Μικτές συμβάσεις

8.-(1)(α) Το εδάφιο (2) εφαρμόζεται σε μικτές συμβάσεις, με διαφορετικά αντικείμενα (έργα, προμήθειες, υπηρεσίες), το σύνολο των οποίων καλύπτεται από τον παρόντα Νόμο.

(β) Τα εδάφια (3) έως (6) εφαρμόζονται σε μικτές συμβάσεις, με αντικείμενα που καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο και αντικείμενα που καλύπτονται από άλλα νομικά καθεστώτα.

(2) Οι συμβάσεις με δύο ή περισσότερα αντικείμενα (έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες), ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στο είδος που χαρακτηρίζει το κύριο αντικείμενο της σχετικής σύμβασης:

Νοείται ότι, στην περίπτωση μικτών συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο, εν μέρει, υπηρεσίες, που αναφέρονται στο Μέρος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 1, και εν μέρει άλλες υπηρεσίες ή μικτών συμβάσεων που έχουν ως αντικέιμνο, εν μέρει, υπηρεσίες και εν μέρει προμήθειες, το κύριο αντικείμενο προσδιορίζεται σύμφωνα με το ποια από τις εκτιμώμενες αξίες των αντίστοιχων υπηρεσιών ή προμηθειών είναι η υψηλότερη.

(3)(α) Όταν τα διαφορετικά μέρη μιας συγκεκριμένης σύμβασης μπορούν να χωριστούν αντικειμενικά, εφαρμόζεται το εδάφιο (4) ή (5) ή (6), ανάλογα με την περίπτωση. Όταν τα διαφορετικά μέρη μιας συγκεκριμένης σύμβασης δεν μπορούν να χωριστούν αντικειμενικά, εφαρμόζεται το εδάφιο (7).

(β) Όταν μέρος μιας συγκεκριμένης σύμβασης καλύπτεται από τον περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2011 ή το Άρθρο 346 της ΣΛΕΕ, εφαρμόζεται το άρθρο 20 του παρόντος Νόμου.

(4)(α) Στην περίπτωση συμβάσεων με αντικείμενα που καλύπτονται και αντικείμενα που δεν καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να επιλέγουν την ανάθεση χωριστών συμβάσεων για τα επιμέρους μέρη ή την ανάθεση ενιαίας σύμβασης.

(β) Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν την ανάθεση χωριστών συμβάσεων για τα επιμέρους μέρη, η απόφαση για το ποιο νομικό καθεστώς εφαρμόζεται σε καθεμιά από τις χωριστές αυτές συμβάσεις, λαμβάνεται βάσει των χαρακτηριστικών εκάστου μέρους.

(γ) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20, όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν την ανάθεση ενιαίας σύμβασης, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται, στην προκύπτουσα μικτή σύμβαση, ανεξαρτήτως της αξίας των μερών που διαφορετικά θα ενέπιπταν σε άλλο νομικό καθεστώς και ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος από το οποίο θα διέπονταν τα μέρη αυτά σε διαφορετική περίπτωση.

(5) Στην περίπτωση μικτών συμβάσεων που περιέχουν στοιχεία συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών και συμβάσεων παραχώρησης, η μικτή σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, υπό τον όρο ότι, η εκτιμώμενη αξία του μέρους της σύμβασης που συνιστά σύμβαση καλυπτόμενη από τον παρόντα Νόμο, ως υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10, είναι ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 9.

(6) Στην περίπτωση συμβάσεων με αντικείμενα που καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο και την άσκηση δραστηριότητας που διέπεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και από τις αντίστοιχες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που ρυθμίζει τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι εφαρμοστέοι κανόνες καθορίζονται, κατά παρέκκλιση από τα εδάφια (4) και (5) του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω νομοθεσία.

(7) Όταν τα διάφορα μέρη συγκεκριμένης σύμβασης δεν μπορούν να χωριστούν αντικειμενικά, το ισχύον νομικό καθεστώς καθορίζεται με βάση το κύριο αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης.