Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα.

7. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να παραχωρεί, κατ’ αποκλειστικότητα, το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων σε προστατευόμενα εργαστήρια και οικονομικούς φορείς, που έχουν ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη προσώπων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, ή να προβλέπει την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης, εφόσον περισσότεροι από τουλάχιστον 30% των εργαζομένων στα εργαστήρια, τους οικονομικούς φορείς ή τα προγράμματα αυτά είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι:

Νοείται ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού για τον οποίο παραχωρείται, κατ’ αποκλειστικότητα, το δικαίωμα συμμετοχής στα εργαστήρια και οικονομικούς φορείς που αναφέρονται πιο πάνω ή προβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης με τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω, πρέπει να παραπέμπει στο παρόν άρθρο.