Προκήρυξη σύμβασης

88. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 90, για συμβάσεις και διαγωνισμούς μελετών που εμπίπτουν στο παρόν Μέρος, οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν προκήρυξη σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V, Μέρος Κ, δύνανται δε να τις δημοσιεύουν και στον εγχώριο τύπο.