Προκηρύξεις σύμβασης

48. Χωρίς επηρεασμό των εδαφίων (2), (3) και (4) του άρθρου 23 και του άρθρου 29, οι προκηρύξεις σύμβασης οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού για όλες τις διαδικασίες, περιέχουν τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V, Μέρος Γ και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 50.