Δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων

75.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές που προτίθενται να αναθέσουν δημόσια σύμβαση για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 74 γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή με οποιοδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Μέσω προκήρυξης σύμβασης, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα V, Μέρος Η, σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα που αναφέρονται στο άρθρο 50, ή

(β) μέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, η οποία παραμένει δημοσιευμένη σε διαρκή βάση και περιλαμβάνει τις πληροφορίες του Παραρτήματος V, Μέρος Θ. Η προκαταρκτική προκήρυξη αναφέρει ρητώς τα είδη των υπηρεσιών που θα αποτελέσουν το αντικείμενο των τις ανάθεση συμβάσεων, το γεγονός ότι οι συμβάσεις θα ανατεθούν χωρίς περαιτέρω δημοσίευση και καλεί τις ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τις:

Νοείται ότι, το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί διαδικασία με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, χωρίς προκαταρκτική δημοσίευση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές που ανέθεσαν δημόσια σύμβαση για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 74 γνωστοποιούν τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης με γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα V, Μέρος Ι, σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα που αναφέρονται στο άρθρο 50:

Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συγκεντρώνουν τις γνωστοποιήσεις αυτές σε τριμηνιαία βάση. Στην περίπτωση αυτή, αποστέλλουν τις συγκεντρωμένες γνωστοποιήσεις το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου.

(3) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 50.