Συνοπτικές διαδικασίες

90.-(1) Για δημόσιες συμβάσεις, των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α, δεν υπερβαίνει:

(α) Τις 2.000 ευρώ για προμήθειες και έργα και τις 5.000 ευρώ για υπηρεσίες, η αναθέτουσα αρχή δύναται να αναθέτει απευθείας τη σύμβαση χωρίς να προηγηθεί η προβλεπόμενη στο παρόν Μέρος διαδικασία σύναψης σύμβασης·

(β) τις 15.000 ευρώ για προμήθειες και έργα και τις 25.000 ευρώ για υπηρεσίες η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητά την υποβολή γραπτών ή προφορικών προσφορών από περιορισμένο, κατά την κρίση της, αριθμό οικονομικών φορέων·

(γ) τις 50.000 ευρώ για προμήθειες και έργα και τις 80.000 ευρώ για υπηρεσίες, ή τα κατώτατα όρια όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και τις 850.000 ευρώ όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, που προορίζονται να καλύψουν ανάγκες εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να αναθέτει τη σύμβαση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με βάση την ακόλουθη διαδικασία:

(i) Η αναθέτουσα αρχή καταρτίζει τα αναγκαία έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, τα οποία αποστέλλει, σε τουλάχιστον τέσσερις (4) οικονομικούς φορείς της αιτιολογημένης επιλογής της, όταν από τις προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς, κατ’ αναλογία του εδαφίου (1) του άρθρου 37, προκύπτει εύλογα ότι ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά. Η αποστολή των εγγράφων του διαγωνισμού σε λιγότερους από τέσσερις (4) οικονομικούς φορείς πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς,

(ii) Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν δύναται να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης,

(iii) Οι προσφορές υποβάλλονται στη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στην πρόσκληση για την υποβολή των προσφορών.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε κατάτμηση των συμβάσεων με σκοπό την ευνοϊκή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

(3) Οι αναθέτουσες αρχές υποβάλλουν ανά τρίμηνο, στην Αρμόδια Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων, με κοινοποίηση στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, κατάλογο όλων των συμβάσεων που συνήφθησαν βάσει του παρόντος άρθρου, για ποσά πέραν των 2.000 ευρώ.