Συμβάσεις που επιδοτούνται από αναθέτουσες αρχές

17.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στην ανάθεση των κατωτέρω συμβάσεων:

(α) Συμβάσεων έργων που επιδοτούνται άμεσα σε ποσοστό άνω του 50% από τις αναθέτουσες αρχές και των οποίων η εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, ισούται ή υπερβαίνει τα 5.225.000 ευρώ, όπως το ποσό αυτό εκάστοτε αναθεωρείται από την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όταν οι συμβάσεις αυτές αφορούν μια από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

(i) δραστηριότητες πολιτικής μηχανικής που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ,

(ii) οικοδομικές εργασίες για νοσοκομεία, εγκαταστάσεις αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας, σχολικά και πανεπιστημιακά κτίρια και κτίρια διοικητικής χρήσης·

(β) συμβάσεις υπηρεσιών που επιδοτούνται άμεσα σε ποσοστό άνω του 50% από τις αναθέτουσες αρχές και των οποίων η εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, ισούται ή υπερβαίνει τα 209.000 ευρώ, όπως το ποσό αυτό εκάστοτε αναθεωρείται από την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, και οι οποίες συνδέονται με σύμβαση έργων κατά την έννοια της παραγράφου (α).

(2) Οι αναθέτουσες αρχές, οι οποίες χορηγούν τις επιδοτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1) μεριμνούν για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ακόμη και όταν δεν αναθέτουν οι ίδιες τις επιδοτούμενες συμβάσεις ή όταν αναθέτουν τη σύμβαση αυτή εξ ονόματος και για λογαριασμό άλλων φορέων.