Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων

49.-(1) Το αργότερο τριάντα (30) ημέρες από τη σύναψη σύμβασης ή συμφωνίας πλαίσιο, κατόπιν απόφασης για την ανάθεση ή τη σύναψή της, οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν στην Επιτροπή γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V, Μέρος Δ και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 50.

(2) Στην περίπτωση που η προκήρυξη διαγωνισμού για τη σχετική σύμβαση έγινε υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης και η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει να μην αναθέσει περαιτέρω συμβάσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από την προκαταρκτική προκήρυξη, η γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης περιέχει σχετική επισήμανση.

(3) Στην περίπτωση συμφωνιών πλαίσιο που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 30, οι αναθέτουσες αρχές απαλλάσσονται από την υποχρέωση αποστολής γνωστοποίησης με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για κάθε σύμβαση που βασίζεται στη συμφωνία πλαίσιο:

Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές συγκεντρώνουν σε τριμηνιαία βάση τις γνωστοποιήσεις των αποτελεσμάτων των διαδικασιών σύναψης σύμβασης για συμβάσεις που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο, και τις αποστέλλουν στην Επιτροπή το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου.

(4) Οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν στην Επιτροπή γνωστοποίηση συναφθεισών συμβάσεων, οι οποίες βασίζονται σε δυναμικό σύστημα αγορών, το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά την ανάθεση κάθε σύμβασης:

Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συγκεντρώνουν τις ως άνω γνωστοποιήσεις σε τριμηνιαία βάση και να τις αποστέλλουν στην Επιτροπή το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου.

(5) Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης ή της συμφωνίας πλαίσιο μπορούν να μην δημοσιεύονται, όταν η γνωστοποίησή τους μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων, να είναι αντίθετη, καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, προς το δημόσιο συμφέρον ή να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων.