Διοικητική συνεργασία

86.-(1) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων προσφέρει αμοιβαία υποστήριξη στα κράτη μέλη και λαμβάνει μέτρα για την αποτελεσματική συνεργασία μαζί τους, προκειμένου να διασφαλίσει την ανταλλαγή των πληροφοριών σχετικά με ζητήματα που αναφέρονται στα άρθρα 39, 40, 41, 57, 59, 62 και 64.

(2) Σε σχέση με το εδάφιο (1) η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διασφαλίζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που ανταλλάσσονται σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο, και κάθε σχετικό με την πρόσβαση σε έγγραφα νόμο.