Προθεσμίες

89.-(1)(α) Στην ανοικτή διαδικασία, η προθεσμία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 88.

(β) Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση, δεόντως αιτιολογημένη από τις αναθέτουσες αρχές, καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο (α), οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ορίζουν ελάχιστη προθεσμία που δεν είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(γ) Η προθεσμία παροχής πρόσθετων πληροφοριών που ζητούνται εμπρόθεσμα από την αναθέτουσα αρχή, είναι τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο (α) και τρεις (3) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο (β), ανάλογα με την περίπτωση.

(2)(α) Στην κλειστή διαδικασία, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 88. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 εδάφιο (6), η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών από την αναθέτουσα αρχή.

(β) Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση, δεόντως αιτιολογημένη από τις αναθέτουσες αρχές, καθιστά αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο (α), οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ορίζουν ελάχιστη προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής που δεν είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης και προθεσμία παραλαβής των προσφορών που δεν είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

(γ) Η προθεσμία παροχής πρόσθετων πληροφοριών που ζητούνται εμπρόθεσμα από την αναθέτουσα αρχή, είναι τέσσερις (4) ημέρες πριν από τη λήξη των προθεσμιών που αναφέρεται στην παράγραφο (α) και τρεις (3) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο (β), ανάλογα με την περίπτωση.

(3)(α) Στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση η ελάχιστη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 88. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 εδάφιο (6), η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αρχικών προσφορών είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών από την αναθέτουσα αρχή.

(β) Σε περίπτωση που επείγουσα κατάσταση, δεόντως αιτιολογημένη από τις αναθέτουσες αρχές, καθιστά αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο (α), εφαρμόζονται οι παράγραφοι (β) και (γ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου σε σχέση με τις αιτήσεις συμμετοχής και τις αρχικές προσφορές.

(4) Στους ανταγωνιστικούς διαλόγους, στις συμπράξεις καινοτομίας και στα δυναμικά συστήματα αγορών η ελάχιστη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 88.