Κατώτατα όρια

9.-(1) Το παρόν Μέρος και τα Μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και IV του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στις συμβάσεις, εκτός αυτών που εξαιρούνται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 11 έως 16, των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα ως κατωτέρω κατώτατα όρια, όπως αυτά εκάστοτε αναθεωρούνται από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ:

(α) 5.225.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων·

(β) 135.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει μόνο για τις συμβάσεις που αφορούν τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ προϊόντα·

(γ) 209.000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις-

(i) προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές·

(ii) προμηθειών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, όταν οι συμβάσεις αυτές αφορούν προϊόντα που δεν καλύπτονται από το Παράρτημα ΙΙΙ·

(δ) 750.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XΙV.

(2) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ενημερώνει, με εγκύκλιό της, τις αναθέτουσες αρχές για τις εκάστοτε αναθεωρήσεις των κατωτάτων ορίων που διενεργούνται από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.