Συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας κατώτερης των κατωτάτων ποσών

87.-(1) Στις συμβάσεις οι οποίες δεν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, δυνάμει των άρθρων 11 έως 16 και των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός ΦΠΑ, είναι κατώτερη των κατωτάτων ποσών που προβλέπονται στο άρθρο 9, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, τα Μέρη Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV, με εξαίρεση τις ακόλουθες διατάξεις:

(α) Άρθρο 24 εδάφια (2) έως (5), άρθρο 25 εδάφια (2) και , (5) έως (8), άρθρο 26 εδάφια (3) και (4), άρθρο 27 εδάφιο (2) και άρθρο 28 εδάφιο (5) (προθεσμίες)·

(β) άρθρο 44 (καθορισμός προθεσμίας παροχής πρόσθετων πληροφοριών)·

(γ) άρθρο 47 (προκαταρκτικές προκηρύξεις)·

(δ) άρθρο 48 (προκηρύξεις σύμβασης)·

(ε) άρθρο 49 (γνωστοποιήσεις συναφθείσας σύμβασης)·

(στ) άρθρο 50 (σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων)·

(ζ) άρθρο 51 (δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο κατόπιν δημοσίευσης από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)·

(η) άρθρο 52 εδάφια (1) παράγραφοι (β) δεύτερη πρόταση και (γ) δεύτερη πρόταση και (2) (προθεσμίες παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών)·

(θ) Μέρος ΙΙΙ Κεφάλαιο 1 (κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες), εκτός του άρθρου 76 εδάφιο (1), όπου είναι δυνατό να τύχει εφαρμογής·

(ι) άρθρο 79 (προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις για διαγωνισμούς μελετών)·

(2) Το παρόν Μέρος δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις οι οποίες εμπίπτουν στην ειδική περίπτωση του άρθρου 17 και των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός ΦΠΑ, είναι κατώτερη των ορίων που προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο.

(3) Tο κριτήριο ανάθεσης της προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιμής – ποιότητας σύμφωνα με το άρθρο 67 εδάφιο (2), εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μηχανικής επιστήμης με κωδικούς CPV από 71000000-8 έως 71900000-7 (εκτός 71550000-8) που εμπίπτουν στο παρόν Μέρος και των οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται με ή υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.