Ανοικτή διαδικασία

24.-(1) Στην ανοικτή διαδικασία, μπορεί να υποβάλλει προσφορά, στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας.

(2) Υπό την επιφύλαξη των εδαφίων (3), (4) και (5), η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι τριάντα πέντε (35) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης.

(3) Σε περιπτώση που οι αναθέτουσες αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική προκήρυξη που δεν χρησιμοποιήθηκε η ίδια ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, δύνανται να περιορίζουν την ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών, όπως ορίζεται στο εδάφιο (2), σε δεκαπέντε (15) ημέρες, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η προκαταρκτική προκήρυξη περιελάμβανε όλες τις πληροφορίες που οφείλει να περιλαμβάνει η προκήρυξη σύμβασης σύμφωνα με το Παράρτημα V, Μέρος Β Τμήμα Ι, εφόσον οι πληροφορίες αυτές ήταν διαθέσιμες κατά τη στιγμή της δημοσίευσης της προκαταρκτικής προκήρυξης·

(β) η προκαταρκτική προκήρυξη απεστάλη προς δημοσίευση, εντός διαστήματος τριάντα πέντε (35) ημερών έως δώδεκα (12) μηνών, πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης.

(4) Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση, δεόντως αιτιολογημένη από τις αναθέτουσες αρχές, καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (2), οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ορίζουν ελάχιστη προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης.

(5) Σε περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται την υποβολή προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα εδάφια (1), (7) και (8) του άρθρου 55, δύναται να συντομεύουν κατά πέντε (5) ημέρες την προθεσμία παραλαβής των προσφορών που ορίζεται στο εδάφιο (2).

(6) Η προσφορά συνοδεύεται από τις πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή, οι οποίες ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή.