Επιβολή

83.-(1) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Νόμου, καθώς και των λοιπών κανόνων και πρακτικών που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων εκτελεί, τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα:

(α) Παρακολουθεί την εφαρμογή των κανόνων περί διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων∙

(β) όταν εντοπίζει, ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν λήψης πληροφοριών, συγκεκριμένες παραβιάσεις ή συστημικά προβλήματα, έχει την εξουσία να προβαίνει σε σχετικές διορθωτικές συστάσεις ή/και υποδείξεις προς την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της αναθέτουσας αρχής με τις εν λόγω συστάσεις ή υποδείξεις, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται, εάν το κρίνει σκόπιμο:

(i) να παραπέμπει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών συγκεκριμένες παραβιάσεις του άρθρου 29, για έκδοση σχετικής απόφασης, της οποίας δυνατόν να προηγείται η λήψη προσωρινών μέτρων, όταν τα ενδιαφερόμενα μέρη, είτε οργανωμένα είτε όχι, καθώς και άλλα πρόσωπα ή φορείς δεν είχαν πρόσβαση στις διαδικασίες προσφυγής σύμφωνα με τον περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο,

(ii) να παραπέμπει στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας συγκεκριμένες παραβιάσεις των νομοθετικών κανόνων περί διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, εκτός της περίπτωσης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i), για χορήγηση σχετικής γνωμοδότησης, όταν τα ενδιαφερόμενα μέρη, είτε οργανωμένα είτε όχι, καθώς και άλλα πρόσωπα ή φορείς δεν είχαν πρόσβαση στις διαδικασίες προσφυγής, σύμφωνα με τον περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο·

(iii) να παραπέμπει στο Υπουργικό Συμβούλιο, μέσω σχετικής πρότασης του Υπουργού Οικονομικών, συστημικά ή άλλα προβλήματα για λήψη κατάλληλων μέτρων, τα οποία προτείνονται, κατόπιν διαβούλευσης με την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις της αναθέτουσας αρχής∙

(γ) παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των στρατηγικών πολιτικών της Δημοκρατίας στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός της∙

(δ) δύναται να ενσωματώνει τα στοιχεία που συλλέγει σε σχετική ετήσια έκθεση, την οποία δημοσιεύει μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους∙

(ε) μεριμνά για τη δωρεάν παροχή ενημέρωσης και καθοδήγησης σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ώστε να βοηθούνται οι αναθέτουσες αρχές και οι οικονομικοί φορείς, ιδίως οι ΜΜΕ, στην ορθή εφαρμογή των σχετικών κανόνων ∙ και

(στ) παρέχει υποστήριξη στις αναθέτουσες αρχές όσον αφορά το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης σύμβασης.

(2) Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης σύμφωνα με το εδάφιο (1) τίθενται στη διάθεση του κοινού με τα κατάλληλα μέσα πληροφόρησης.

(3)(α) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ορίζεται ως το σημείο αναφοράς για τη συνεργασία της Δημοκρατίας με την Επιτροπή όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας περί διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

(β) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της παραγράφου (α), η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διαβιβάζει στην Επιτροπή μέχρι την 18η Απριλίου 2017 και στη συνέχεια ανά τριετία έκθεση παρακολούθησης η οποία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση:

(i) Πληροφορίες σχετικά με τις συχνότερες αιτίες πλημμελούς εφαρμογής ή έλλειψης ασφάλειας δικαίου, περιλαμβανομένων ενδεχόμενων διαρθρωτικών ή επαναλαμβανόμενων προβλημάτων στην εφαρμογή των κανόνων,

(ii) το επίπεδο της συμμετοχής ΜΜΕ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, καθώς και

(iii) την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη δέουσα αναφορά περιπτώσεων απάτης, διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων και άλλων ανάλογων σοβαρών παρατυπιών στον τομέα των συμβάσεων.

(4)(α) Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε οδηγιών προς τμηματικούς λειτουργούς αρχείων κατά την έννοια του περί Κρατικού Αρχείου Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές διατηρούν αντίγραφα όλων των συμβάσεων που συνάπτονται και των οποίων η αξία ισούται ή είναι μεγαλύτερη από:

(i) 1.000.000 ευρώ, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών·

(ii) 10.000.000 ευρώ, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων.

(β) Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν πρόσβαση στις εν λόγω συμβάσεις:

Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αρνούνται την πρόσβαση σε συγκεκριμένα έγγραφα ή στοιχεία, στον βαθμό και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο, σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα και την προστασία των δεδομένων, και στην ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα.