Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται δυνάμει αποκλειστικού δικαιώματος

15. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες ανατίθενται από αναθέτουσα αρχή σε άλλη αναθέτουσα αρχή ή σε ένωση αναθετουσών αρχών, βάσει αποκλειστικού δικαιώματος, του οποίου απολαύουν δυνάμει δημοσιευμένων νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων σύμφωνων προς τη ΣΛΕΕ.