Εξουσίες Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

92. Χωρίς επηρεασμό των εξουσιών που της παραχωρούνται από τον παρόντα Νόμο, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έχει εξουσία:

(α) Να διενεργεί ελέγχους στις αναθέτουσες αρχές με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης του παρόντος Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού∙

(β) να προβαίνει σε οποιεσδήποτε συστάσεις ή υποδείξεις στις αναθέτουσες αρχές, για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ιδίως για τους σκοπούς του άρθρου 83∙

(γ) να ζητά και λαμβάνει οποιεσδήποτε πληροφορίες κρίνει σκόπιμες σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, μέσα σε τακτή από την ίδια προθεσμία, ιδίως τις συμπληρωματικές πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 85∙

(δ) να εκδίδει εγκυκλίους για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού∙

(ε) να κοινοποιεί στις αναθέτουσες αρχές τις αποφάσεις της Επιτροπής∙

(στ) να συγκεντρώνει και να υποβάλλει τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία στην Επιτροπή, εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών, που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.