεθνών συμφωνιών από τις οποίες δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

(3)(α) Στις περιπτώσεις όπου με νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καταστεί υποχρεωτική μια κοινή μέθοδος υπολογισμού του κόστους του κύκλου ζωής, η εν λόγω κοινή μέθοδος εφαρμόζεται για την αξιολόγηση του κόστους κύκλου ζωής.

(β) Κατάλογος των νομοθετικών πράξεων της παραγράφου (α) περιλαμβάνεται στο Παράρτημα XIII.

(γ) Σε περίπτωση που η Επιτροπή επικαιροποιήσει τον κατάλογο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΧΙΙΙ της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με Διάταγμα της δυνάμει του άρθρου 94 τροποποιεί αναλόγως το Παράρτημα ΧΙΙΙ του παρόντος Νόμου και ενημερώνει σχετικά τις αναθέτουσες αρχές.

Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

69.-(1)Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τις προμήθειες ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά.

(2) Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) μπορούν να αφορούν ιδίως:

(α) Τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών·

(β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών ή για την εκτέλεση του έργου·

(γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα·

(δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4·

(ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 71·

(στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.

(3)(α) Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα.

(β) Η αναθέτουσα αρχή δύναται να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (2).

(γ) Η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει την προσφορά, εάν διαπιστώσει ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4.

(4) Εάν η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο μόνο μετά από διαβούλευση με τον προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός εύλογης προθεσμίας την οποία ορίζει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι σύμφωνη με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του Άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση όπου η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει σχετικώς την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία ενημερώνει την Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

70. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης κατά την έννοια του εδαφίου (4) του άρθρου 67 και επισημαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. Οι εν λόγω όροι μπορούν να περιλαμβάνουν οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους που αφορούν την καινοτομία και την απασχόληση.

Υπεργολαβία

71.-(1) Η παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων του εδαφίου (3) του άρθρου 4 από υπεργολάβους εξασφαλίζεται, μέσω ενδεδειγμένης δράσης, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας, οι οποίες ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

(2) Στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει, υπό μορφή υπεργολαβίας, σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.

(3) Κατόπιν αιτήσεως του υπεργολάβου και όταν το επιτρέπει η φύση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να μεταφέρει τις οφειλόμενες πληρωμές απευθείας στον υπεργολάβο για τις υπηρεσίες, τις προμήθειες ή τα έργα που παρείχε στον οικονομικό φορέα στον οποίο ανατέθηκε η δημόσια σύμβαση. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν κατάλληλους μηχανισμούς που επιτρέπουν στον οικονομικό φορέα, στον οποίο ανατέθηκε η δημόσια σύμβαση, να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές. Οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής ορίζονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

(4) Τα εδάφια (1) έως (3) δεν αίρουν την ευθύνη του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η δημόσια σύμβαση.

(5)(α) Στις περιπτώσεις των συμβάσεων έργων και όσον αφορά υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν σε εγκαταστάσεις, υπό την άμεση εποπτεία της αναθέτουσας αρχής, μετά την ανάθεση της σύμβασης και το αργότερο κατά την έναρξη της εκτέλεσής της, ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατέθηκε η δημόσια σύμβαση αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο οικονομικός φορέας, στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση, κοινοποιεί στην αναθέτουσα αρχή οποιαδήποτε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις υποχρεωτικές πληροφορίες σχετικά με τυχόν νέους υπεργολάβους, τους οποίους χρησιμοποιεί εν συνεχεία στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες.

(β) Όταν απαιτείται για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (6), οι απαιτούμενες πληροφορίες συνοδεύονται από τις υπεύθυνες δηλώσεις των υπεργολάβων, σύμφωνα με το άρθρο 59. Τα εφαρμοστικά μέτρα βάσει του εδαφίου (7), μπορούν να προβλέπουν ότι οι υπεργολάβοι, οι οποίοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης, προσκομίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης.

(γ) Η παράγραφος (α) δεν ισχύει για τους προμηθευτές.

(δ) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να επεκτείνουν τις υποχρεώσεις της παραγράφου (α), ως ακολούθως:

(i) Στις συμβάσεις προμηθειών, στις συμβάσεις υπηρεσιών, πλην όσων αφορούν υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις υπό την άμεση εποπτεία της αναθέτουσας αρχής ή στους προμηθευτές που συμμετέχουν σε συμβάσεις έργων ή υπηρεσιών,

(ii) στους υπεργολάβους των υπεργολάβων του οικονομικού φορέα, στον οποίο ανατέθηκε η δημόσια σύμβαση και ούτω καθ' εξής στην αλυσίδα υπεργολαβίας.

(6) Προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4, λαμβάνονται ενδεδειγμένα μέτρα, όπως:

(α) Όταν η σύμβαση προβλέπει μηχανισμό από κοινού ευθύνης μεταξύ υπεργολάβων και του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση, οι σχετικοί μηχανισμοί εφαρμόζονται σύμφωνα με τους όρους του εδαφίου (3) του άρθρου 4∙

(β) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, σύμφωνα με τα άρθρα 59, 60 και 61, να επαληθεύσουν αν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού υπεργολάβων, σύμφωνα με το άρθρο 57. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα στον οποίο ανατέθηκε η δημόσια σύμβαση να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού του. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν μη υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού του.

(7) Για την καλύτερη εφαρμογή των εδαφίων (3), (5) και (6), η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται να ρυθμίζει περαιτέρω με Διάταγμα τα εν λόγω μέτρα. Με τον τρόπο αυτό, δυνατόν να περιορίζεται η δυνατότητα εφαρμογής, ιδίως όσον αφορά ορισμένα είδη συμβάσεων, ορισμένες κατηγορίες αναθετουσών αρχών ή οικονομικών φορέων ή ορισμένα ποσά.

Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους

72.-(1) Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες - πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται στα έγγραφα της αρχικής σύμβασης με τη μορφή σαφών, ακριβών και ρητών ρητρών αναθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, ρητρών αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεων. Οι εν λόγω ρήτρες ορίζουν το πεδίο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

Νοείται ότι, οι ως άνω τροποποιήσεις ή προαιρέσεις απαγορεύεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας - πλαίσιo∙

(β) για συμπληρωματικά έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες από τον ανάδοχο στον οποίο αρχικά ανατέθηκε η σύμβαση, τα οποία έχουν καταστεί απαραίτητα και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, όταν η αλλαγή αναδόχου:

(i) Δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, ιδίως, για απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, τις υπηρεσίες ή τις εγκαταστάσεις που αποκτήθηκαν με την αρχική σύμβαση, και

(ii) θα συνεπαγόταν σημαντική αναστάτωση ή ουσιαστική επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή:

Νοείται ότι, η όποια αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης. Όταν επέρχονται διαδοχικές τροποποιήσεις, ο περιορισμός αυτός ισχύει για την αξία κάθε τροποποίησης. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή της εφαρμογής του παρόντος Νόμου∙

(γ) όταν πληρούνται οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

(i) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,

(ii) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,

(iii) η όποια αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας - πλαίσιο. Όταν επέρχονται διαδοχικές τροποποιήσεις, ο περιορισμός αυτός ισχύει για την αξία κάθε τροποποίησης. Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή της εφαρμογής του παρόντος Νόμου∙

(δ) όταν νέος ανάδοχος αντικαθιστά τον ανάδοχο στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία:

(i) ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνα με την παράγραφο (α), ή

(ii) μερικής ή ολικής διαδοχής του αναδόχου στον οποίο αρχικά ανατέθηκε η σύμβαση, κατόπιν εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της ανάληψης δραστηριοτήτων, της συγχώνευσης, της εξαγοράς και της αφερεγγυότητας, από άλλο οικονομικό φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, εφόσον η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν έχει στόχο την αποφυγή της εφαρμογής του παρόντος Νόμου, ή

(iii) όταν η ίδια η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του αναδόχου στον οποίο ανατέθηκε η δημόσια σύμβαση έναντι των υπεργολάβων του, σύμφωνα με το άρθρο 71∙

(ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια του εδαφίου (4):

Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές που τροποποιούν σύμβαση στις περιπτώσεις των παραγράφων (β) και (γ) δημοσιεύουν σχετική γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω γνωστοποιήσεις περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V, Μέρος Ζ και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 50.

(2) Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων (α) έως (δ) του εδαφίου (4), οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, όταν η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:

(α) Των κατώτατων ορίων του άρθρου 9∙ και

(β) του 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης όσον αφορά τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης όσον αφορά τις συμβάσεις έργων:

Νοείται ότι, η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας - πλαίσιο. Όταν επέρχονται διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία τους εκτιμάται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

(3) Για τον υπολογισμό της τιμής που προβλέπεται στο εδάφιο (2) και στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (1) η προσαρμοσμένη τιμή είναι η τιμή αναφοράς όταν η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα αναπροσαρμογής τιμών.

(4) Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1), όταν καθιστά τη σύμβαση ή την συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς το χαρακτήρα, από εκείνη η οποία συνήφθη αρχικώς. Εν πάση περιπτώσει, με την επιφύλαξη των εδαφίων (1) και (2), η τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληρούται μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν αποτελούσαν μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν οδηγήσει στη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν επιπλέον συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης˙

(β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία πλαίσιο˙

(γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας πλαίσιο˙

(δ) όταν νέος ανάδοχος αντικαθιστά τον ανάδοχο στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1).

(5) Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο για τροποποιήσεις των διατάξεων δημόσιας σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά τους διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στα εδάφια (1) και (2).

Τερματισμός συμβάσεων

73. Οι αναθέτουσες αρχές έχουν τη δυνατότητα, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιστάσεις και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει o περί Συμβάσεων Νόμος, να προβλέπουν στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης τη δυνατότητα τερματισμού μιας δημόσιας σύμβασης, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον αποδειχθεί ότι:

(α) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύβασης, η οποία απαιτήθηκε δυνάμει του άρθρου 72˙

(β) ο ανάδοχος, τη στιγμή της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 57 εδάφιο (1) και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης˙

(γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων από τις Συνθήκες και τον παρόντα Νόμο, σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του Άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΗΡΕΣΙΕΣ
Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες

74. Οι δημόσιες συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα XΙV, ανατίθενται σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο, εφόσον η αξία των συμβάσεων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9.

Δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων

75.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές που προτίθενται να αναθέσουν δημόσια σύμβαση για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 74 γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή με οποιοδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Μέσω προκήρυξης σύμβασης, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα V, Μέρος Η, σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα που αναφέρονται στο άρθρο 50, ή

(β) μέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, η οποία παραμένει δημοσιευμένη σε διαρκή βάση και περιλαμβάνει τις πληροφορίες του Παραρτήματος V, Μέρος Θ. Η προκαταρκτική προκήρυξη αναφέρει ρητώς τα είδη των υπηρεσιών που θα αποτελέσουν το αντικείμενο των τις ανάθεση συμβάσεων, το γεγονός ότι οι συμβάσεις θα ανατεθούν χωρίς περαιτέρω δημοσίευση και καλεί τις ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τις:

Νοείται ότι, το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί διαδικασία με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, χωρίς προκαταρκτική δημοσίευση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές που ανέθεσαν δημόσια σύμβαση για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 74 γνωστοποιούν τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης με γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα V, Μέρος Ι, σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα που αναφέρονται στο άρθρο 50:

Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συγκεντρώνουν τις γνωστοποιήσεις αυτές σε τριμηνιαία βάση. Στην περίπτωση αυτή, αποστέλλουν τις συγκεντρωμένες γνωστοποιήσεις το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου.

(3) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 50.

Αρχές της ανάθεσης συμβάσεων

76.-(1) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αναθέτουσες αρχές τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, η ανάθεση συμβάσεων δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται με βάση την ακόλουθη διαδικασία:

(α) Η αναθέτουσα αρχή καταρτίζει τα αναγκαία έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, στα οποία αναφέρονται τουλάχιστον οι παράμετροι που αναφέρονται στο εδάφιο (2)· εφαρμόζεται κατ’ αναλογία το εδάφιο (5) του άρθρου 57 ˙

(β) τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δυνατόν να περιλαμβάνουν, ιδίως, τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς και οποιαδήποτε στοιχεία ή άλλες σχετικές πληροφορίες κρίνει σκόπιμες η αναθέτουσα αρχή˙

(γ) αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στα εν λόγω έγγραφα.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας, της συνέχειας, της δυνατότητας πρόσβασης, του οικονομικά προσιτού χαρακτήρα, της διαθεσιμότητας και της πληρότητας των υπηρεσιών, τις ειδικές ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων και των ευάλωτων ομάδων, τη συμμετοχή και την ενδυνάμωση των χρηστών και την καινοτομία.

(3)(α) Η επιλογή του παρόχου υπηρεσιών γίνεται βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιμής / ποιότητος σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 67, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων ποιότητας και βιωσιμότητας για τις κοινωνικές υπηρεσίες, εκτός αν συντρέχουν αιτιολογημένοι λόγοι για χρήση του κριτηρίου ανάθεσης της τιμής ή του κόστους, τους οποίους λαμβάνει υπόψη η αναθέτουσα αρχή για την κατάρτιση των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

(β) H Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται με εγκύκλιο να καθορίζει τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες για το παρόν άρθρο, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των σχετικών υπηρεσιών.

Αποκλειστικές συμβάσεις για ορισμένες υπηρεσίες

77.-(1) Με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να παραχωρούν σε συγκεκριμένους οργανισμούς το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, δυνάμει προκήρυξης που παραπέμπει στο παρόν άρθρο, αποκλειστικά και μόνο στις αναφερόμενες στο άρθρο 74 υγειονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες που καλύπτονται από τους κωδικούς CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, από 85000000-9 έως 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.

(2) Ο αναφερόμενος στο εδάφιο (1) οργανισμός πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Να έχει ως στόχο την επιδίωξη αποστολής δημόσιας υπηρεσίας που συνδέεται με την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) παροχή υπηρεσιών∙

(β) τα κέρδη να επενδύονται εκ νέου, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του οργανισμού. Η διανομή ή αναδιανομή κερδών θα πρέπει να γίνεται σε συμμετοχική βάση∙

(γ) οι δομές διοίκησης ή ιδιοκτησίας του οργανισμού που εκτελεί τη σύμβαση να βασίζονται στην ιδιοκτησία των υπαλλήλων ή σε αρχές συμμετοχικότητας ή απαιτούν την ενεργή συμμετοχή των υπαλλήλων, των χρηστών ή των ενδιαφερομένων ∙ και

(δ) να μην έχει ανατεθεί στον οργανισμό από τη συγκεκριμένη αναθέτουσα αρχή σύμβαση για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες σύμφωνα με το παρόν άρθρο κατά την τελευταία τριετία.

(3) Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης που συνάπτεται με οργανισμούς δυνάμει του εδαφίου (1) δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
Πεδίο εφαρμογής

78.-(1) Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται:

(α) Στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στο πλαίσιο διαδικασίας που οδηγεί στην ανάθεση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών·

(β) στους διαγωνισμούς μελετών με απονομή βραβείων ή καταβολή χρηματικών ποσών στους συμμετέχοντες.

(2) Στις περιπτώσεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), το κατώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 9 υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων απονεμόμενων βραβείων ή καταβαλλόμενων χρηματικών ποσών για τους συμμετέχοντες.

(3) Στις περιπτώσεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), ως κατώτατο όριο νοείται το συνολικό ύψος των εν λόγω απονεμόμενων βραβείων και καταβαλλόμενων χρηματικών ποσών, συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών που θα μπορούσε να ανατεθεί αργότερα, δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 29, εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει εξαγγείλει στην προκήρυξη διαγωνισμού μελετών την πρόθεσή της να προβεί σε ανάθεση τέτοιου είδους σύμβασης.

Προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις

79.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές που σκοπεύουν να διοργανώσουν διαγωνισμό μελετών γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή μέσω προκήρυξης διαγωνισμού μελετών. Εφόσον σκοπεύουν να αναθέσουν επακόλουθη σύμβαση υπηρεσιών δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 29, αναφέρουν την πρόθεσή τους αυτή στην προκήρυξη διαγωνισμού μελετών.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν διοργανώσει διαγωνισμό μελετών αποστέλλουν γνωστοποίηση με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 50, και είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής:

Νοείται ότι, επιτρέπεται να μην δημοσιεύονται πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού μελετών, στην περίπτωση που η γνωστοποίηση αυτή μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή του νόμου, να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα συγκεκριμένης δημόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης ή τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών.

(3) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) δημοσιεύονται σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 51. Περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V, Μέρη Ε και ΣΤ αντιστοίχως, υπό τη μορφή τυποποιημένων εντύπων.

Κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμών μελετών και την επιλογή συμμετεχόντων

80.-(1) Για τη διοργάνωση των διαγωνισμών μελετών, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν διαδικασίες προσαρμοσμένες στις διατάξεις του Μέρους Ι και του παρόντος Κεφαλαίου.

(2) Το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς μελετών δεν περιορίζεται:

(α) Με αναφορά στην επικράτεια ή σε τμήμα της επικράτειας της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους·

(β) από το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες θα έπρεπε να είναι, δυνάμει της νομοθεσίας της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, είτε φυσικά, είτε νομικά πρόσωπα.

(3) Σε περίπτωση που για έναν διαγωνισμό μελετών προβλέπεται περιορισμός του αριθμού των συμμετεχόντων, οι αναθέτουσες αρχές θεσπίζουν σαφή και χωρίς διακρίσεις κριτήρια επιλογής, και σε κάθε περίπτωση ο αριθμός υποψηφίων που καλούνται να συμμετάσχουν πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζεται πραγματικός ανταγωνισμός.

Σύνθεση κριτικής επιτροπής

81. Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μελετών. Όταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να διαθέτουν συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών της κριτικής επιτροπής διαθέτει το προσόν αυτό ή άλλο ισοδύναμο προσόν.

Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής

82.-(1) Η κριτική επιτροπή είναι ανεξάρτητη κατά τη λήψη των αποφάσεών της ή κατά τις γνωμοδοτήσεις της.

(2) Η κριτική επιτροπή εξετάζει τις μελέτες και τα σχέδια που υποβάλλονται από τους υποψηφίους με τρόπο ανώνυμο και βασιζόμενη αποκλειστικά στα κριτήρια που επισημαίνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού μελετών.

(3) Η κριτική επιτροπή καταχωρεί σε πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη της την κατάταξη των μελετών, στην οποία καταλήγει σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά κάθε μελέτης, καθώς και τις παρατηρήσεις της και κάθε σημείο που μπορεί να χρειάζεται αποσαφήνιση.

(4) Τηρείται ανωνυμία μέχρι τη γνωμοδότηση ή τη λήψη απόφασης από την κριτική επιτροπή.

(5) Οι υποψήφιοι μπορούν να καλούνται από την αναθέτουσα αρχή, εάν χρειάζεται, να απαντήσουν σε ερωτήσεις που έχει καταχωρίσει στο πρακτικό της η κριτική επιτροπή, προς διευκρίνιση οποιουδήποτε στοιχείου των μελετών.

(6) Συντάσσονται πλήρη πρακτικά του διαλόγου μεταξύ των μελών της κριτικής επιτροπής και των υποψηφίων.

ΜΕΡΟΣ IV ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Επιβολή

83.-(1) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Νόμου, καθώς και των λοιπών κανόνων και πρακτικών που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων εκτελεί, τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα:

(α) Παρακολουθεί την εφαρμογή των κανόνων περί διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων∙

(β) όταν εντοπίζει, ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν λήψης πληροφοριών, συγκεκριμένες παραβιάσεις ή συστημικά προβλήματα, έχει την εξουσία να προβαίνει σε σχετικές διορθωτικές συστάσεις ή/και υποδείξεις προς την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της αναθέτουσας αρχής με τις εν λόγω συστάσεις ή υποδείξεις, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται, εάν το κρίνει σκόπιμο:

(i) να παραπέμπει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών συγκεκριμένες παραβιάσεις του άρθρου 29, για έκδοση σχετικής απόφασης, της οποίας δυνατόν να προηγείται η λήψη προσωρινών μέτρων, όταν τα ενδιαφερόμενα μέρη, είτε οργανωμένα είτε όχι, καθώς και άλλα πρόσωπα ή φορείς δεν είχαν πρόσβαση στις διαδικασίες προσφυγής σύμφωνα με τον περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο,

(ii) να παραπέμπει στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας συγκεκριμένες παραβιάσεις των νομοθετικών κανόνων περί διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, εκτός της περίπτωσης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i), για χορήγηση σχετικής γνωμοδότησης, όταν τα ενδιαφερόμενα μέρη, είτε οργανωμένα είτε όχι, καθώς και άλλα πρόσωπα ή φορείς δεν είχαν πρόσβαση στις διαδικασίες προσφυγής, σύμφωνα με τον περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο·

(iii) να παραπέμπει στο Υπουργικό Συμβούλιο, μέσω σχετικής πρότασης του Υπουργού Οικονομικών, συστημικά ή άλλα προβλήματα για λήψη κατάλληλων μέτρων, τα οποία προτείνονται, κατόπιν διαβούλευσης με την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις της αναθέτουσας αρχής∙

(γ) παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των στρατηγικών πολιτικών της Δημοκρατίας στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός της∙

(δ) δύναται να ενσωματώνει τα στοιχεία που συλλέγει σε σχετική ετήσια έκθεση, την οποία δημοσιεύει μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους∙

(ε) μεριμνά για τη δωρεάν παροχή ενημέρωσης και καθοδήγησης σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ώστε να βοηθούνται οι αναθέτουσες αρχές και οι οικονομικοί φορείς, ιδίως οι ΜΜΕ, στην ορθή εφαρμογή των σχετικών κανόνων ∙ και

(στ) παρέχει υποστήριξη στις αναθέτουσες αρχές όσον αφορά το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης σύμβασης.

(2) Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης σύμφωνα με το εδάφιο (1) τίθενται στη διάθεση του κοινού με τα κατάλληλα μέσα πληροφόρησης.

(3)(α) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ορίζεται ως το σημείο αναφοράς για τη συνεργασία της Δημοκρατίας με την Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας περί διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

(β) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της παραγράφου (α), η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διαβιβάζει στην Επιτροπή μέχρι την 18η Απριλίου 2017 και στη συνέχεια ανά τριετία έκθεση παρακολούθησης η οποία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση:

(i) Πληροφορίες σχετικά με τις συχνότερες αιτίες πλημμελούς εφαρμογής ή έλλειψης ασφάλειας δικαίου, περιλαμβανομένων ενδεχόμενων διαρθρωτικών ή επαναλαμβανόμενων προβλημάτων στην εφαρμογή των κανόνων,

(ii) το επίπεδο της συμμετοχής ΜΜΕ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, καθώς και

(iii) την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη δέουσα αναφορά περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων και άλλων ανάλογων σοβαρών παρατυπιών στον τομέα των συμβάσεων.

(4)(α) Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε οδηγιών προς τμηματικούς λειτουργούς αρχείων κατά την έννοια του περί Κρατικού Αρχείου Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές διατηρούν αντίγραφα όλων των συμβάσεων που συνάπτονται και των οποίων η αξία ισούται ή είναι μεγαλύτερη από:

(i) 1.000.000 ευρώ, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών·

(ii) 10.000.000 ευρώ, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων.

(β) Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν πρόσβαση στις εν λόγω συμβάσεις:

Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αρνούνται την πρόσβαση σε συγκεκριμένα έγγραφα ή στοιχεία, στον βαθμό και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο, σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα και την προστασία των δεδομένων, και στην ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα.

Χωριστές εκθέσεις σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων

84.-(1) Για κάθε σύμβαση ή συμφωνία - πλαίσιο που καλύπτεται από τον παρόντα Νόμο και κάθε συγκρότηση δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν γραπτή έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:

(α) Την επωνυμία και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, το αντικείμενο και την αξία της σύμβασης, της συμφωνίας - πλαίσιο ή του δυναμικού συστήματος αγορών·

(β) κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα της ποιοτικής επιλογής ή/και τον περιορισμό του αριθμού σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 66, και συγκεκριμένα:

(i) Το όνομα των επιλεγέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και την αιτιολόγηση της επιλογής τους·

(ii) το όνομα των απορριφθέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και τους λόγους της απόρριψής τους·

(γ) τους λόγους της απόρριψης των προσφορών που κρίθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές·

(δ) την επωνυμία του αναδόχου και την αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς και, όταν είναι γνωστό, το τμήμα της σύμβασης ή της συμφωνίας - πλαίσιο το οποίο ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους· όταν είναι γνωστές κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τις επωνυμίες των υπεργολάβων του κύριου αναδόχου, εάν συντρέχει περίπτωση·

(ε) όσον αφορά τις ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγματεύσεις και τους ανταγωνιστικούς διαλόγους, τις περιστάσεις που ορίζονται στο άρθρο 23 και δικαιολογούν τη χρήση των διαδικασιών αυτών·

(στ) όσον αφορά τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, τις περιστάσεις που ορίζονται στο άρθρο 29 και δικαιολογούν τη χρήση της διαδικασίας αυτής·

(ζ) κατά περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους η αναθέτουσα αρχή αποφάσισε να μην αναθέσει σύμβαση ή συμφωνία - πλαίσιο ή να συγκροτήσει δυναμικό σύστημα αγορών·

(η) κατά περίπτωση, τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιήθηκαν για την ηλεκτρονική υποβολή άλλα μέσα επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών·

(θ) κατά περίπτωση, τις συγκρούσεις συμφερόντων που εντοπίστηκαν και τα επακόλουθα μέτρα που ελήφθησαν:

Νοείται ότι, γραπτή έκθεση δεν απαιτείται για συμβάσεις βασιζόμενες σε συμφωνίες - πλαίσιο, εφόσον συνάπτονται σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 30 ή την παράγραφο (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 30:

Νοείται περαιτέρω ότι, εφόσον η γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 49 ή το άρθρο 75 εδάφιο (2) περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται στην παρούσα παράγραφο, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να παραπέμπουν στη γνωστοποίηση αυτή.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές τεκμηριώνουν την πρόοδο της διεξαγωγής όλων των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, είτε πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα είτε όχι. Προς τον σκοπό αυτό, μεριμνούν για τη διατήρηση επαρκούς τεκμηρίωσης, ώστε να δύνανται να αιτιολογούν τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως, επί παραδείγματι, τεκμηρίωσης για τις επικοινωνίες με οικονομικούς φορείς και τις εσωτερικές συζητήσεις, την προετοιμασία των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, τον διάλογο ή τη διαπραγμάτευση (εφόσον διεξήχθη), την επιλογή και την ανάθεση της σύμβασης. Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε οδηγιών προς τμηματικούς λειτουργούς αρχείου κατά την έννοια του περί Κρατικού Αρχείου Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, η τεκμηρίωση διατηρείται τουλάχιστον για περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης.

(3) Η έκθεση ή τα κύρια στοιχεία της γνωστοποιούνται στην Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διαβιβάζει την έκθεση στην Επιτροπή κατόπιν αιτήσεως της. Η εν λόγω έκθεση γνωστοποιείται επίσης και στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, εφόσον ζητηθεί.

Στοιχεία εκθέσεων και στατιστικών

85.-(1)(α) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων αξιολογεί την ποιότητα και την πληρότητα των στοιχείων που μπορούν να εξαχθούν από τις αναφερόμενες στα άρθρα 47, 48, 49, 75 και 79 προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται σύμφωνα με το Παράρτημα VIII.

(β) Σε περίπτωση που η ποιότητα και η πληρότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) δεν είναι σύμφωνες με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 47, στο εδάφιο (1) του άρθρου 48, στο εδάφιο (1) του άρθρου 49, στο εδάφιο (2) του άρθρου 75 και στο εδάφιο (3) του άρθρου 79, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ζητεί συμπληρωματικές πληροφορίες από τις αναθέτουσες αρχές.

(2)(α) Μέχρι τις 18 Απριλίου 2017, και στη συνέχεια ανά τριετία η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διαβιβάζει στην Επιτροπή στατιστική έκθεση σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που θα καλύπτονταν από τον παρόντα νόμο εάν η αξία τους υπερέβαινε το σχετικό κατώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 9, μαζί με εκτίμηση της συγκεντρωτικής συνολικής αξίας των εν λόγω συμβάσεων εντός της καλυπτόμενης περιόδου.

(β) Η έκθεση αυτή μπορεί να ενσωματώνεται στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 83 εδάφιο (3).

(3)(α) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διαθέτει στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τη θεσμική οργάνωση της Δημοκρατίας όσον αφορά την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την επιβολή του παρόντος Νόμου, καθώς και σχετικά με τις πρωτοβουλίες της για την παροχή καθοδήγησης ή για την υποστήριξη της εφαρμογής των κανόνων της Ένωσης σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων ή για την ανταπόκριση στις προκλήσεις που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων.

(β) Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να ενσωματώνονται στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 83 εδάφιο (3).

Διοικητική συνεργασία

86.-(1) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προσφέρει αμοιβαία υποστήριξη στα κράτη μέλη και λαμβάνει μέτρα για την αποτελεσματική συνεργασία μαζί τους, προκειμένου να διασφαλίσει την ανταλλαγή των πληροφοριών σχετικά με ζητήματα που αναφέρονται στα άρθρα 39, 40, 41, 57, 59, 62 και 64.

(2) Σε σχέση με το εδάφιο (1) η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διασφαλίζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που ανταλλάσσονται σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο, και κάθε σχετικό με την πρόσβαση σε έγγραφα νόμο.

ΜΕΡΟΣ V ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας κατώτερης των κατωτάτων ποσών

87.-(1) Στις συμβάσεις οι οποίες δεν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, δυνάμει των άρθρων 11 έως 16 και των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός ΦΠΑ, είναι κατώτερη των κατωτάτων ποσών που προβλέπονται στο άρθρο 9, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, τα Μέρη Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, με εξαίρεση τις ακόλουθες διατάξεις:

(α) Άρθρο 24 εδάφια (2) έως (5), άρθρο 25 εδάφια (2) και , (5) έως (8), άρθρο 26 εδάφια (3) και (4), άρθρο 27 εδάφιο (2) και άρθρο 28 εδάφιο (5) (προθεσμίες)·

(β) άρθρο 44 (καθορισμός προθεσμίας παροχής πρόσθετων πληροφοριών)·

(γ) άρθρο 47 (προκαταρκτικές προκηρύξεις)·

(δ) άρθρο 48 (προκηρύξεις σύμβασης)·

(ε) άρθρο 49 (γνωστοποιήσεις συναφθείσας σύμβασης)·

(στ) άρθρο 50 (σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων)·

(ζ) άρθρο 51 (δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο κατόπιν δημοσίευσης από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)·

(η) άρθρο 52 εδάφια (1) παράγραφοι (β) δεύτερη πρόταση και (γ) δεύτερη πρόταση και (2) (προθεσμίες παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών)·

(θ) Μέρος ΙΙΙ Κεφάλαιο 1 (κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες), εκτός του άρθρου 76 εδάφιο (1), όπου είναι δυνατό να τύχει εφαρμογής·

(ι) άρθρο 79 (προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις για διαγωνισμούς μελετών)·

(2) Το παρόν Μέρος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις οι οποίες εμπίπτουν στην ειδική περίπτωση του άρθρου 17 και των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός ΦΠΑ, είναι κατώτερη των ορίων που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.

(3) Tο κριτήριο ανάθεσης της προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιμής – ποιότητας σύμφωνα με το άρθρο 67 εδάφιο (2), εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μηχανικής επιστήμης με κωδικούς CPV από 71000000-8 έως 71900000-7 (εκτός 71550000-8) που εμπίπτουν στο παρόν Μέρος και των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται με ή υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.

Προκήρυξη σύμβασης

88. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 90, για συμβάσεις και διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο παρόν Μέρος, οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν προκήρυξη σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V, Μέρος Κ, δύνανται δε να τις δημοσιεύουν και στον εγχώριο τύπο.

Προθεσμίες

89.-(1)(α) Στην ανοικτή διαδικασία, η προθεσμία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 88.

(β) Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση, δεόντως αιτιολογημένη από τις αναθέτουσες αρχές, καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο (α), οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ορίζουν ελάχιστη προθεσμία που δεν είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(γ) Η προθεσμία παροχής πρόσθετων πληροφοριών που ζητούνται εμπρόθεσμα από την αναθέτουσα αρχή, είναι τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο (α) και τρεις (3) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο (β), ανάλογα με την περίπτωση.

(2)(α) Στην κλειστή διαδικασία, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 88. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 εδάφιο (6), η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών από την αναθέτουσα αρχή.

(β) Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση, δεόντως αιτιολογημένη από τις αναθέτουσες αρχές, καθιστά αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο (α), οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ορίζουν ελάχιστη προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής που δεν είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης και προθεσμία παραλαβής των προσφορών που δεν είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

(γ) Η προθεσμία παροχής πρόσθετων πληροφοριών που ζητούνται εμπρόθεσμα από την αναθέτουσα αρχή, είναι τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη λήξη των προθεσμιών που αναφέρεται στην παράγραφο (α) και τρεις (3) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο (β), ανάλογα με την περίπτωση.

(3)(α) Στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση η ελάχιστη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 88. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 εδάφιο (6), η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αρχικών προσφορών είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών από την αναθέτουσα αρχή.

(β) Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση, δεόντως αιτιολογημένη από τις αναθέτουσες αρχές, καθιστά αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο (α), εφαρμόζονται οι παράγραφοι (β) και (γ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου σε σχέση με τις αιτήσεις συμμετοχής και τις αρχικές προσφορές.

(4) Στους ανταγωνιστικούς διαλόγους, στις συμπράξεις καινοτομίας και στα δυναμικά συστήματα αγορών η ελάχιστη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 88.

Συνοπτικές διαδικασίες

90.-(1) Για δημόσιες συμβάσεις, των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α, δεν υπερβαίνει:

(α) Τις 2.000 ευρώ για προμήθειες και έργα και τις 5.000 ευρώ για υπηρεσίες, η αναθέτουσα αρχή δύναται να αναθέτει απευθείας τη σύμβαση χωρίς να προηγηθεί η προβλεπόμενη στο παρόν Μέρος διαδικασία σύναψης σύμβασης·

(β) τις 15.000 ευρώ για προμήθειες και έργα και τις 25.000 ευρώ για υπηρεσίες η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητά την υποβολή γραπτών ή προφορικών προσφορών από περιορισμένο, κατά την κρίση της, αριθμό οικονομικών φορέων·

(γ) τις 50.000 ευρώ για προμήθειες και έργα και τις 80.000 ευρώ για υπηρεσίες, ή τα κατώτατα όρια όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και τις 850.000 ευρώ όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, που προορίζονται να καλύψουν ανάγκες εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να αναθέτει τη σύμβαση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με βάση την ακόλουθη διαδικασία:

(i) Η αναθέτουσα αρχή καταρτίζει τα αναγκαία έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, τα οποία αποστέλλει, σε τουλάχιστον τέσσερις (4) οικονομικούς φορείς της αιτιολογημένης επιλογής της, όταν από τις προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς, κατ’ αναλογία του εδαφίου (1) του άρθρου 37, προκύπτει εύλογα ότι ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά. Η αποστολή των εγγράφων του διαγωνισμού σε λιγότερους από τέσσερις (4) οικονομικούς φορείς πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς,

(ii) Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν δύναται να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης,

(iii) Οι προσφορές υποβάλλονται στη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στην πρόσκληση για την υποβολή των προσφορών.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε κατάτμηση των συμβάσεων με σκοπό την ευνοϊκή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(3) Οι αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν ανά τρίμηνο, στην Αρμόδια Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων, με κοινοποίηση στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, κατάλογο όλων των συμβάσεων που συνήφθησαν βάσει του παρόντος άρθρου, για ποσά πέραν των 2.000 ευρώ.

ΜΕΡΟΣ VI ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Αδικήματα

91.-(1) Πρόσωπο που παρέχει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οποιαδήποτε πληροφορία, γραπτή ή προφορική, που έχει περιέλθει εις γνώση του κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων του ή εκτέλεσης των εξουσιών που του παρέχονται, δυνάμει του παρόντος Νόμου και/ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών είναι ένοχο αδικήματος, εκτός αν η αποκάλυψη αυτή γίνεται:

(α) Σε σχέση με την ορθή άσκηση των καθηκόντων, είτε αυτού, είτε άλλου προσώπου, δυνάμει του παρόντος Νόμου και/ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών με βάση ρητή οδηγία από αρμόδια αρχή·

(β) σε σχέση με διερεύνηση οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος ή για σκοπούς οποιασδήποτε διαδικασίας ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου.

(2) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (1), πρόσωπο το οποίο χωρίς νόμιμη εξουσία παρέχει ή λαμβάνει οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με διαδικασία ανάθεσης μιας σύμβασης, είναι ένοχο αδικήματος.

(3) Ένοχο αδικήματος είναι κάθε πρόσωπο, το οποίο χωρίς νόμιμη εξουσία, είτε το ίδιο προσωπικά, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, είτε εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου προσώπου, επιδιώκει ή προσπαθεί:

(α) Να λάβει ή εκμαιεύσει από οποιοδήποτε πρόσωπο αναφερόμενο στο εδάφιο (1) οποιαδήποτε πληροφορία η οποία δεν πρέπει να αποκαλυφθεί ή παρασχεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού· ή

(β) να επηρεάσει την κρίση ή την απόφαση, τελική ή μη, οποιασδήποτε αρχής, σώματος ή επιτροπής ή οποιουδήποτε μέλους αυτών, ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή αξιωματούχο, κατά την άσκηση των καθηκόντων ή εξουσιών που τους παρέχονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και/ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, σε σχέση με οποιαδήποτε διαδικασία, εξέταση, διευκρίνιση, αξιολόγηση, εκτίμηση ή οτιδήποτε έγινε σχετικό με διαδικασία ανάθεσης σύμβασης.

(3Α) Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει ψευδή δήλωση σε έγγραφο, στο πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, είναι ένοχο αδικήματος:

Νοείται ότι, για σκοπούς του παρόντος εδαφίου, «ψευδής δήλωση» είναι η παράσταση γεγονότος παρελθόντος ή παρόντος η οποία στην πραγματικότητα είναι ψευδής και για την οποία το πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε τέτοια δήλωση γνωρίζει ότι είναι ψευδής ή δεν πιστεύει ότι είναι αληθής.

(4) Πρόσωπο που είναι ένοχο αδικήματος, δυνάμει οποιασδήποτε από τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (3Α) υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις 4.000 ευρώ ή και τις δύο αυτές ποινές.

(5) Ουδεμία ποινική δίωξη για αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου ασκείται, παρά μόνο με την έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ VII ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσίες Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

92. Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών που της παραχωρούνται από τον παρόντα Νόμο, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έχει εξουσία:

(α) Να διενεργεί ελέγχους στις αναθέτουσες αρχές με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης του παρόντος Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού∙

(β) να προβαίνει σε οποιεσδήποτε συστάσεις ή υποδείξεις στις αναθέτουσες αρχές, για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ιδίως για τους σκοπούς του άρθρου 83∙

(γ) να ζητά και λαμβάνει οποιεσδήποτε πληροφορίες κρίνει σκόπιμες σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, μέσα σε τακτή από την ίδια προθεσμία, ιδίως τις συμπληρωματικές πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 85∙

(δ) να εκδίδει εγκυκλίους για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού∙

(ε) να κοινοποιεί στις αναθέτουσες αρχές τις αποφάσεις της Επιτροπής∙

(στ) να συγκεντρώνει και να υποβάλλει τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία στην Επιτροπή, εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών, που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

Κανονισμοί

93.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τον καθορισμό κάθε θέματος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί δύναται να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τη σύσταση και λειτουργία αρμοδίων οργάνων χειρισμού των διαδικασιών που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο·

(β) τις διοικητικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο·

(γ) τη ρύθμιση ειδικών διαδικασιών που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 2 του Μέρους ΙΙ του παρόντος Νόμου.

(3) Οι κατά τον παρόντα Νόμο εκδιδόμενοι Κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία για έγκριση ή απόρριψή τους μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσή τους. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τους Κανονισμούς ή η προθεσμία των εξήντα ημερών παρέλθει άπρακτη, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσής τους.

Διατάγματα

94. Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται με διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου, καθώς και το Παράρτημα που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 96, και να καθορίζει τα θέματα που της παρέχεται εξουσία να καθορίζει δυνάμει των άρθρων 33, 56 και 71.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

95.-(1) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου,

(α) η εφαρμογή του εδαφίου (1) του άρθρου 55 αναβάλλεται μέχρι την 18η Οκτωβρίου 2018, εκτός από τις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα άρθρα 31, 32 ή 33, το άρθρο 34 εδάφιο (4), το άρθρο 50 εδάφιο (3) ή το άρθρο 52,

(β) για τις κεντρικές αρχές αγορών η εφαρμογή του εδαφίου (1) του άρθρου 55 αναβάλλεται μέχρι την 18η Οκτωβρίου 2017,

(γ) κατά την περίοδο αναβολής της εφαρμογής του εδαφίου (1) του άρθρου 55 σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β), οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να επιλέξουν μεταξύ των ακόλουθων μέσων επικοινωνίας για κάθε επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών:

(i) ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 55,

(ii) ταχυδρομείο, ή άλλο κατάλληλο μέσο,

(iii) τηλεομοιοτυπία,

(iv) συνδυασμό αυτών των μέσων.

(δ) η εφαρμογή της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 59 αναβάλλεται μέχρι την 18η Απριλίου 2018 και του εδαφίου (5) του ίδιου άρθρου μέχρι την 18η Οκτωβρίου 2018.

(ε) η εφαρμογή του εδαφίου (2) του άρθρου 61 αναβάλλεται μέχρι την 18η Οκτωβρίου 2018.

Κατάργηση

96. Κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμοι του 2006 έως 2012 καταργούνται.

Μεταβατικές διατάξεις

97.-(1) Χωρίς επηρεασμό του κύρους των ενεργειών ή των διαδικασιών, οι οποίες έγιναν με βάση το καθεστώς που ίσχυε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκκρεμείς διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες άρχισαν, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα παραπεμφθούν και διεκπεραιωθούν κατά το δυνατό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η εφαρμογή του παρόντος Νόμου σε εκκρεμείς διαδικασίες δεν δύναται να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό οποιουδήποτε οικονομικού φορέα ή την αφαίρεση από αυτόν οποιουδήποτε δικαιώματος, το οποίο απέκτησε ή θα αποκτούσε κατ’ εφαρμογή του καθεστώτος που ίσχυε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Μέχρι την έκδοση Κανονισμών δυνάμει του παρόντος Νόμου, τυγχάνουν εφαρμογής, ανάλογα με την περίπτωση και στο βαθμό που δε συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, οι Κανονισμοί που ίσχυαν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΡΟΣ Α

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ(*)

(άρθρο 2)

 

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο

Υπουργικό Συμβούλιο

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δικαστική Υπηρεσία

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων

Υπουργείο Άμυνας

Εφοριακό Συμβούλιο

Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας και Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωργίας

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Τμήμα Δασών

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Τμήμα Μετεωρολογίας

Τμήμα Αναδασμού

Υπηρεσία Μεταλλείων

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

Τμήμα Περιβάλλοντος

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Αστυνομία

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Τμήμα Φυλακών

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τμήμα Εργασίας

Υπηρεσία  Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Υπουργείο Εσωτερικών

Επαρχιακές Διοικήσεις

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Πολιτική Άμυνα

Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων

Υπηρεσία Ασύλου

Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων

Τμήμα Φορολογίας

Στατιστική Υπηρεσία

Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Κυβερνητικό Τυπογραφείο

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής


Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Τμήμα Δημοσίων Έργων

Τμήμα Αρχαιοτήτων

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας

Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Τμήμα Ελέγχου

Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Υπουργείο Υγείας

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Γενικό Χημείο του Κράτους

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

*Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους ως «κεντρικές κυβερνητικές αρχές» νοούνται οι αρχές που μνημονεύονται ενδεικτικά στο παρόν Παράρτημα και στο μέτρο που έχουν επέλθει διορθώσεις ή τροποποιήσεις τους, οι οντότητες που τις έχουν διαδεχθεί.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΡΟΣ Β

ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ  ΑΡΧΕΣ(*)

(άρθρο 2)

 


Τοπικές και περιφερειακές αρχές:

Δήμοι

Κοινότητες

Ένωση Δήμων Κύπρου

Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου

Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου:

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Γραφείο Επιτρόπου  Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

Εφοριακό Συμβούλιο

Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού

Κεντρικό Ταμείο Αδειών

Τοπικές και Περιφερειακές Αναπτυξιακές Εταιρείες

Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου

Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας

Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης

Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων

Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Συμβούλια Αποχετεύσεων, που καθιδρύονται και λειτουργούν στο πλαίσιο του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου 1 του 1971

Συμβούλια Κεντρικών Σφαγείων που καθιδρύονται και λειτουργούν στο πλαίσιο του περί Σφαγείων Νόμου 26(Ι) του 2003

Σχολικές Εφορείες, που καθιδρύονται και λειτουργούν στο πλαίσιο του περί Σχολικών Εφορειών Νόμου 108(Ι) του 1997

Ταμείο Θήρας

*Ο κατάλογος του παρόντος Μέρους είναι ενδεικτικός. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται υποχρεωτικά από όλους τους Οργανισμούς που πληρούν τα κριτήρια για τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 2, έστω και αν δεν περιλαμβάνονται στον πιο πάνω κατάλογο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

(άρθρο 2, άρθρο 17)

Σε περίπτωση διισταμένων ερμηνειών μεταξύ CPV και NACE, εφαρμόζεται η ονοματολογία του CPV.
NACE αναθ. 1(1) Κωδικός CPV
ΤΙΤΛΟΣ ΣΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Τμήμα Ομάδα Τάξη Ονομασία υπηρεσιών Σημειώσεις
45 Κατασκευές
Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει:

— νέες κατασκευές, αποκατάσταση και συνήθεις επισκευές.
45000000
45.1 Προετοιμασία εργοταξίου
45100000
45.11 Κατεδάφιση κτηρίων εκτέλεση χωματουργικών εργασιών

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— κατεδάφιση κτιρίων και άλλων κατασκευών,

— εκκαθάριση εργοταξίων,

— χωματουργικά έργα: εκσκαφές, επιχωματώσεις, επιπέδωση και ισοπέδωση εργοταξίων, εκσκαφή τάφρων, αφαίρεση βράχων, ανατινάξεις κ.λπ.

— προπαρασκευή εργοταξίων ορυχείων:

— αφαίρεση υπερφορτίσεων και λοιπές εργασίες διαμόρφωσης και προετοιμασίας γηπέδων και χώρων εκμετάλλευσης ορυχείων.

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει την:

— αποστράγγιση εργοταξίων,

— αποστράγγιση αγροτικών ή δασικών εκτάσεων.
45110000
45.12 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις καθώς και πυρηνοληψία για κατασκευαστικούς, γεωφυσικούς, γεωλογικούς ή συναφείς σκοπούς.

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— γεώτρηση φρεατίων άντλησης πετρελαίου ή φυσικού αερίου, βλέπε 11.20,

— γεώτρηση φρεατίων ύδατος, βλέπε 45.25,

— διάνοιξη φρεατίων, βλέπε 45.25,

— αναζήτηση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεωφυσική, γεωλογική και σεισμική έρευνα, βλέπε 74.20.
45120000
45.2 Κατασκευή πλήρων κτιρίων και τεχνικών έργων ή μερών τους· έργα πολιτικού μηχανικού 45200000
45.21 Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— κατασκευή κάθε τύπου κτιρίων· κατασκευή τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού,

— γεφυρών (περιλαμβανομένων και των γεφυρών για υπερυψωμένους αυτοκινητόδρομους), κοιλαδογεφυρών, σηράγγων και υπογείων διαβάσεων,

— αγωγών και γραμμών επικοινωνιών και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για μεγάλες αποστάσεις,

— αγωγών και γραμμών επικοινωνιών και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για αστικά κέντρα,

— βοηθητικά αστικά έργα,

— συναρμολόγηση και ανέγερση προκατασκευασμένων κατασκευών στο εργοτάξιο.

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— υπηρεσίες συναφείς με την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου, βλέπε 11.20,

— ανέγερση πλήρων προκατασκευασμένων κατασκευών από τμήματα ιδίας κατασκευής που δεν είναι από σκυρόδεμα, βλέπε τμήματα 20, 26 και 28,

— κατασκευαστικά έργα (εκτός από κτίρια) σταδίων, κολυμβητηρίων, γυμναστηρίων, γηπέδων τένις, γηπέδων γκολφ και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, βλέπε 45.23,

— εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια, βλέπε 45.3,

— αποπεράτωση κτιρίων, βλέπε 45.4,

— δραστηριότητες αρχιτέκτονος και πολιτικού μηχανικού, βλέπε 74.20,

— διαχείριση κατασκευαστικών έργων, βλέπε 74.20.

45210000

εκτός από:

‑45213316

45220000

45231000

45232000
45.22 Κατασκευή στεγών και δομικών σκελετών κτιρίων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— κατασκευή στεγών,

— τοποθέτηση επικαλύψεων,

— στεγανοποίηση στεγών.
45261000
45.23 Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, οδών, αεροδρομίων και αθλητικών εγκαταστάσεων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, οδών αστικού και υπεραστικού δικτύου, άλλων αμαξιτών οδών και πεζοδρόμων,

— κατασκευή σιδηροδρομικών έργων,

— κατασκευή διαδρόμων αεροδρομίων,

— κατασκευαστικά έργα (εκτός από κτίρια) σταδίων, κολυμβητηρίων, γυμναστηρίων, γηπέδων τένις, γηπέδων γκολφ και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων,

— διαγράμμιση οδικών επιφανειών και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— προκαταρκτικά χωματουργικά έργα, βλέπε 45.11.

45212212  και DA03

45230000

εκτός από:

‑45231000

‑45232000

‑45234115
45.24 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— κατασκευή:

— υδάτινων οδών, λιμενικών και ποτάμιων έργων, λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρίνες), κλεισιάδων κ.λπ.

— φραγμάτων και αναχωμάτων,

— βυθοκορήσεις,

— υποβρύχια έργα.
45240000
45.25 Εκτέλεση λοιπών κατασκευαστικών εργασιών ειδικής φύσης

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— κατασκευαστικές δραστηριότητες που εξειδικεύονται σε τομέα κοινό σε διάφορα είδη κατασκευών και απαιτούν ειδικευμένο προσωπικό ή εξοπλισμό,

— κατασκευή θεμελιώσεων, περιλαμβανομένης και της έμπηξης πασσάλων,

— γεώτρηση και κατασκευή φρεατίων ύδατος, εκσκαφή φρεάτων,

— ανέγερση μη ιδιοκατασκευασμένων χαλύβδινων στοιχείων,

— κάμψη χάλυβα,

— οπτοπλινθοδομή και λιθοδομή,

— ανέγερση και αποξήλωση ικριωμάτων και εξεδρών εργασίας, περιλαμβανομένης της εκμίσθωσης ικριωμάτων και εξεδρών εργασίας,

— ανέγερση καπνοδόχων και βιομηχανικών κλιβάνων.

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— εκμίσθωση ικριωμάτων χωρίς την ανέγερση και την αποξήλωσή τους, βλέπε 71.32

45250000

45262000
45.3 Εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια 45300000
45.31 Καλωδιώσεις και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

εγκατάσταση σε κτίρια και άλλες κατασκευές:

— ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων,

— συστημάτων τηλεπικοινωνίας,

— ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης,

— οικιακών κεραιών και σηματοληπτών,

— συστημάτων συναγερμού πυρκαγιάς,

— συστημάτων αντιδιαρρηκτικού συναγερμού,

— ανελκυστήρων και κυλιομένων,

— κλιμάκων αλεξικέραυνων κ.λπ.

45213316

45310000

εκτός από:

‑45316000
45.32 Μονώσεις

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— εργασίες θερμομόνωσης, ηχομόνωσης ή μόνωσης κατά των δονήσεων σε κτίρια ή άλλα κατασκευαστικά έργα.

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— στεγανοποίηση, βλέπε 45.22.
45320000
45.33 Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— εγκατάσταση σε κτίρια και άλλες κατασκευές:

— υδραυλικού εξοπλισμού και ειδών υγιεινής,

— εγκαταστάσεων φυσικού αερίου,

— εξοπλισμού και αγωγών θέρμανσης, εξαερισμού, ψύξης ή κλιματισμού,

— συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ).

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— εγκατάσταση και επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης, βλέπε 45.31.

45330000
45.34 Λοιπές εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης οδών, σιδηροδρόμων, αεροδρομίων και λιμένων,

— εγκατάσταση σε κτίρια ή άλλες κατασκευές εξαρτημάτων και μόνιμων προσαρτημάτων που δεν κατατάσσονται αλλού.

45234115

45316000

45340000
45.4 Αποπεράτωση κτιρίων
45400000
45.41 Επιχρίσεις κονιαμάτων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— επίχριση σε κτίρια ή άλλες κατασκευές εσωτερικών και εξωτερικών γυψοκονιαμάτων ή γυψομαρμαροκονιαμάτων (στόκου), περιλαμβανομένων και των λεπτών πήχεων που χρησιμοποιούνται ως βάση για το κονίαμα.

45410000
45.42 Λεπτοξυλουργικές εργασίες

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— τοποθέτηση μη ιδιοκατασκευασμένων θυρών, παραθύρων, πλαισίων για θύρες και παράθυρα, εξοπλισμένων κουζινών, κλιμακοστασίων, εξοπλισμού καταστημάτων και συναφών ειδών, από ξύλο ή άλλα υλικά,

— εσωτερικά τελειώματα άλλες οροφές, ξύλινες επενδύσεις τοίχων, κινητά χωρίσματα κ.λπ.

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— διάστρωση παρκέτων και άλλων ξύλινων επενδύσεων δαπέδων, βλέπε 45.43.
45420000
45.43 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— διάστρωση, πλακόστρωση, ανάρτηση ή τοποθέτηση σε κτίρια και άλλες κατασκευές:

— επενδύσεις τοίχων ή τοποθέτηση κεραμικών, τσιμεντένιων ή λιθολαξευτών πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου,

— παρκέτων και άλλων ξύλινων επενδύσεων δαπέδων, ταπήτων και επενδύσεων δαπέδων από λινοτάπητες,

— περιλαμβανομένων αυτών από ελαστικό ή πλαστικές ύλες,

— επενδύσεων δαπέδων ή τοίχων από μωσαϊκό, μάρμαρο, γρανίτη ή σχιστόλιθο,

— χάρτινων ταπετσαριών τοίχου.
45430000
45.44 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς κτιρίων,

— χρωματισμούς έργων πολιτικού μηχανικού,

— τοποθέτηση υαλοπινάκων, καθρεπτών κ.λπ.

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— τοποθέτηση παραθύρων, βλέπε 45.42.
45440000
45.45 Λοιπές εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων

Η τάξη αυτή περιλαμβάνει:

— εγκατάσταση ιδιωτικών κολυμβητηρίων,

— ατμοκαθαρισμό, καθαρισμό με αμμορριπή και συναφείς δραστηριότητες για τις εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων,

— λοιπές εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων και τελειωμάτων π.δ.κ.α.

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— εσωτερικό καθαρισμό κτιρίων και λοιπών κατασκευών, βλέπε 74.70.

45212212  και DA04

45450000
45.5 Εκμίσθωση εξοπλισμού κατασκευών ή κατεδαφίσεων μαζί με το χειριστή 45500000
45.50 Εκμίσθωση εξοπλισμού κατασκευών ή κατεδαφίσεων, μαζί με το χειριστή

Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει:

— εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και κατεδαφίσεων χωρίς χειριστή, βλέπε 71.32.

45500000
(1) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1990, για τη στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 293 της 24.10.1990, σ. 1). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 83 της 3.4.1993, σ. 1).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

(Άρθρο 9)

Το μόνο αυθεντικό κείμενο όσον αφορά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου είναι το περιεχόμενο στο Παράρτημα Ι σημείο 3 της ΣΔΣ στο οποίο βασίζεται ο ακόλουθος ενδεικτικός κατάλογος προϊόντων:

Κεφάλαιο 25:

Αλάτι, θείo, γαίες και πέτρες, γύψoς, ασβέστης και τσιμέντα
Κεφάλαιο 26: Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες μετάλλων
Κεφάλαιο 27:

Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών· ασφαλτούχες ουσίες, ορυκτά κεριά

εκτός από:

ex 27.10: ειδικά καύσιμα κινητήρων
Κεφάλαιο 28:

Ανόργανα χημικά προϊόντα, ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολύτιμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπανίων γαιών και των ισοτόπων

εκτός από:

ex 28.09: εκρηκτικά

ex 28.13: εκρηκτικά

ex 28.14: δακρυγόνα

ex 28.28: εκρηκτικά

ex 28.32: εκρηκτικά

ex 28.39: εκρηκτικά

ex 28.50: τοξικά προϊόντα

ex 28.51: τοξικά προϊόντα

ex 28.54: εκρηκτικά
Κεφάλαιο 29:

Οργανικά χημικά προϊόντα

εκτός από:

ex 29.03: εκρηκτικά

ex 29.04: εκρηκτικά

ex 29.07: εκρηκτικά

ex 29.08: εκρηκτικά

ex 29.11: εκρηκτικά

ex 29.12: εκρηκτικά

ex 29.13: τοξικά προϊόντα

ex 29.14: τοξικά προϊόντα

ex 29.15: τοξικά προϊόντα

ex 29.21: τοξικά προϊόντα

ex 29.22: τοξικά προϊόντα

ex 29.23: τοξικά προϊόντα

ex 29.26: εκρηκτικά

ex 29.27: τοξικά προϊόντα

ex 29.29: εκρηκτικά
Κεφάλαιο 30: Φαρμακευτικά προϊόντα
Κεφάλαιο 31: Λιπάσματα
Κεφάλαιο 32: Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα, ταννίνες και τα παράγωγά τους, χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, χρώματα επίχρισης και βερνίκια, μαστίχες (στόκοι), μελάνια
Κεφάλαιο 33: Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή, προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα
Κεφάλαιο 34: Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβα), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόμοια είδη, πάστες προπλασμάτων και «κεριά οδοντοτεχνικής»
Κεφάλαιο 35: Λευκωματώδεις ύλες, κόλλες, ένζυμα
Κεφάλαιο 37: Φωτογραφικά και κινηματογραφικά αγαθά
Κεφάλαιο 38:

Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών

εκτός από:

ex 38,19: τοξικά προϊόντα
Κεφάλαιο 39:

Τεχνητές πλαστικές ύλες, αιθέρες και εστέρες της κυτταρίνης, τεχνητές ρητίνες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές εκτός από:

ex 39,03: εκρηκτικά
Κεφάλαιο 40:

Καουτσούκ φυσικό ή συνθετικό, τεχνητό καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ εκτός από:

ex 40.11: επίσωτρα αλεξίσφαιρα
Κεφάλαιο 41: Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα)
Κεφάλαιο 42: Τεχνουργήματα από δέρμα, είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα, αγαθά ταξιδιού, σακίδια χεριού και παρόμοια. Τεχνουργήματα από έντερα (άλλα από τα έντερα μεταξοσκώληκα)
Κεφάλαιο 43: Γουνοδέρματα και γουναρικά, γουνοδέρματα τεχνητά
Κεφάλαιο 44: Ξυλεία και είδη από ξύλο· ξυλάνθρακας
Κεφάλαιο 45: Φελλός και είδη από φελλό
Κεφάλαιο 46: Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και καλαθοποιίας
Κεφάλαιο 47: Ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του χαρτιού
Κεφάλαιο 48: Χαρτί και χαρτόνια, τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι
Κεφάλαιο 49: Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του τύπου ή άλλων βιομηχανιών που ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες. Κείμενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και σχέδια
Κεφάλαιο 65: Καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών
Κεφάλαιο 66: Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μπαστούνια), μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους
Κεφάλαιο 67: Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα και είδη από φτερά ή από πούπουλα. Τεχνητά άνθη, τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου
Κεφάλαιο 68: Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες
Κεφάλαιο 69: Προϊόντα κεραμευτικής
Κεφάλαιο 70: Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί
Κεφάλαιο 71: Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές· απομιμήσεις κοσμημάτων
Κεφάλαιο 73: Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα
Κεφάλαιο 74: Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό
Κεφάλαιο 75: Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο
Κεφάλαιο 76: Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο
Κεφάλαιο 77: Μαγνήσιο και βηρύλλιο και τεχνουργήματα από μαγνήσιο και βηρύλλιο
Κεφάλαιο 78: Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο
Κεφάλαιο 79: Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο
Κεφάλαιο 80: Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο
Κεφάλαιο 81: Άλλα κοινά μέταλλα που χρησιμοποιούνται στη μεταλλουργία και τεχνουργήματα από τα μέταλλα αυτά
Κεφάλαιο 82:

Εργαλεία, είδη μαχαιροποιίας, κουτάλια και πιρούνια, από κοινά μέταλλα και μέρη των ειδών αυτών

εκτός από:

ex 82.05: εργαλεία

ex 82.07: εργαλεία, ανταλλακτικά
Κεφάλαιο 83: Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα
Κεφάλαιο 84:

Λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις και τα μέρη τους εκτός από:

ex 84.06: κινητήρες

ex 84.08: άλλοι κινητήρες

ex 84.45: μηχανές

ex 84.53: αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών

ex 84.55: μέρη μηχανών της κλάσης 84.53

ex 84.59: πυρηνικοί αντιδραστήρες
Κεφάλαιο 85:

Μηχανές και ηλεκτρικές συσκευές και αντικείμενα ηλεκτροτεχνικών χρήσεων εκτός από:

ex 85.13: εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών

ex 85.15: συσκευές διαβίβασης
Κεφάλαιο 86:

Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές γραμμές, μη ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης για τις γραμμές συγκοινωνιών εκτός από:

ex 86.02: ηλεκτράμαξες σιδηροδρόμων τεθωρακισμένες

ex 86.03: λοιπές σιδηροδρομικές άμαξες τεθωρακισμένες

ex 86.05: τεθωρακισμένα βαγόνια

ex 86.06: βαγόνια συνεργεία επισκευής

ex 86.07: βαγόνια
Κεφάλαιο 87:

Αυτοκίνητα οχήματα, εκτός του τροχαίου υλικού για σιδηροδρόμους και τραμ, τα μέρη και εξαρτήματά τους εκτός από:

ex 87.08: άρματα μάχης και αυτοκίνητα τεθωρακισμένα

ex 87.01: ελκυστήρες

ex 87.02: στρατιωτικά οχήματα

ex 87.03: οχήματα επισκευών

ex 87.09: μοτοσικλέτες

ex 87.14: ρυμουλκούμενα
Κεφάλαιο 89:

Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα εκτός από:

ex 89.01A: πολεμικά πλοία
Κεφάλαιο 90: Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας και κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου, ακριβείας, όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής, μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων και συσκευών εκτός από:

ex 90.05: διόπτρες

ex 90.13: διάφορα όργανα. Λέιζερ

ex 90.14: τηλέμετρα

ex 90.28: ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης

ex 90.11: μικροσκόπια

ex 90.17: ιατρικά όργανα

ex 90.18: συσκευές μηχανοθεραπείας

ex 90.19: συσκευές ορθοπεδικής

ex 90.20: συσκευές ακτινών X
Κεφάλαιο 91: Κατασκευή ρολογιών
Κεφάλαιο 92: Μουσικά όργανα, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών
Κεφάλαιο 94:

Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά και μέρη αυτών. Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια εκτός από:

ex 94,01A: καθίσματα αεροσκαφών
Κεφάλαιο 95: Είδη και τεχνουργήματα από ύλες που μπορούν να λαξευτούν ή να χυτευτούν
Κεφάλαιο 96: Σκούπες και ψήκτρες, είδη για το πουδράρισμα (πομπόν) και κόσκινα
Κεφάλαιο 98:

Τεχνουργήματα διάφορα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ TA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

(άρθρο 55)


Τα εργαλεία και τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής προσφορών, αιτήσεων συμμετοχής, καθώς και σχεδίων και μελετών πρέπει κατ’ ελάχιστο όριο να διασφαλίζουν, με τεχνικά μέσα και κατάλληλες διαδικασίες, ότι:

(α) Μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής και των σχεδίων και μελετών·

(β) μπορεί να εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν θα έχει πρόσβαση πριν από τις καθορισμένες ημερομηνίες στις πληροφορίες που διαβιβάζονται δυνάμει των ως άνω απαιτήσεων·

(γ) μόνο τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τις ημερομηνίες αποσφράγισης των παρεληφθεισών πληροφοριών·

(δ) η πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των υποβαλλομένων πληροφοριών, κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης ή του διαγωνισμού μελετών, είναι δυνατή μόνον για εξουσιοδοτημένα πρόσωπα·

(ε) η παροχή πρόσβασης στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες είναι δυνατή μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και μόνον μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία·

(στ) στις πληροφορίες που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ’ εφαρμογή των προαναφερομένων απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον τα εξουσιοδοτημένα να λάβουν γνώση πρόσωπα·

(ζ) σε περίπτωση παραβίασης ή απόπειρας παραβίασης των απαγορεύσεων ή των όρων πρόσβασης που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (β), (γ), (δ), (ε) και (στ), μπορεί να εξασφαλίζεται ευλόγως ότι οι παραβιάσεις ή οι απόπειρες παραβίασης είναι σαφώς ανιχνεύσιμες.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΜΕΡΟΣ Α

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ «ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΟΡΑΣΤΗ»

(άρθρο 47)

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία δύνανται να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

2.  Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.

3. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι η αναθέτουσα αρχή είναι κεντρική αρχή αγορών ή ότι πρόκειται ή μπορεί να πρόκειται για άλλη μορφή από κοινού διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

4.  Κωδικοί CVP.

5.  Διεύθυνση του «προφίλ αγοραστή» στο Διαδίκτυο (URL).

6.  Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης στο «προφίλ αγοραστή».

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΜΕΡΟΣ B

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

(άρθρο 24, άρθρο 25, άρθρο 26, άρθρο 47)

I.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία δύνανται να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

2.  Ηλεκτρονική διεύθυνση ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

Όταν δεν διατίθεται ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 52 εδάφιο (1) παράγραφοι (β) και (γ), παρατίθενται στοιχεία για τον τρόπο πρόσβασης στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

3.  Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.

4.  Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι η αναθέτουσα αρχή είναι κεντρική αρχή αγορών ή ότι πρόκειται ή μπορεί να πρόκειται για άλλη μορφή από κοινού διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

5.  Κωδικοί CPV· εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

6.  Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση συμβάσεων έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών. Εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

7.  Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: φύση και έκταση των έργων, φύση και ποσότητα ή αξία των προμηθειών, φύση και έκταση των υπηρεσιών.

8.  Σε περίπτωση που η προκήρυξη αυτή δεν χρησιμοποιείται ως μέσο για την προκήρυξη διαγωνισμού, την ή τις εκτιμώμενες ημερομηνίες δημοσίευσης προκήρυξης ή προκηρύξεων διαγωνισμού για τη σύμβαση ή τις συμβάσεις που αναφέρονται στην προκαταρκτική προκήρυξη.

9.  Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

10. Ενδεχομένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.

11. Διευκρίνιση κατά πόσο  η σύμβαση καλύπτεται ή όχι από τη ΣΔΣ.

 

II. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 47 ΕΔΑΦΙΟ 2)

1.  Μνεία του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να εκδηλώνουν στην αναθέτουσα αρχή το ενδιαφέρον για την ή τις συμβάσεις.

2.  Είδος της διαδικασίας ανάθεσης (κλειστές διαδικασίες, με χρήση ή μη δυναμικού συστήματος αγορών, ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση).

3.  Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση αν:

α) πρόκειται για συμφωνία – πλαίσιο·

β) πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών.

4.  Στον βαθμό που είναι ήδη γνωστό, το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή παροχής προϊόντων, έργων ή υπηρεσιών και η διάρκεια της σύμβασης.

5.  Στον βαθμό που είναι ήδη γνωστές, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, στις οποίες περιλαμβάνεται:

(α) Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεστεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας·

(β) εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση του κατά πόσον η παροχή της υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά,βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία·

(γ) σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής.

6.  Σύντομη περιγραφή των κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης, στον βαθμό που τα κριτήρια είναι ήδη γνωστά.

7.  Στο βαθμό που είναι ήδη γνωστό, το εκτιμώμενο συνολικό μέγεθος της σύμβασης ή των συμβάσεων· όταν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται για κάθε τμήμα.

8.  Προθεσμίες παραλαβής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος.

9.  Διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.

10. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται οι υποψηφιότητες ή προσφορές.

11. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση αν:

α) Απαιτείται / γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής·

β) θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές παραγγελίες·

γ) θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική τιμολόγηση·

δ) θα γίνουν δεκτές ηλεκτρονικές πληρωμές.

12. Πληροφορίες σχετικά με το αν η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή / και πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με πόρους της Ένωσης.

13. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά τις προθεσμίες των διαδικασιών προσφυγής ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΜΕΡΟΣ Γ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(άρθρο 25, άρθρο 26, άρθρο 48)

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία δύνανται να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

2.  Ηλεκτρονική διεύθυνση ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

Όταν δεν διατίθεται ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση για τους λόγους που εκτίθενται στο άρθρο 52 εδάφιο (1)   παράγραφοι (β) και (γ), παρατίθενται στοιχεία για τον τρόπο πρόσβασης στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

3.  Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.

4.  Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι η αναθέτουσα αρχή είναι κεντρική αρχή αγορών ή ότι πρόκειται για άλλη μορφή από κοινού διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

5.  Κωδικοί CPV· εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

6.  Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση συμβάσεων έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών. Εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

7.  Περιγραφή της σύμβασης: φύση και έκταση των έργων, φύση και ποσότητα ή αξία των προμηθειών, φύση και έκταση των υπηρεσιών. Εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα. Εάν συντρέχει περίπτωση, περιγραφή τυχόν επιλογών.

8. Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους: της σύμβασης ή των συμβάσεων· όταν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

9.  Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

10. Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή παροχής προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών και, στο μέτρο του δυνατού, η διάρκεια της σύμβασης.

(α) Σε περίπτωση συμφωνίας – πλαίσιο, αναφορά της σχεδιαζόμενης διάρκειας της συμφωνίας – πλαίσιο, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από τους λόγους για τους οποίους η διάρκεια υπερβαίνει τα τέσσερα έτη· στο μέτρο του δυνατού, αναφορά της αξίας ή της τάξης μεγέθους και της συχνότητας των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν, τον αριθμό και, εάν συντρέχει περίπτωση, τον προτεινόμενο μέγιστο αριθμό των οικονομικών φορέων που θα συμμετάσχουν.

(β) Σε περίπτωση δυναμικού συστήματος αγορών, αναφορά της σχεδιαζόμενης διάρκειας του συστήματος αυτού στο μέτρο του δυνατού, αναφορά της αξίας ή της τάξης μεγέθους και της συχνότητας των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν.

11. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, στις οποίες περιλαμβάνονται:

(α) Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεστεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας·

(β) εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση του κατά πόσον η παροχή της υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία· παραπομπή στη σχετική νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη·

(γ) ο κατάλογος και μια σύντομη περιγραφή των κριτηρίων που αφορούν την προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν τον αποκλεισμό τους και των κριτηρίων επιλογής· τα ελάχιστα επίπεδα ικανοτήτων που ενδέχεται να απαιτούνται· διευκρίνιση των απαιτούμενων πληροφοριών (υπεύθυνες δηλώσεις, τεκμηρίωση).

12. Είδος διαδικασίας ανάθεσης· εάν συντρέχει περίπτωση, αιτιολόγηση της προσφυγής στην επισπευσμένη διαδικασία (στην περίπτωση των ανοιχτών, των κλειστών διαδικασιών και των ανταγωνιστικών διαδικασιών με διαπραγμάτευση).

13. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση αν:

(α) Πρόκειται για συμφωνία – πλαίσιο·

(β) πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών·

(γ) πρόκειται για ηλεκτρονικό πλειστηριασμό (στην περίπτωση των ανοικτών, των κλειστών διαδικασιών ή των ανταγωνιστικών διαδικασιών με διαπραγμάτευση).

14. Σε περίπτωση που η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, αναφορά της δυνατότητας υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα· αναφορά της πιθανότητας περιορισμού του αριθμού των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα. Όταν η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, εξήγηση των σχετικών λόγων, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται στη χωριστή έκθεση.

15. Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας, ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, εάν γίνεται χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των υποψηφίων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά, να συμμετάσχουν στον διάλογο ή να διαπραγματευτούν: αναφέρονται ο ελάχιστος αριθμός και, κατά περίπτωση, ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων που προβλέπεται και τα αντικειμενικά κριτήρια επιλογής αυτών των υποψηφίων.

16. Σε περίπτωση ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, αναφέρεται, ενδεχομένως, η χρησιμοποίηση διαδικασίας με διαδοχικές φάσεις, προκειμένου να μειώνεται προοδευτικά ο αριθμός των προς συζήτηση λύσεων ή των προς διαπραγμάτευση προσφορών.

17. Κατά περίπτωση, ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης ή των συμβάσεων.

18. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την ανάθεση της σύμβασης ή των συμβάσεων. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βρίσκεται μόνο με κριτήριο την τιμή, τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση τωνκριτηρίων αυτών αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές ή, στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, στο περιγραφικό έγγραφο.

19. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών (ανοιχτή διαδικασία) ή των αιτήσεων συμμετοχής (κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, δυναμικά συστήματα αγορών, ανταγωνιστικοί διάλογοι, συμπράξεις καινοτομίας).

20. Διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής.

21. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών:

(α) Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του·

(β) ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών·

(γ) πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση.

22. Η γλώσσα ή οι γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν οι προτάσεις ή οι αιτήσεις συμμετοχής.

23. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση αν:

(α) Γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής·

(β) θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές παραγγελίες·

(γ) θα γίνει δεκτή η ηλεκτρονική τιμολόγηση·

(δ) θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές πληρωμές.

24. Πληροφορίες σχετικά με το αν η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή / και πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

25. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση,διαμεσολάβησης. Ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφορών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.

26. Ημερομηνία ή ημερομηνίες και παραπομπές σε προηγούμενες δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη σύμβαση ή τις συμβάσεις που αναφέρονται στη σχετική προκήρυξη.

27. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων συμβάσεων, δημοσιεύεται το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα της δημοσίευσης των επόμενων προκηρύξεων.

28. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

29. Διευκρίνιση κατά πόσο  η σύμβαση καλύπτεται ή όχι από τη ΣΔΣ.

30. Ενδεχομένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΜΕΡΟΣ Δ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

(άρθρο 49)

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία δύνανται να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

2.  Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.

3.  Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι η αναθέτουσα αρχή είναι κεντρική αρχή αγορών ή ότι πρόκειται για άλλη μορφή από κοινού διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

4.  Κωδικοί CVP.

5.  Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση συμβάσεων έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.

6.  Περιγραφή της σύμβασης: φύση και έκταση των έργων, φύση και ποσότητα ή αξία των προμηθειών, φύση και έκταση των υπηρεσιών. Εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα. Εάν συντρέχει περίπτωση, περιγραφή τυχόν προαιρέσεων.

7.  Είδος διαδικασίας ανάθεσης· σε περίπτωση διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, αιτιολόγηση της επιλογής της.

8.  Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση κατά πόσο:

(α) πρόκειται για συμφωνία – πλαίσιο·

(β) πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών.

9.  Κριτήρια προβλεπόμενα στο άρθρο 67 τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης ή των συμβάσεων. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση σχετικά με το αν πρόκειται για ηλεκτρονικό πλειστηριασμό (στην περίπτωση των ανοικτών ή των κλειστών διαδικασιών ή των ανταγωνιστικών διαδικασιών με διαπραγμάτευση).

10. Ημερομηνία της σύναψης της σύμβασης ή των συμβάσεων ή της συμφωνίας ή συμφωνιών – πλαίσιο κατόπιν αποφάσεως για την ανάθεση ή τη σύναψή τους.

11. Αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν για κάθε ανάθεση, στον οποίο περιλαμβάνεται:

(α) Ο αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν από οικονομικούς φορείς που είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

(β) ο αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα,

(γ) ο αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν ηλεκτρονικά.

12. Για κάθε ανάθεση, επωνυμία, διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του αναδόχου ή των αναδόχων, συμπεριλαμβανομένων

(α) πληροφοριών σχετικά με το κατά πόσο  ο ανάδοχος είναι μικρομεσαία επιχείρηση,

(β) πληροφοριών σχετικά με το κατά πόσο  η σύμβαση ανατέθηκε σε ένωση οικονομικών φορέων (σύμπραξη, κοινοπραξία ή άλλο).

13. Αξία της (των) επιλεγείσας (‑ών) προσφοράς (‑ών) ή υψηλότερη και χαμηλότερη προσφορά που ελήφθησαν υπόψη για την ανάθεση της σύμβασης ή των συμβάσεων.

14. Κατά περίπτωση, για κάθε ανάθεση, αξία και ποσοστό της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί με υπεργολαβία σε τρίτους.

15. Πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσο η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή / και πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

16. Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά την προθεσμία υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία δύνανται να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.

17. Ημερομηνία ή ημερομηνίες και παραπομπές σε προηγούμενες δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη σύμβαση ή τις συμβάσεις της σχετικής γνωστοποίησης.

18. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης.

19. Ενδεχομένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΜΕΡΟΣ Ε


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
(άρθρο 79)

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία δύνανται να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

2.  Ηλεκτρονική διεύθυνση ή διεύθυνση διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

Όταν δεν διατίθεται ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση για τους λόγους που εκτίθενται στο άρθρο 52 εδάφιο (1)   παράγραφοι (β) και (γ), παρατίθενται στοιχεία για τον τρόπο πρόσβασης στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

3.  Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.

4.  Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι η αναθέτουσα αρχή είναι κεντρική αρχή αγορών ή ότι πρόκειται για άλλη μορφή από κοινού διαδικασίας σύναψης σύμαβσης.

5.  Κωδικοί CPV· εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

6.  Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της μελέτης.

7.  Ενδεχομένως, αριθμός και ύψος των προς απονομή βραβείων.

8.  Είδος διαγωνισμού μελετών (ανοιχτός ή κλειστός).

9.  Σε περίπτωση ανοιχτού διαγωνισμού μελετών, προθεσμία υποβολής των μελετών.

10. Σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού μελετών:

(α) προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων·

(β) ενδεχομένως, επωνυμία των ήδη επιλεγέντων συμμετεχόντων·

(γ) κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων·

(δ) καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής.

11. Διευκρίνιση, ενδεχομένως, εάν το δικαίωμα συμμετοχής περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία.

12. Κριτήρια που εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση των μελετών.

13. Διευκρίνιση κατά πόσο  η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή.

14. Αναφορά ενδεχόμενων χρηματικών ποσών που θα καταβληθούν σε όλους τους συμμετέχοντες.

15. Διευκρίνιση κατά πόσο  οι συμβάσεις που θα ακολουθήσουν μετά τον διαγωνισμό μελετών θα ανατεθούν ή δενθα ανατεθούν στον βραβευόμενο ή τους βραβευόμενους του διαγωνισμού μελετών.

16. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

17. Ενδεχομένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΜΕΡΟΣ ΣΤ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
(άρθρο 79)

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία δύνανται να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

2.  Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.

3.  Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι η αναθέτουσα αρχή είναι κεντρική αρχή αγορών ή ότι πρόκειται για άλλη μορφή από κοινού διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

4. Κωδικοί CVP.

5.  Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της μελέτης.

6.  Η αξία των βραβείων.

7.  Είδος διαγωνισμού μελετών (ανοιχτός ή κλειστός).

8.  Κριτήρια που εφαρμόστηκαν κατά την αξιολόγηση των μελετών.

9.  Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της κριτικής επιτροπής.

10. Αριθμός συμμετεχόντων:

(α) Αριθμός συμμετεχόντων που είναι ΜΜΕ.

(β) Αριθμός συμμετεχόντων από το εξωτερικό.

11. Επωνυμία, διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση Διαδικτύου του νικητή ή των νικητών του διαγωνισμού και διευκρίνιση κατά πόσο  ο νικητής ή οι νικητές είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

12. Πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσο  ο διαγωνισμός μελετών σχετίζεται με έργο ή πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με πόρους της Ένωσης.

13. Ημερομηνία ή ημερομηνίες και παραπομπές σε προηγούμενες δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη μελέτη ή τις μελέτες της σχετικής γνωστοποίησης.

14. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης.

15. Ενδεχομένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΜΕΡΟΣ Ζ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ

(άρθρο 72)

1.  Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία δύνανται να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

2.  Κωδικοί CPV.

3.  Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση συμβάσεων έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.

4.  Περιγραφή της σύμβασης πριν και μετά την τροποποίηση: φύση και έκταση των έργων, φύση και ποσότητα ή αξία των προμηθειών, φύση και έκταση των πηρεσιών.

5.  Εάν συντρέχει περίπτωση, αύξηση της τιμής που προκλήθηκε από την τροποποίηση.

6.  Περιγραφή των περιστάσεων που κατέστησαν αναγκαία την τροποποίηση.

7.  Ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης της σύμβασης.

8.  Εάν συντρέχει περίπτωση, επωνυμία, διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου του νέου οικονομικού φορέα ή των νέων οικονομικών φορέων.

9.  Πληροφορίες σχετικά με το αν η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή / και πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με πόρους της Ένωσης.

10. Επωνυμία και διεύθυνση του οργάνου εποπτείας και του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Ακριβείς πληροφορίες όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία δύνανται να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.

11. Ημερομηνία ή ημερομηνίες και παραπομπές σε προηγούμενες δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη σύμβαση ή τις συμβάσεις της σχετικής γνωστοποίησης.

12. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης.

13. Ενδεχομένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΜΕΡΟΣ Η

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

(άρθρο 75)

1.  Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής.

2.  Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση προμηθειών και υπηρεσιών.

3.  Σύντομη περιγραφή της σχετικής σύμβασης περιλαμβανομένων των κωδικών CPV.

4.  Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, στις οποίες περιλαμβάνονται

–  εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεστεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας,

– εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι η ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών επιφυλάσσεται, με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη.

5.  Προθεσμία επικοινωνίας με την αναθέτουσα αρχή σχετικά με τη συμμετοχή.

6.  Σύντομη περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας ανάθεσης.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΜΕΡΟΣ Θ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

(άρθρο 75)

1.  Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής.

2.  Σύντομη περιγραφή της σχετικής σύμβασης περιλαμβανομένης και της εκτιμώμενης συνολικής αξίας της σύμβασης και του κωδικού CPV.

3.  Στον βαθμό που είναι ήδη γνωστοί:

α) Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση προμηθειών και υπηρεσιών ·

β) το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή παροχής προμηθειών, έργων ή υπηρεσιών και η διάρκεια της σύμβασης·

γ) οι προϋποθέσεις συμμετοχής, στις οποίες περιλαμβάνονται:

– εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεστεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας·

– εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση του κατά πόσον η παροχή της υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία·

(δ) σύντομη περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας ανάθεσης.

4.  Μνεία του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να εκδηλώνουν στην αναθέτουσα αρχή το ενδιαφέρον τους για την ή τις συμβάσεις και των προθεσμιών παραλαβής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος και διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

(άρθρο 75)

1.  Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής.

2.  Σύντομη περιγραφή της σχετικής σύμβασης περιλαμβανομένου των κωδικών CPV.

3.  Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση προμηθειών και υπηρεσιών.

4.  Αριθμός προσφορών που ελήφθησαν.

5.  Τιμή ή φάσμα των τιμών (ελάχιστη / μέγιστη) που καταβλήθηκαν.

6.  Για κάθε ανάθεση, επωνυμία, διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση Διαδικτύου του οικονομικού φορέα ή των οικονομικών φορέων.

7.  Ενδεχομένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΜΕΡΟΣ Κ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

(άρθρο 88)

1.  Το όνομα της αναθέτουσας αρχής, επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στη νομοθεσία που ισχύει στη Δημοκρατία), διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής.

2.  Σύντομη περιγραφή της σχετικής σύμβασης περιλαμβανομένων των κωδικών CPV.

3.  Τη διεύθυνση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύνανται να απευθύνονται για πρόσθετες πληροφορίες και για διευκρινήσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού,

4.  Τη διεύθυνση στην οποία θα αποστέλλονται ή θα κατατίθενται οι προσφορές,

5.  Την προθεσμία υποβολής των προσφορών.

6.  Ενδεχομένως, άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

(άρθρο 32)

Εάν οι αναθέτουσες αρχές έχουν αποφασίσει να διεξαγάγουν ηλεκτρονικό πλειστηριασμό περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

(α) Τα στοιχεία των οποίων οι αξίες αποτελούν αντικείμενο της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιμα ποσοτικώς και μπορούν να εκφράζονται αριθμητικώς ή ποσοστιαίως,

(β) τα ενδεχόμενα όρια των αξιών που μπορούν να υποβάλλονται, όπως αυτά προκύπτουν από τις προδιαγραφές του αντικειμένου της σύμβασης,

(γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων στη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και, ενδεχομένως, τη χρονική στιγμή που τίθενται στη διάθεσή τους,

(δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού,

(ε) τους όρους υπό τους οποίους οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, ιδίως τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις οι οποίες, ενδεχομένως, απαιτούνται για την υποβολή προσφορών,

(στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα και για τον τρόπο και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύνδεσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

(άρθρο 23, άρθρο 39, άρθρο 64)

Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου νοούνται ως:

(1) «τεχνική προδιαγραφή» ένα από τα ακόλουθα:

(α) Όταν πρόκειται για συμβάσεις δημοσίων έργων: όλες οι τεχνικές απαιτήσεις που περιέχονται ιδίως στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά υλικού, προϊόντος ή προμήθειας, ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται από την αναθέτουσα αρχή· τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν τα επίπεδα περιβαλλοντικής και κλιματικής επίδοσης, τον σχεδιασμό για όλες τις απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία) και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την επίδοση, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες χρήσης καθώς και τις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των έργων· τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν επίσης τους κανόνες μελέτης και υπολογισμού των έργων, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των έργων καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές ή μεθόδους και κάθε άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα που η αναθέτουσα αρχή είναι σε θέση να καθορίσει, μέσω γενικών ή ειδικών κανονιστικών διατάξεων, σχετικά με τα ολοκληρωμένα έργα καθώς και με τα υλικά ή τα στοιχεία που συνιστούν τα έργα αυτά·

(β) όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών: η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο προσδιορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, όπως τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα της περιβαλλοντικής και κλιματικής επίδοσης, ο σχεδιασμός για όλες τις απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία), και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης, της καταλληλότητας, της χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή των διαστάσεών του, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες για τους χρήστες, τις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής της προμήθειας ή της υπηρεσίας, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

(2) «πρότυπο»: η τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο οργανισμό με δραστηριότητα τυποποίησης, για επαναλαμβανόμενη ή διαρκή εφαρμογή, της οποίας όμως η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) «διεθνές πρότυπο»: πρότυπο που έχει εγκριθεί από διεθνή οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού·

(β) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: πρότυπο εγκεκριμένο από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού·

(γ) «εθνικό πρότυπο»: πρότυπο που έχει εκδοθεί από εθνικό οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού·

(3) «ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση»: η τεκμηριωμένη αξιολόγηση των επιδόσεων ενός δομικού προϊόντος, σε συνάρτηση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του, σύμφωνα προς το αντίστοιχο έγγραφο ευρωπαϊκής αξιολόγησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 12 στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 5).

(4) «κοινή τεχνική προδιαγραφή»: η τεχνική προδιαγραφή στον τομέα ΤΠΕ που έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

(5) «τεχνικό πλαίσιο αναφοράς»: κάθε παραδοτέο το οποίο εκπονείται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, πλην των ευρωπαϊκών προτύπων, σύμφωνα με διαδικασίες προσαρμοσμένες στην εξέλιξη των αναγκών της αγοράς.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

(άρθρο 47, άρθρο 50, άρθρο 55, άρθρο 85)

1.  Δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων:

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 47, 48, 49, 75 και 79 πρέπει να αποστέλλονται από τις αναθέτουσες αρχές στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δημοσιεύονται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 47, 48, 49, 75 και 79 δημοσιεύονται από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τις αναθέτουσες αρχές στην περίπτωση προκαταρκτικής προκήρυξης που δημοσιεύεται στο «προφίλ αγοραστή» σύμφωνα με το άρθρο 47 εδάφιο (1).

Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, επιπλέον, να δημοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές μέσω του Διαδικτύου στο «προφίλ αγοραστή», όπως προβλέπεται στην παράγραφο (2) υποπαράγραφο (β).

Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή τη βεβαίωση της δημοσίευσης των πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος (5) δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24ΕΕ.

2.  Δημοσίευση συμπληρωματικών ή πρόσθετων πληροφοριών:

(α) Εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά στο άρθρο 52 εδάφιο (1) παράγραφοι (β) και (γ), οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν στο Διαδίκτυο το πλήρες κείμενο των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

(β) Το «προφίλ αγοραστή» μπορεί να περιλαμβάνει τις προκαταρκτικές προκηρύξεις που αναφέρονται στο άρθρο 47 εδάφιο (1), πληροφορίες για τις τρέχουσες προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών, τις προγραμματιζόμενες αγορές, τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί, τις διαδικασίες που έχουν ακυρωθεί, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη γενική πληροφορία, όπως έναν αρμόδιο επικοινωνίας, έναν αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, μια ταχυδρομική διεύθυνση και μια ηλεκτρονική διεύθυνση. Το «προφίλ αγοραστή» μπορεί επίσης να περιλαμβάνει προκαταρκτικές προκηρύξεις που χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού και δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 51.

3.  Μορφή και λεπτομέρειες σχετικά με την ηλεκτρονική διαβίβαση των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων:

Η μορφή και οι λεπτομέρειες διαβίβασης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων με ηλεκτρονικά μέσα που έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου «http://simap.europa.eu».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΄Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(άρθρο 53)

1.  Η πρόσκληση υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε διάλογο δυνάμει του άρθρου 53 πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:

(α) Παραπομπή στη δημοσιευθείσα προκήρυξη διαγωνισμού·

(β) την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται·

(γ) στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, την ημερομηνία που έχει καθοριστεί και τη διεύθυνση για την έναρξη της φάσης των διαβουλεύσεων, καθώς και τη γλώσσα ή τις γλώσσες που θα χρησιμοποιηθούν·

(δ) ένδειξη των εγγράφων που πρέπει ενδεχομένως να επισυνάπτονται, είτε για την τεκμηρίωση δηλώσεων που πρέπει να είναι επαληθεύσιμες και στις οποίες ο υποψήφιος προβαίνει σύμφωνα με το άρθρο 60 και, κατά περίπτωση, με το άρθρο 62, είτε για τη συμπλήρωση των πληροφοριών που προβλέπονται στα εν λόγω άρθρα, υπό τους ίδιους όρους με τους προβλεπόμενους στα άρθρα 60 και 62·

(ε) τη σχετική στάθμιση των κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης ή, εφόσον συντρέχει λόγος, τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων, εάν δεν περιλαμβάνονται στην προκήρυξη σύμβασης, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, στις τεχνικές προδιαγραφές ή στο περιγραφικό έγγραφο.

Ωστόσο, στην περίπτωση συμβάσεων που ανατίθενται μέσω ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, οι πληροφορίες που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (β) δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση συμμετοχής στον διάλογο ή στην πρόσκληση διαπραγμάτευσης αλλά επισημαίνονται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.

2.  Όταν η προκήρυξη διαγωνισμού πραγματοποιείται με προκαταρκτική προκήρυξη, οι αναθέτουσες αρχές καλούν εκ των υστέρων όλους τους υποψηφίους να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους βάσει λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με την εν λόγω σύμβαση, πριν να αρχίσει η επιλογή των προσφερόντων ή των συμμετεχόντων σε διαπραγμάτευση.

Η πρόσκληση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Φύση και ποσότητα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων προαιρέσεως για συμπληρωματικές συμβάσεις και, ει δυνατόν, την εκτιμώμενη προθεσμία η οποία ορίζεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως· εάν πρόκειται για επαναλαμβανόμενες συμβάσεις, φύση και ποσότητα, και, ει δυνατόν, την κατά προσέγγιση προθεσμία δημοσίευσης μεταγενέστερων προκηρύξεων διαγωνισμών για έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες που προκηρύσσονται·

(β) είδος της διαδικασίας: κλειστή διαδικασία ή ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση·

(γ) ενδεχομένως, ημερομηνία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παράδοσης των προμηθειών, της εκτέλεσης των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών·

(δ) σε περίπτωση που δεν μπορεί να προσφερθεί ηλεκτρονική πρόσβαση, διεύθυνση και ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων να λάβουν τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης καθώς και γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται·

(ε) διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής που θα αναθέσει τη σύμβαση,

(στ) όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα, χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και πληροφορίες που απαιτούνται από τους οικονομικούς φορείς·

(ζ) είδος της σύμβασης που αποτελεί αντικείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών: αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση ‑ αγορά ή συνδυασμός των ανωτέρω συμβάσεων και

(η) κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης και στάθμιση αυτών ή, ενδεχομένως, σειρά σπουδαιότητας των κριτηρίων αυτών, σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές δεν περιλαμβάνονται στην προκαταρκτική προκήρυξη ή στις τεχνικές προδιαγραφές ή στην πρόσκληση προς υποβολή προσφορών ή προς διαπραγμάτευση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

(άρθρο 4, άρθρο 56)

–  Σύμβαση 87 της ΔΟΕ περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας συνδικαλιστικού δικαιώματος.

–  Σύμβαση 98 της ΔΟΕ περί συνδικαλιστικού δικαιώματος και συλλογικών διαπραγματεύσεων.

–  Σύμβαση 29 της ΔΟΕ σχετικά με την αναγκαστική εργασία.

–  Σύμβαση 105 της ΔΟΕ σχετικά με την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας.

–  Σύμβαση 138 της ΔΟΕ για την ελάχιστη ηλικία απασχόλησης.

–  Σύμβαση 111 της ΔΟΕ για την εισαγωγή διακρίσεων (εργασία και απασχόληση).

–  Σύμβαση 100 της ΔΟΕ σχετικά με την ίση αμοιβή.

–  Σύμβαση 182 της ΔΟΕ σχετικά με τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας.

–  Σύμβαση της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος και πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

–  Σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους (Σύμβαση της Βασιλείας).

–  Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους ΕΟΡ).

–  Σύμβαση σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο (UNEP/FAO) (Σύμβαση ΣΜΕ), Ρότερνταμ, 10 Σεπτεμβρίου 1998 και τα τρία σχετικά περιφερειακά πρωτόκολλα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

ΜΗΤΡΩΑ

(άρθρο 58)

Τα σχετικά επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα καθώς και οι δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν σε κάθε κράτος μέλος είναι:

–  Στο Βέλγιο, το «Registre du commerce»/»Handelsregister» και, στην περίπτωση των συμβάσεων υπηρεσιών, το «Ordres professionnels/Beroepsorden»,

– στη Βουλγαρία, το «Търговски регистър»,

– στην Τσεχική Δημοκρατία, το «obchodní rejstřík»,

– στη Δανία, το «Erhvervsstyrelsen»,

– στη Γερμανία, το «Handelsregister», το «Handwerksrolle», και, στην περίπτωση των συμβάσεων υπηρεσιών, το «Vereinsregister», το «Partnerschaftsregister» και τα «Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder»,

– στην Εσθονία, το «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»,

– στην Ιρλανδία, ο οικονομικός φορέας μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό εκδοθέν από το «Registrar of Companies» ή το «Registrar of Friendly Societies» ή, ελλείψει αυτού, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία,

– στην Ελλάδα, το «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων - MEΕΠ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) στην περίπτωση των δημόσιων συμβάσεων έργων· το «Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο» και το «Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού» στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών· στην περίπτωση των συμβάσεων υπηρεσιών, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προβεί σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος· στις περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα εθνική νομοθεσία, για την παροχή υπηρεσιών μελετών που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι, τα επαγγελματικά μητρώα είναι το «Μητρώο Μελετητών» και το «Μητρώο Γραφείων Μελετών»,

– στην Ισπανία, το «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado» στην περίπτωση των συμβάσεων έργων και των συμβάσεων υπηρεσιών, και, στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών, το «Registro Mercantil» ή, στην περίπτωση μη καταχωρημένων σε μητρώο ατόμων, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα,

– στη Γαλλία, το «Registre du commerce et des sociétés» και το «Répertoire des métiers»,

– στην Κροατία, το «Sudski registar» και το «Obrtni registrar» ή, στην περίπτωση ορισμένων δραστηριοτήτων, ένα πιστοποιητικό που αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος επιτρέπεται να εκτελεί την οικεία εμπορική δραστηριότητα ή επάγγελμα,

– στην Ιταλία, το «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»· επίσης, την περίπτωση συμβάσεων προμηθειών και συμβάσεων υπηρεσιών, το «Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato», ή, επιπλέον των προαναφερθέντων μητρώων, το «Consiglio nazionale degli ordini professionali» για τις συμβάσεις υπηρεσιών· όσον αφορά τις συμβάσεις έργων ή υπηρεσιών, το «Albo nazionale dei gestori ambientali», επιπλέον των προαναφερθέντων μητρώων,

– στην Κύπρο, ο εργολάβος μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων («Council for the Registration and Control of Building and Civil Engineering Contractors») σύμφωνα με τον νόμο περί εγγραφής και ελέγχου εργοληπτών οικοδομικών και τεχνικών έργων όσον αφορά τις συμβάσεις έργων· στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη («Registrar of Companies and Official Receiver») ή, διαφορετικά, βεβαίωση στην οποία να διευκρινίζεται ότι ο ενδιαφερόμενος δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία,

– στη Λεττονία, το «Uzņēmumu reģistrs»,

– στη Λιθουανία, το «Juridinių asmenų registras»,

– στο Λουξεμβούργο, το «Registre aux firmes» και το «Rôle de la chambre des métiers»,

– στην Ουγγαρία, το «Cégnyilvántartás», το «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása», και, στην περίπτωση των συμβάσεων υπηρεσιών, ορισμένα «szakmai kamarák nyilvántartása» ή, στις περιπτώσεις ορισμένων δραστηριοτήτων, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι επιτρέπεται στο εν λόγω πρόσωπο να ασκεί τη συγκεκριμένη εμπορική ή επαγγελματική δραστηριότητα,

– στη Μάλτα, ο οικονομικός φορέας παρέχει το σχετικό «numru ta’ registrazzjoni tat‑Taxxa tal‑Valur Miżjud (VAT) u n‑numru tal‑licenzja ta’ kummerc», ή, εφόσον πρόκειται για σύμπραξη ή εταιρεία, τον σχετικό αριθμό καταχώρισης που έχει εκδοθεί από τη μαλτέζικη αρχή για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,

– στις Κάτω Χώρες, το «Handelsregister»,

– στην Αυστρία, το «Firmenbuch», το «Gewerberegister» και το «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,

– στην Πολωνία, το «Krajowy Rejestr Sądowy»,

– στην Πορτογαλία, το «Instituto da Construção e do Imobiliário» (INCI) στην περίπτωση των συμβάσεων έργων, το «Registro Nacional das Pessoas Colectivas» στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών,

– στη Ρουμανία, το «Registrul Comerțului»,

– στη Σλοβενία, το «sodni register» και το «obrtni register»,

– στη Σλοβακία, το «Obchodný register»,

– στη Φινλανδία, το «Kaupparekisteri»/»Handelsregistret»,

– στη Σουηδία, το «aktiebolags‑, handels‑ eller föreningsregistren»,

– στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οικονομικός φορέας μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το «Registrar of Companies», το οποίο βεβαιώνει ότι έχει συστήσει εταιρεία ή ότι είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΙ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

(άρθρο 60, άρθρο 63)

Μέρος Ι: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα είναι δυνατόν, κατά κανόνα, να αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(α) Kατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, ενδεχομένως, πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων,

(β) οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,

(γ) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, ενδεχομένως, του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.

Μέρος II: Τεχνική ικανότητα

Αποδεικτικά στοιχεία των τεχνικών ικανοτήτων του οικονομικού φορέα, που αναφέρονται στο άρθρο 58:

(α) Oι ακόλουθοι κατάλογοι:

(i) κατάλογος των εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία πενταετία, κατά μέγιστο όριο, συνοδευόμενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σημαντικότερων εργασιών εάν είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ορίζουν ότι θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών εργασιών που εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία πενταετία,

(ii) κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, κατά μέγιστο όριο, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Εάν είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ορίζουν ότι θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών προμηθειών ή υπηρεσιών που παραδόθηκαν ή εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία τριετία·

(β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολάβος για την εκτέλεση του έργου·

(γ) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο οικονομικός φορέας για την εξασφάλιση της ποιότητας και των μέσων μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του·

(δ) αναφορά του τρόπου διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και των συστημάτων ανίχνευσης που θα είναι σε θέση να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης·

(ε) εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύνθετα ή, κατ’ εξαίρεση, πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, έλεγχος διενεργούμενος από την αναθέτουσα αρχή ή, εξ ονόματός της, από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της συναίνεσης του οργανισμού αυτού· ο έλεγχος αυτός αφορά το παραγωγικό δυναμικό του προμηθευτή ή τις τεχνικές ικανότητες του παρόχου υπηρεσιών και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας·

(στ) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολάβου ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αξιολογούνται ως κριτήριο ανάθεσης·

(ζ) αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης·

(η) δήλωση στην οποία αναφέρονται το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολάβου και ο αριθμός των στελεχών της επιχείρησής του κατά τα τελευταία τρία χρόνια·

(θ) δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών ή ο εργολάβος για την εκτέλεση της σύμβασης·

(ι) αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας·

(ια) όσον αφορά τα προϊόντα που παρέχονται:

(i) δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να μπορεί να βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής,

(ii) πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙΙΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 68 ΕΔΑΦΙΟ (3)

(άρθρο 68)

 

Οδηγία 2009/33/ΕΚ[1] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] ΕΕ L 120 της 15.5.2009, σ. 5.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙV

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

(άρθρο 9, άρθρο 74)

 


Κωδικός CPV

Περιγραφή
75200000‑8· 75231200‑6· 75231240‑8· 79611000‑0· 79622000‑0 [Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού οικιακών βοηθών]· 79624000‑4 [Υπηρεσίες διάθεσης νοσηλευτικού προσωπικού] και 79625000‑1 [Υπηρεσίες διάθεσης ιατρικού προσωπικού]
από 85000000‑9 έως 85323000‑9· 98133100‑5, 98133000‑4· 98200000‑5 και· 98500000‑8 [Νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό βοηθητικό προσωπικό] και 98513000‑2 έως 98514000‑9 [Υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού για οικιακές εργασίες, Υπηρεσίες πρακτορείων διάθεσης εργατικού δυναμικού για οικιακές εργασίες, υπηρεσίες υπαλληλικού προσωπικού γραφείων για οικιακές εργασίες, Προσωρινό προσωπικό για οικιακές εργασίες, Υπηρεσίες οικιακής βοήθειας και Οικιακές υπηρεσίες]
Υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες και συναφείς προς αυτές υπηρεσίες

85321000‑5 και 85322000‑2, 75000000‑6 [Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, άμυνας και κοινωνικής ασφάλισης], 75121000‑0, 75122000‑7, 75124000‑1· από 79995000‑5 έως 79995200‑7· από 80000000‑4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης έως 80660000‑8· από 92000000‑1 έως 92700000‑8

79950000‑8 [Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων], 79951000‑5 [Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων], 79952000‑2 [Υπηρεσίες εκδηλώσεων], 79952100‑3 [Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων], 79953000‑9 [Υπηρεσίες οργάνωσης φεστιβάλ], 79954000‑6 [Υπηρεσίες οργάνωσης πάρτι], 79955000‑3 [Υπηρεσίες οργάνωσης επιδείξεων μόδας], 79956000‑0 [Υπηρεσίες οργάνωσης εμπορικών εκθέσεων και εκθέσεων]
Διοικητικές κοινωνικές, εκπαιδευτικές, υγειονομικές και πολιτιστικές υπηρεσίες
75300000‑9 Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης[2]

75310000‑2, 75311000‑9, 75312000‑6,
75313000‑3, 75313100‑4, 75314000‑0,
75320000‑5, 75330000‑8, 75340000‑1

Υπηρεσίες παροχής επιδομάτων
98000000‑3· 98120000‑0· 98132000‑7· 98133110 ‑8 και 98130000 ‑3 Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων υπηρεσιών παρεχόμενων από συνδικαλιστικές οργανώσεις, πολιτικές οργανώσεις, ενώσεις νέων και λοιπές υπηρεσίες συλλογικών οργανώσεων
98131000‑0 Θρησκευτικές υπηρεσίες

55100000‑1 έως 55410000‑7· 55521000‑8 έως 55521200‑0 [55521000‑8 Υπηρεσίες τροφοδοσίας ιδιωτικών οικιών με έτοιμα φαγητά, 55521100‑9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων κατ’ οίκον από την κοινωνική πρόνοια, 55521200‑0 Υπηρεσίες παράδοσης γευμάτων]

55520000‑1 Υπηρεσίες τροφοδοσίας, 55522000‑5 Υπηρεσίες τροφοδοσίας εταιρειών μεταφορών με έτοιμα γεύματα, 55523000‑2 Υπηρεσίες τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων με έτοιμα γεύματα, 55524000‑9 Υπηρεσίες τροφοδοσίας σχολείων με έτοιμα γεύματα

55510000‑8 Υπηρεσίες καντίνας, 55511000‑5 Υπηρεσίες καντίνας και άλλες υπηρεσίες καφετέριας περιορισμένης πελατείας, 55512000‑2 Υπηρεσίες διαχείρισης καντίνας, 55523100‑3 Υπηρεσίες σχολικών γευμάτων
Υπηρεσίες ξενοδοχείων και εστιατορίων
79100000‑5 έως 79140000‑7· 75231100‑5· Νομικές υπηρεσίες στον βαθμό που δεν αποκλείονται βάσει του άρθρου 14 εδάφιο (1) παράγραφος (δ)
75100000‑7 έως 75120000‑3· 75123000‑4· 75125000‑8 έως 75131000‑3 Λοιπές διοικητικές και κρατικές υπηρεσίες
75200000‑8 έως 75231000‑4 Παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο
75231210‑9 έως 75231230‑5· 75240000‑0 έως 75252000‑7· 794300000‑7· 98113100‑9 Υπηρεσίες φυλακών, δημόσιας ασφάλειας και διάσωσης, στο βαθμό που δεν αποκλείονται, βάσει του άρθρου 14 εδάφιο (1) παράγραφος (η)

79700000‑1 έως 79721000‑4 [Υπηρεσίες ερευνών και ασφάλειας, Υπηρεσίες ασφάλειας, Υπηρεσίες παρακολούθησης συστημάτων συναγερμού, Υπηρεσίες φύλαξης, Υπηρεσίες επιτήρησης, Υπηρεσίες συστήματος ανίχνευσης, Υπηρεσίες ανεύρεσης φυγόδικων, Υπηρεσίες περιπόλου, Υπηρεσίες παράδοσης υπηρεσιακού διακριτικού σήματος, Ανακριτικές υπηρεσίες και Υπηρεσίες γραφείου ιδιωτικής αστυνομίας]

79722000‑1[Υπηρεσίες γραφολογίας], 79723000‑8 [Υπηρεσίες ανάλυσης απορριμμάτων]

Υπηρεσίες ερευνών και ασφαλείας
98900000‑2 [Παροχή υπηρεσιών από οργανισμούς και φορείς εκτός επικράτειας] και 98910000‑5 [Παροχή ειδικών υπηρεσιών προς διεθνείς οργανισμούς και φορείς Διεθνείς υπηρεσίες
64000000‑6 [Υπηρεσίες ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών], 64100000‑7 [Υπηρεσίες κρατικών και ιδιωτικών ταχυδρομείων], 64110000‑0 [Ταχυδρομικές υπηρεσίες], 64111000‑7 [Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν εφημερίδες και περιοδικά], 64112000‑4 Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν επιστολές], 64113000‑1 [Ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν δέματα], 64114000‑8 [Ταχυδρομικές υπηρεσίες συναλλαγής με το κοινό], 64115000‑5 [Υπηρεσίες ενοικίασης ταχυδρομικών θυρίδων], 64116000‑2 [Υπηρεσίες ποστ ρεστάντ], 64122000‑7 [Υπηρεσίες ενδοϋπηρεσιακής αλληλογραφίας και ταχυδρόμησης] Ταχυδρομικές υπηρεσίες
50116510‑9 [Υπηρεσίες αναγόμωσης ελαστικών], 71550000‑8 [Υπηρεσίες σιδηρουργού] Διάφορες υπηρεσίες

 


[2] Οι υπηρεσίες αυτές δεν καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο εάν παρέχονται ως μη οικονομικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος· η Δημοκρατία είναι ελεύθερη να οργανώνει την παροχή υποχρεωτικών κοινωνικών υπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιών είτε ως υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος είτε ως μη οικονομικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος.

 

Σημείωση
3 του Ν. 74(Ι)/2022Έναρξη της ισχύος του Ν. 74(Ι)/2022

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 74(Ι)/2022] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της Προώθησης των Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών προς Υποστήριξη της Κινητικότητας Χαμηλών Εκπομπών Νομου του 2022.