Υπεργολαβία

71.-(1) Η παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων του εδαφίου (3) του άρθρου 4 από υπεργολάβους εξασφαλίζεται, μέσω ενδεδειγμένης δράσης, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας, οι οποίες ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

(2) Στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει, υπό μορφή υπεργολαβίας, σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.

(3) Κατόπιν αιτήσεως του υπεργολάβου και όταν το επιτρέπει η φύση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να μεταφέρει τις οφειλόμενες πληρωμές απευθείας στον υπεργολάβο για τις υπηρεσίες, τις προμήθειες ή τα έργα που παρείχε στον οικονομικό φορέα στον οποίο ανατέθηκε η δημόσια σύμβαση. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν κατάλληλους μηχανισμούς που επιτρέπουν στον οικονομικό φορέα, στον οποίο ανατέθηκε η δημόσια σύμβαση, να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές. Οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής ορίζονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

(4) Τα εδάφια (1) έως (3) δεν αίρουν την ευθύνη του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η δημόσια σύμβαση.

(5)(α) Στις περιπτώσεις των συμβάσεων έργων και όσον αφορά υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν σε εγκαταστάσεις, υπό την άμεση εποπτεία της αναθέτουσας αρχής, μετά την ανάθεση της σύμβασης και το αργότερο κατά την έναρξη της εκτέλεσής της, ο οικονομικός φορέας στον οποίο ανατέθηκε η δημόσια σύμβαση αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο οικονομικός φορέας, στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση, κοινοποιεί στην αναθέτουσα αρχή οποιαδήποτε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις υποχρεωτικές πληροφορίες σχετικά με τυχόν νέους υπεργολάβους, τους οποίους χρησιμοποιεί εν συνεχεία στα εν λόγω έργα και υπηρεσίες.

(β) Όταν απαιτείται για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (6), οι απαιτούμενες πληροφορίες συνοδεύονται από τις υπεύθυνες δηλώσεις των υπεργολάβων, σύμφωνα με το άρθρο 59. Τα εφαρμοστικά μέτρα βάσει του εδαφίου (7), μπορούν να προβλέπουν ότι οι υπεργολάβοι, οι οποίοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης, προσκομίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης.

(γ) Η παράγραφος (α) δεν ισχύει για τους προμηθευτές.

(δ) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να επεκτείνουν τις υποχρεώσεις της παραγράφου (α), ως ακολούθως:

(i) Στις συμβάσεις προμηθειών, στις συμβάσεις υπηρεσιών, πλην όσων αφορούν υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις υπό την άμεση εποπτεία της αναθέτουσας αρχής ή στους προμηθευτές που συμμετέχουν σε συμβάσεις έργων ή υπηρεσιών,

(ii) στους υπεργολάβους των υπεργολάβων του οικονομικού φορέα, στον οποίο ανατέθηκε η δημόσια σύμβαση και ούτω καθ' εξής στην αλυσίδα υπεργολαβίας.

(6) Προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4, λαμβάνονται ενδεδειγμένα μέτρα, όπως:

(α) Όταν η σύμβαση προβλέπει μηχανισμό από κοινού ευθύνης μεταξύ υπεργολάβων και του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση, οι σχετικοί μηχανισμοί εφαρμόζονται σύμφωνα με τους όρους του εδαφίου (3) του άρθρου 4∙

(β) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, σύμφωνα με τα άρθρα 59, 60 και 61, να επαληθεύσουν αν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού υπεργολάβων, σύμφωνα με το άρθρο 57. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα στον οποίο ανατέθηκε η δημόσια σύμβαση να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού του. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν μη υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού του.

(7) Για την καλύτερη εφαρμογή των εδαφίων (3), (5) και (6), η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται να ρυθμίζει περαιτέρω με Διάταγμα τα εν λόγω μέτρα. Με τον τρόπο αυτό, δυνατόν να περιορίζεται η δυνατότητα εφαρμογής, ιδίως όσον αφορά ορισμένα είδη συμβάσεων, ορισμένες κατηγορίες αναθετουσών αρχών ή οικονομικών φορέων ή ορισμένα ποσά.