Αποκλειστικές συμβάσεις για ορισμένες υπηρεσίες

77.-(1) Με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να παραχωρούν σε συγκεκριμένους οργανισμούς το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, δυνάμει προκήρυξης που παραπέμπει στο παρόν άρθρο, αποκλειστικά και μόνο στις αναφερόμενες στο άρθρο 74 υγειονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες που καλύπτονται από τους κωδικούς CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, από 85000000-9 έως 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.

(2) Ο αναφερόμενος στο εδάφιο (1) οργανισμός πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Να έχει ως στόχο την επιδίωξη αποστολής δημόσιας υπηρεσίας που συνδέεται με την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) παροχή υπηρεσιών∙

(β) τα κέρδη να επενδύονται εκ νέου, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του οργανισμού. Η διανομή ή αναδιανομή κερδών θα πρέπει να γίνεται σε συμμετοχική βάση∙

(γ) οι δομές διοίκησης ή ιδιοκτησίας του οργανισμού που εκτελεί τη σύμβαση να βασίζονται στην ιδιοκτησία των υπαλλήλων ή σε αρχές συμμετοχικότητας ή απαιτούν την ενεργή συμμετοχή των υπαλλήλων, των χρηστών ή των ενδιαφερομένων ∙ και

(δ) να μην έχει ανατεθεί στον οργανισμό από τη συγκεκριμένη αναθέτουσα αρχή σύμβαση για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες σύμφωνα με το παρόν άρθρο κατά την τελευταία τριετία.

(3) Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης που συνάπτεται με οργανισμούς δυνάμει του εδαφίου (1) δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.