Αρχές της ανάθεσης συμβάσεων

76.-(1) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αναθέτουσες αρχές τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, η ανάθεση συμβάσεων δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται με βάση την ακόλουθη διαδικασία:

(α) Η αναθέτουσα αρχή καταρτίζει τα αναγκαία έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, στα οποία αναφέρονται τουλάχιστον οι παράμετροι που αναφέρονται στο εδάφιο (2)· εφαρμόζεται κατ’ αναλογία το εδάφιο (5) του άρθρου 57 ˙

(β) τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δυνατόν να περιλαμβάνουν, ιδίως, τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς και οποιαδήποτε στοιχεία ή άλλες σχετικές πληροφορίες κρίνει σκόπιμες η αναθέτουσα αρχή˙

(γ) αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στα εν λόγω έγγραφα.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας, της συνέχειας, της δυνατότητας πρόσβασης, του οικονομικά προσιτού χαρακτήρα, της διαθεσιμότητας και της πληρότητας των υπηρεσιών, τις ειδικές ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων και των ευάλωτων ομάδων, τη συμμετοχή και την ενδυνάμωση των χρηστών και την καινοτομία.

(3)(α) Η επιλογή του παρόχου υπηρεσιών γίνεται βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιμής / ποιότητος σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 67, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων ποιότητας και βιωσιμότητας για τις κοινωνικές υπηρεσίες, εκτός αν συντρέχουν αιτιολογημένοι λόγοι για χρήση του κριτηρίου ανάθεσης της τιμής ή του κόστους, τους οποίους λαμβάνει υπόψη η αναθέτουσα αρχή για την κατάρτιση των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

(β) H Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται με εγκύκλιο να καθορίζει τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες για το παρόν άρθρο, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των σχετικών υπηρεσιών.