Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

59.-(1) Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ή υποβολής προσφοράς, οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, ως προκαταρκτική απόδειξη, προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις του άρθρου 57, λόγω της οποίας οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή δύναται να αποκλεισθούν∙

(β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 58∙

(γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 65:

Νοείται ότι, όταν ο οικονομικός φορέας εξαρτάται από τις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 63, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις πληροφορίες της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) όσον αφορά τους φορείς αυτούς.

(2)(α) Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος για τον αποκλεισμό δεν ισχύει ή/και ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή.

(β) Το ΕΕΕΣ, προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, κατόπιν αιτήσεως και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.

(γ) Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει τα δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε βάση δεδομένων σύμφωνα με το εδάφιο (5), το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται για το συγκεκριμένο σκοπό, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

(δ) Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει τυποποιημένου εντύπου, το οποίο θεσπίζει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 89 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

(ε) Το ΕΕΕΣ παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

(3) Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκ νέου το ΕΕΕΣ το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον επιβεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες του εγγράφου εξακολουθούν να είναι αληθείς.

(4) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (5), η αναθέτουσα αρχή δύναται:

(α) Να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας·

(β) πριν από την ανάθεση της σύμβασης, εξαιρουμένων των συμβάσεων βάσει συμφωνιών - πλαίσιο, όταν συνάπτονται δυνάμει του εδαφίου (5) ή της παραγράφου (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 30, να απαιτεί από τον προσφέροντα, στον οποίο αποφάσισε να αναθέσει τη σύμβαση, να υποβάλει ενημερωμένα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 60 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 62∙

(γ) να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 60 και 62.

(5)(α) Παρά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (4), οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας, μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικός φάκελος επιχείρησης ή ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής.

(β) Παρά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (4) οι οικονομικοι φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά όταν η αναθέτουσα αρχή που ανέθεσε τη σύμβαση ή υπέγραψε τη συμφωνία - πλαίσιο έχει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.

(6) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διαθέτει και ενημερώνει στο επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών (e-Certis) που αναφέρεται στο άρθρο 61 πλήρη κατάλογο των βάσεων δεδομένων, οι οποίες περιλαμβάνουν σχετικές πληροφορίες σχετικά με τους οικονομικούς φορείς και μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αναθέτουσες αρχές άλλων κρατών μελών. Κατόπιν αιτήσεως η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κάθε πληροφορία που αφορά τις βάσεις δεδομένων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.