Στοιχεία εκθέσεων και στατιστικών

85.-(1)(α) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων αξιολογεί την ποιότητα και την πληρότητα των στοιχείων που μπορούν να εξαχθούν από τις αναφερόμενες στα άρθρα 47, 48, 49, 75 και 79 προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται σύμφωνα με το Παράρτημα VIII.

(β) Σε περίπτωση που η ποιότητα και η πληρότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) δεν είναι σύμφωνες με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 47, στο εδάφιο (1) του άρθρου 48, στο εδάφιο (1) του άρθρου 49, στο εδάφιο (2) του άρθρου 75 και στο εδάφιο (3) του άρθρου 79, η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ζητεί συμπληρωματικές πληροφορίες από τις αναθέτουσες αρχές.

(2)(α) Μέχρι τις 18 Απριλίου 2017, και στη συνέχεια ανά τριετία η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διαβιβάζει στην Επιτροπή στατιστική έκθεση σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που θα καλύπτονταν από τον παρόντα νόμο εάν η αξία τους υπερέβαινε το σχετικό κατώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 9, μαζί με εκτίμηση της συγκεντρωτικής συνολικής αξίας των εν λόγω συμβάσεων εντός της καλυπτόμενης περιόδου.

(β) Η έκθεση αυτή μπορεί να ενσωματώνεται στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 83 εδάφιο (3).

(3)(α) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διαθέτει στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τη θεσμική οργάνωση της Δημοκρατίας όσον αφορά την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την επιβολή του παρόντος Νόμου, καθώς και σχετικά με τις πρωτοβουλίες της για την παροχή καθοδήγησης ή για την υποστήριξη της εφαρμογής των κανόνων της Ένωσης σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων ή για την ανταπόκριση στις προκλήσεις που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων.

(β) Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να ενσωματώνονται στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 83 εδάφιο (3).